De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

5 rede­nen waarom onze manier van beleggen meer ren­de­ment oplevert.

Bij Sto­ic doen we niet aan ver­mo­gens­be­heer, maar aan Calm Cap­i­tal Con­trol. De essen­tie daar­van is gebaseerd op het inzicht dat koersen van dag tot dag totaal onvoor­spel­baar schom­me­len, maar dat de hele werelde­conomie op de lan­gere ter­mi­jn alti­jd groeit. Dus sprei­den we bij Sto­ic uw ver­mo­gen in de hele werelde­conomie, om daar­na niet tot nauwelijks nog te han­de­len. Zo groeit uw ver­mo­gen rustig mee met de inflatie en met de werelde­conomie. En wat blijkt: dat is niet alleen heel veilig, maar ook gewoon­weg beter voor uw ren­de­ment, zoals u hier kunt lezen. In dit artikel leggen we u uit hoe dat komt.

In de finan­ciële wereld weet iedereen dat ren­de­ment de pri­js is die u ont­vangt voor het nemen van risi­co. Hoe meer risi­co u durft te nemen, hoe hoger het poten­tiële ren­de­ment, maar ook hoe grot­er het risi­co dat alles hele­maal mis­loopt. En ander­som geldt: hoe min­der risi­co u neemt, hoe lager het ren­de­ment is dat u kunt verwacht­en. Maar onze veilige manier van beleggen lei­dt ver­rassend genoeg wél tot mooie ren­de­menten. Vergelijk­end warenon­der­zoek van Finner​.nl laat zien dat onze manier van beleggen tot hogere ren­de­menten lei­dt dan bij de gemid­delde Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerder. In dit artikel leest u daar meer over. En u moet weten: dit is geen toe­val. Dit zijn de vijf rede­nen waarom onze ren­de­mentsci­jfers bovengemid­deld zijn:

1. Sto­ic doet niet aan voorspellingen.

Mensen zijn gek op voor­spellin­gen. Niet in de laat­ste plaats omdat het haast magisch aan­voelt als een voor­spelling blijkt te klop­pen. Het werkt als Pokon voor het ego van de voor­speller: Zie je wel! Ik heb gelijk!” Alleen staan tegen­over die enkele toe­val­str­e­f­fer meestal een hele­boel momenten waarop men er volledig naast zat. Maar daar hebben we het liev­er niet over.

Dit is pre­cies hoe het vaak werkt in de wereld van ver­mo­gens­be­heer. Heel veel ver­mo­gens­be­heerders proberen te voor­spellen wat de koersen gaan doen. Daar wor­den zelfs com­plete wiskundi­ge analy­ses voor ontwikkeld. Maar net zoals mete­o­rolo­gen ook met enige regel­maat ernaast zit­ten met hun weersvoor­spelling, zo hebben ver­mo­gens­be­heerders het soms bij het rechte eind, maar zit­ten ze er helaas ook (heel) vaak naast. De beurs is in feite nog gril­liger dan het weer. 

Daarom hebben we bij Sto­ic onze glazen bol bij het grofvuil gezet. We voor­spellen niet meer. Wat we wel doen: we vol­gen met onze porte­feuilles sim­pel­weg de hele werelde­conomie. Want de enige zek­er­heid die we hebben is dat deze op de lan­gere ter­mi­jn alti­jd groeit. En dus lat­en we u ver­mo­gen daarmee mee­groeien. De markt vol­gen’ heet dat in beursjargon.

Tij­dens de recente coro­nacri­sis, zo’n typ­isch onvoor­spel­bare’ gebeurte­nis die in de eerste helft van 2020 zorgde voor forse koers­dalin­gen, heeft onze ultieme sprei­d­ing per­fect zijn werk gedaan: we sco­or­den de beste ren­de­menten in die peri­ode. Maar ook in goede tij­den presteren we beter dan de gemid­delde ver­mo­gens­be­heerder. Zek­er, er zijn momenten dat een beheerder spot-on’ zit, qua voor­spellen. Gevolg is dan natu­urlijk een kort­stondig super-hoog ren­de­ment. Maar dat wordt op de lan­gere ter­mi­jn gemid­deld met al die keren dat men er ‑helaas- naast zat. Lang ver­haal kort: gewoon de markt vol­gen, zoals wij dat doen met Calm Cap­i­tal Con­trol, werkt uitein­delijk het beste.

