De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

5 redenen waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

Bij Stoic doen we niet aan ver­mo­gens­be­heer, maar aan Calm Capital Control. De essentie daarvan is geba­seerd op het inzicht dat koersen van dag tot dag totaal onvoor­spel­baar schom­me­len, maar dat de hele wereld­eco­no­mie op de langere termijn altijd groeit. Dus spreiden we bij Stoic uw vermogen in de hele wereld­eco­no­mie, om daarna niet tot nau­we­lijks nog te handelen. Zo groeit uw vermogen rustig mee met de inflatie en met de wereld­eco­no­mie. En wat blijkt: dat is niet alleen heel veilig, maar ook gewoon­weg beter voor uw ren­de­ment, zoals u hier kunt lezen. In dit artikel leggen we u uit hoe dat komt.

In de finan­ci­ële wereld weet iedereen dat ren­de­ment de prijs is die u ontvangt voor het nemen van risico. Hoe meer risico u durft te nemen, hoe hoger het poten­ti­ële ren­de­ment, maar ook hoe groter het risico dat alles helemaal misloopt. En andersom geldt: hoe minder risico u neemt, hoe lager het ren­de­ment is dat u kunt ver­wach­ten. Maar onze veilige manier van beleggen leidt ver­ras­send genoeg wél tot mooie ren­de­men­ten. Ver­ge­lij­kend waren­on­der­zoek van Finner​.nl laat zien dat onze manier van beleggen tot hogere ren­de­men­ten leidt dan bij de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der. In dit artikel leest u daar meer over. En u moet weten: dit is geen toeval. Dit zijn de vijf redenen waarom onze ren­de­ments­cij­fers bovengemiddeld zijn:

1. Stoic doet niet aan voorspellingen.

Mensen zijn gek op voor­spel­lin­gen. Niet in de laatste plaats omdat het haast magisch aanvoelt als een voor­spel­ling blijkt te kloppen. Het werkt als Pokon voor het ego van de voor­spel­ler: Zie je wel! Ik heb gelijk!” Alleen staan tegen­over die enkele toe­vals­tref­fer meestal een heleboel momenten waarop men er volledig naast zat. Maar daar hebben we het liever niet over.

Dit is precies hoe het vaak werkt in de wereld van ver­mo­gens­be­heer. Heel veel ver­mo­gens­be­heer­ders proberen te voor­spel­len wat de koersen gaan doen. Daar worden zelfs complete wis­kun­dige analyses voor ont­wik­keld. Maar net zoals mete­o­ro­lo­gen ook met enige regel­maat ernaast zitten met hun weers­voor­spel­ling, zo hebben ver­mo­gens­be­heer­ders het soms bij het rechte eind, maar zitten ze er helaas ook (heel) vaak naast. De beurs is in feite nog gril­li­ger dan het weer. 

Daarom hebben we bij Stoic onze glazen bol bij het grofvuil gezet. We voor­spel­len niet meer. Wat we wel doen: we volgen met onze por­te­feuil­les sim­pel­weg de hele wereld­eco­no­mie. Want de enige zeker­heid die we hebben is dat deze op de langere termijn altijd groeit. En dus laten we u vermogen daarmee mee­groeien. De markt volgen’ heet dat in beursjargon.

Tijdens de recente corona­cri­sis, zo’n typisch onvoor­spel­bare’ gebeur­te­nis die in de eerste helft van 2020 zorgde voor forse koers­da­lin­gen, heeft onze ultieme sprei­ding perfect zijn werk gedaan: we scoorden de beste ren­de­men­ten in die periode. Maar ook in goede tijden pres­te­ren we beter dan de gemid­delde ver­mo­gens­be­heer­der. Zeker, er zijn momenten dat een beheer­der spot-on’ zit, qua voor­spel­len. Gevolg is dan natuur­lijk een kort­ston­dig super-hoog ren­de­ment. Maar dat wordt op de langere termijn gemid­deld met al die keren dat men er ‑helaas- naast zat. Lang verhaal kort: gewoon de markt volgen, zoals wij dat doen met Calm Capital Control, werkt uit­ein­de­lijk het beste.