2. Sto­ic hanteert de laag­ste kosten.

Kosten drukken onevenredig zwaar op het ren­de­ment. Hoge kosten kun­nen zelfs een mooi ren­de­ment volledig in rook op lat­en gaan. Daarom hanteren we bij Sto­ic de laag­ste kosten in de markt. Miss­chien denkt u nog dat een ver­mo­gens­be­heer-fee van bijvoor­beeld 1,5% van uw belegd ver­mo­gen next to noth­ing is. Maar dan vergeet u het com­pound effect, ook wel bek­end als het rente-op-rente-effect: door Ein­stein ooit het Acht­ste Wereld­won­der’ genoemd. Net zoals de waarde van uw ver­mo­gen over een lan­gere peri­ode expo­nen­tieel kan groeien door­dat u elk jaar ren­de­ment maakt over een steeds grotere som geld, zo kun­nen kosten op omge­keerde wijze uw ver­mo­gen ope­ten, waar­door een mooi ren­de­ment alsnog in rook op gaat. Dat is een feit. 

Bij Sto­ic hanteren we om die reden zo laag mogelijke kosten. Dat is immers de beste manier om in elke sit­u­atie het meeste ren­de­ment over te houden. We kri­j­gen dat voor elka­ar door­dat we met onze extreem passieve beleg­gingsstrate­gie nauwelijks actief han­de­len, waar­door de bijbe­horende trans­ac­tiekosten laag zijn. En onze ver­re­gaande automa­tis­er­ing zorgt voor meer effi­ciën­tie, wat ook een kos­ten­drukkend effect heeft. En last but not least: we organ­is­eren geen chique netwerk-even­e­menten, noch kri­jgt u een dure fles wijn met de kerst van ons. Want uitein­delijk bent u degene die ook voor die kosten zélf opdraait. 

3. Sto­ic gebruikt risi­comi­j­dende obligaties.

Beleg­gingsporte­feuilles wor­den ingedeeld op een con­tin­uüm van risi­co­vol tot risi­comi­j­dend. Sim­pel gesteld bepaalt de ver­houd­ing tussen risi­co­volle aan­de­len en risi­comi­j­dende oblig­aties het risi­co­profiel van uw port­fo­lio: hoe meer oblig­aties, hoe lager het risi­co op grote waardedalin­gen. Maar dan moeten die oblig­aties natu­urlijk wel daad­w­erke­lijk risi­comi­j­dend zijn, natuurlijk. 

Het geval wil dat er namelijk ook oblig­aties bestaan die qua risi­co­profiel eigen­lijk meer op aan­de­len lijken dan op oblig­aties. Als het oblig­atiegedeelte uit uw porte­feuille uit dit soort oblig­aties bestaan, dan is dat miss­chien fan­tastisch in goede tij­den. U scoort dan miss­chien wel een hoog ren­de­ment, ter­wi­jl u het idee heeft in een veilige porte­feuille te zit­ten. Maar er komt een dag dat het ineens alle­maal anders loopt… de daaruit resul­terende slechte ren­de­menten doen de eerder behaalde goede ren­de­menten alle­maal teniet. 

Bij Sto­ic gebruiken we voor het oblig­atiegedeelte van uw beleg­gingsporte­feuille enkel risi­comi­j­dende oblig­aties. We gebruiken in som­mige porte­feuilles voor een klein gedeelte ook risi­co­vollere oblig­aties, maar die tellen we dan alti­jd op bij de aan­de­len en niet bij het obligatiegedeelte. 