2. Stoic hanteert de laagste kosten.

Kosten drukken one­ven­re­dig zwaar op het ren­de­ment. Hoge kosten kunnen zelfs een mooi ren­de­ment volledig in rook op laten gaan. Daarom hanteren we bij Stoic de laagste kosten in de markt. Mis­schien denkt u nog dat een ver­mo­gens­be­heer-fee van bij­voor­beeld 1,5% van uw belegd vermogen next to nothing is. Maar dan vergeet u het compound effect, ook wel bekend als het rente-op-rente-effect: door Einstein ooit het Achtste Wereld­won­der’ genoemd. Net zoals de waarde van uw vermogen over een langere periode expo­nen­ti­eel kan groeien doordat u elk jaar ren­de­ment maakt over een steeds grotere som geld, zo kunnen kosten op omge­keerde wijze uw vermogen opeten, waardoor een mooi ren­de­ment alsnog in rook op gaat. Dat is een feit. 

Bij Stoic hanteren we om die reden zo laag moge­lijke kosten. Dat is immers de beste manier om in elke situatie het meeste ren­de­ment over te houden. We krijgen dat voor elkaar doordat we met onze extreem passieve beleg­gings­stra­te­gie nau­we­lijks actief handelen, waardoor de bij­be­ho­rende trans­ac­tie­kos­ten laag zijn. En onze ver­re­gaande auto­ma­ti­se­ring zorgt voor meer effi­ci­ën­tie, wat ook een kos­ten­druk­kend effect heeft. En last but not least: we orga­ni­se­ren geen chique netwerk-eve­ne­men­ten, noch krijgt u een dure fles wijn met de kerst van ons. Want uit­ein­de­lijk bent u degene die ook voor die kosten zélf opdraait. 

3. Stoic gebruikt risicomijdende obligaties.

Beleg­gings­por­te­feuil­les worden inge­deeld op een con­ti­nuüm van risi­co­vol tot risi­co­mij­dend. Simpel gesteld bepaalt de ver­hou­ding tussen risi­co­volle aandelen en risi­co­mij­dende obli­ga­ties het risi­co­pro­fiel van uw port­fo­lio: hoe meer obli­ga­ties, hoe lager het risico op grote waar­de­da­lin­gen. Maar dan moeten die obli­ga­ties natuur­lijk wel daad­wer­ke­lijk risi­co­mij­dend zijn, natuurlijk. 

Het geval wil dat er namelijk ook obli­ga­ties bestaan die qua risi­co­pro­fiel eigen­lijk meer op aandelen lijken dan op obli­ga­ties. Als het obli­ga­tie­ge­deelte uit uw por­te­feuille uit dit soort obli­ga­ties bestaan, dan is dat mis­schien fan­tas­tisch in goede tijden. U scoort dan mis­schien wel een hoog ren­de­ment, terwijl u het idee heeft in een veilige por­te­feuille te zitten. Maar er komt een dag dat het ineens allemaal anders loopt… de daaruit resul­te­rende slechte ren­de­men­ten doen de eerder behaalde goede ren­de­men­ten allemaal teniet. 

Bij Stoic gebrui­ken we voor het obli­ga­tie­ge­deelte van uw beleg­gings­por­te­feuille enkel risi­co­mij­dende obli­ga­ties. We gebrui­ken in sommige por­te­feuil­les voor een klein gedeelte ook risi­co­vol­lere obli­ga­ties, maar die tellen we dan altijd op bij de aandelen en niet bij het obligatiegedeelte. 

Stel dat u bij een andere ver­mo­gens­be­heer­der een defen­sieve por­te­feuille heeft die voor 70% uit der­ge­lijke risi­co­vol­lere obli­ga­ties bestaat. Dan moet u het ren­de­ment van deze por­te­feuille dus niet ver­ge­lij­ken met ons defen­sieve Stoic 30 profiel, dat ook voor 70% uit obli­ga­ties bestaat, maar dan wél de risi­co­mij­dende variant daarvan. U kunt uw ren­de­ment dan beter ver­ge­lij­ken met ons offen­sieve’ Stoic 70 profiel, bij­voor­beeld, dat voor 70% uit aandelen bestaat. Dat is een eer­lij­kere ver­ge­lij­king. En ineens blijkt dan, dat ons ren­de­ment even goed (zo niet beter) uitvalt. 

4. We focussen ons niet enkel op het te behalen rendement.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald ren­de­ment te behalen. Men rede­neert bij­voor­beeld dat 6% ren­de­ment op een vermogen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplevert, precies genoeg om van te leven. 

Om aan die wens te voldoen, gaan veel ver­mo­gens­be­heer­ders allerlei kunst- en vlieg­werk ver­rich­ten om dat ren­de­ment daad­wer­ke­lijk te behalen. Bij­voor­beeld door voort­du­rend in en uit aandelen te stappen op basis van ver­wach­tin­gen / voor­spel­lin­gen. De hier­bo­ven bespro­ken werk­wijze, waarbij veilige obli­ga­ties worden ver­van­gen voor meer risico­volle obli­ga­ties, is een andere truc die de kans op meer ren­de­ment vergroot, terwijl de klant het gevoel heeft toch in een veilige porte­feuille te zitten.

Bij Stoic doen we dat helemaal anders. We focussen ons niet zozeer op de ren­de­ments-wens, maar op de ach­ter­lig­gende feiten die een rol spelen. Ten eerste: in feite gaat het niet om het ren­de­ment van 6%, maar om het feit dat de klant uit het voor­beeld elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te leven. Op de korte termijn zouden we fors risico moeten nemen om het bij­be­ho­rende ren­de­ment van 6% te behalen. De kans is aan­zien­lijk dat dit dus mislukt, omdat onver­wachte koers­schom­me­lin­gen immers de vijand zijn op de korte termijn. In zo’n geval stellen we meestal voor om de eerste jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het ren­de­ment proberen we namelijk op de langere termijn te behalen. We kunnen dan meer risico nemen, wat nodig is om een der­ge­lijk ren­de­ment te behalen. Koers­schom­me­lin­gen zijn op de langere termijn namelijk prima te accep­te­ren, want uit­ein­de­lijk groeit de wereld­eco­no­mie waar we uw vermogen over spreiden altijd. 

5. We bescher­men u tegen uw eigen emoties. 

Beleggen is een spel waarbij u getest wordt hoe goed u bestand bent tegen uw eigen emoties, en dan met name angst’ en hebzucht’. De meeste mensen willen vanuit angst bij­voor­beeld toch even uit­stap­pen’ als de markten dalen. Begrij­pe­lijk. Maar onder­zoek bewijst dat blijven zitten (of zelfs bijkopen!), vele malen ver­stan­di­ger is. En als er een mooie winst wordt gere­a­li­seerd, dan kan bijna niemand de heb­zuch­tige neiging onder­druk­ken om toch een stukje van die mooie winst af te romen, terwijl we dat geld juist nodig hebben om even­tu­ele moei­lij­kere tijden in de toekomst uit te zitten. 

Bij Stoic beleggen we enkel op basis van de feiten en puur rati­o­neel: u bent natuur­lijk zelf baas over uw geld, maar wij bieden u inzicht in de harde feiten, waardoor u veel betere beslis­sin­gen kunt nemen. Zo bescher­men wij u tegen uw eigen emoties. En dat resul­teert op de langere termijn uit­ein­de­lijk in een beter ren­de­ment. Vandaar dus onze goede cijfers op dit gebied. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.