Stel dat u bij een andere ver­mo­gens­be­heerder een defen­sieve porte­feuille heeft die voor 70% uit dergelijke risi­co­vollere oblig­aties bestaat. Dan moet u het ren­de­ment van deze porte­feuille dus niet vergelijken met ons defen­sieve Sto­ic 30 profiel, dat ook voor 70% uit oblig­aties bestaat, maar dan wél de risi­comi­j­dende vari­ant daar­van. U kunt uw ren­de­ment dan beter vergelijken met ons offen­sieve’ Sto­ic 70 profiel, bijvoor­beeld, dat voor 70% uit aan­de­len bestaat. Dat is een eerlijkere vergelijk­ing. En ineens blijkt dan, dat ons ren­de­ment even goed (zo niet beter) uitvalt. 

4. We focussen ons niet enkel op het te behalen rendement.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald ren­de­ment te behalen. Men rede­neert bijvoor­beeld dat 6% ren­de­ment op een ver­mo­gen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplev­ert, pre­cies genoeg om van te leven. 

Om aan die wens te vol­doen, gaan veel ver­mo­gens­be­heerders aller­lei kun­st- en vlieg­w­erk ver­richt­en om dat ren­de­ment daad­w­erke­lijk te behalen. Bijvoor­beeld door voort­durend in en uit aan­de­len te stap­pen op basis van verwachtin­gen / voor­spellin­gen. De hier­boven bespro­ken werk­wi­jze, waar­bij veilige oblig­aties wor­den ver­van­gen voor meer risico­volle oblig­aties, is een andere truc die de kans op meer ren­de­ment ver­g­root, ter­wi­jl de klant het gevoel heeft toch in een veilige porte­feuille te zitten.

Bij Sto­ic doen we dat hele­maal anders. We focussen ons niet zozeer op de ren­de­ments-wens, maar op de achterliggende feit­en die een rol spe­len. Ten eerste: in feite gaat het niet om het ren­de­ment van 6%, maar om het feit dat de klant uit het voor­beeld elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te lev­en. Op de korte ter­mi­jn zouden we fors risi­co moeten nemen om het bijbe­horende ren­de­ment van 6% te behalen. De kans is aanzien­lijk dat dit dus mis­lukt, omdat onverwachte koerss­chom­melin­gen immers de vijand zijn op de korte ter­mi­jn. In zo’n geval stellen we meestal voor om de eerste jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het ren­de­ment proberen we namelijk op de lan­gere ter­mi­jn te behalen. We kun­nen dan meer risi­co nemen, wat nodig is om een dergelijk ren­de­ment te behalen. Koerss­chom­melin­gen zijn op de lan­gere ter­mi­jn namelijk pri­ma te accepteren, want uitein­delijk groeit de werelde­conomie waar we uw ver­mo­gen over sprei­den altijd. 

5. We bescher­men u tegen uw eigen emoties. 

Beleggen is een spel waar­bij u getest wordt hoe goed u bestand bent tegen uw eigen emoties, en dan met name angst’ en hebzucht’. De meeste mensen willen vanu­it angst bijvoor­beeld toch even uit­stap­pen’ als de mark­ten dalen. Begri­jpelijk. Maar onder­zoek bewi­jst dat bli­jven zit­ten (of zelfs bijkopen!), vele malen ver­standi­ger is. En als er een mooie winst wordt gere­aliseerd, dan kan bij­na nie­mand de hebzuchtige neig­ing onder­drukken om toch een stuk­je van die mooie winst af te romen, ter­wi­jl we dat geld juist nodig hebben om eventuele moeil­ijkere tij­den in de toekomst uit te zitten. 

Bij Sto­ic beleggen we enkel op basis van de feit­en en puur ration­eel: u bent natu­urlijk zelf baas over uw geld, maar wij bieden u inzicht in de harde feit­en, waar­door u veel betere beslissin­gen kunt nemen. Zo bescher­men wij u tegen uw eigen emoties. En dat resul­teert op de lan­gere ter­mi­jn uitein­delijk in een beter ren­de­ment. Van­daar dus onze goede cijfers op dit gebied. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.