De stoïcijnse blik 7 minuten lezen

5 tips om veilig vermogen op te bouwen.

Bij Stoic hebben we een hele eigen­zin­nige manier van ver­mo­gens­be­heer ont­wik­keld: Calm Capital Control noemen we dat. En dat blijkt goed te werken: we scoren (veel) betere ren­de­ments­cij­fers dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der en dat ook nog eens op een relatief veilige manier. Nu hebben we ons door een online mar­ke­ting­bu­reau laten advi­se­ren om op onze website tips te delen over onze manier van ver­mo­gens­op­bouw. Dat schijnt goed te zijn voor de vind­baar­heid in Google’ – vooral als het in de vorm van een kek rang­lijstje wordt gegoten. We zijn de kwaadste niet, bij Stoic, dus bij deze: Vijf tips om veilig vermogen op te bouwen’:

1. focus niet op een gewenst ren­de­ment, maar op de feiten.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald ren­de­ment te behalen. Men rede­neert bij­voor­beeld dat 6% ren­de­ment op een vermogen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplevert, precies genoeg om van te leven. Dus gaat men net zolang shoppen’, totdat men een ver­mo­gens­be­heer­der vindt die zich laat ver­lei­den tot het nodige kunst- en vlieg­werk om dit ren­de­ment te behalen: bij­voor­beeld door voort­du­rend in en uit aandelen te stappen op basis van allerlei ver­wach­tin­gen en voor­spel­lin­gen. Of door sim­pel­weg meer te beloven dan dat reken­kun­dig logisch is. We hoeven u vast niet uit te leggen dat ver­trou­wen op de spreek­woor­de­lijke glazen bol zeer risi­co­vol is: de kans is levens­groot dat men mis gokt…Kortom: door te focussen op een hoog ren­de­ments­cij­fer, wordt al snel veel teveel risico genomen, met mogelijk vervelende consequenties. 

Bij Stoic focussen we ons niet zozeer op een der­ge­lijke ren­de­ments-wens, maar op de ach­ter­lig­gende feiten. En feit is dat het eigen­lijk niet zozeer om het ren­de­ment van 6% gaat, maar om het feit dat de klant uit het voor­beeld elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te leven. Op de korte termijn zouden we heel veel risico moeten nemen om het bij­be­ho­rende ren­de­ment van 6% op 1 miljoen euro über­haupt te behalen. We hebben net toe­ge­licht dat de kans aan­zien­lijk is dat dit mislukt.

Daarom stellen we in zo’n geval meestal voor om de eerste paar jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het ren­de­ment proberen we namelijk altijd op de langere termijn te behalen. We kunnen dan namelijk veel mak­ke­lij­ker het beno­digde risico nemen: Koers­schom­me­lin­gen zijn op de langere termijn immers prima te accep­te­ren, want uit­ein­de­lijk groeit de wereld­eco­no­mie, waarin we uw vermogen zoveel mogelijk spreiden, altijd. Dat brengt ons meteen bij punt 2:

2. Spreid uw vermogen zoveel mogelijk in de volledige wereldeconomie.

Koersen zijn inmid­dels vol­strekt onvoor­spel­baar geworden. Het heeft daarmee totaal geen zin meer om op basis van allerlei aannames en voor­spel­lin­gen te gaan beleggen. Dat is precies de reden dat wij uw vermogen altijd zoveel mogelijk beleggen in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie, om ver­vol­gens niet tot nau­we­lijks nog te handelen. Bij­ko­mend voordeel is dat we daarmee bijna geen trans­ac­tie­kos­ten hoeven door te bere­ke­nen. We handelen immers nau­we­lijks. We gaan enkel tot actie over als de ver­hou­din­gen tussen ver­schil­lende aandelen, grond­stof­fen en obli­ga­ties wereld­wijd ver­an­dert: omdat uw por­te­feuille een 1‑op‑1 kopie is van de wereld­eco­no­mie, voeren we deze ver­an­de­ring in ver­hou­din­gen daarin door. (Kosten zijn uiter­mate belang­rijk: zie punt 5 hieronder).

3. Doe. Niets. Onderga zelfs de grootste koers­schom­me­lin­gen met stoïcijns vertrouwen.

Doodeng: u bent met uw vermogen net in een beleg­gings­por­te­feuille gestapt en er breekt een finan­ci­ële crisis uit van Bijbelse pro­por­ties. Gevolg: u ziet uw vermogen met mis­schien wel 30% slinken! Paniek! Uit­stap­pen dan maar, toch? 

Onze reactie: niets aan de hand. Koers­schom­me­lin­gen als gevolg van een crisis zijn van alle tijden. Gewoon blijven zitten. Ten­min­ste: als u uw geld ver­stan­dig heeft gespreid in de hele wereld­eco­no­mie. Want u kunt erop ver­trou­wen dat de wereld­eco­no­mie op de langere termijn altijd groeit. Met andere woorden: het komt vanzelf weer goed, als u maar geduld heeft. 

Ander voor­beeld: stel, u belegt precies in een periode dat het eco­no­misch voor de wind gaat. U neemt een kijkje op uw ver­mo­gens­be­heer-rekening en ziet dat uw por­te­feuille met wel 30% in waarde is toe­ge­no­men! Door een beetje winst af te romen, kunt u mis­schien toch die mooie klas­sieke automobiel aanschaffen? 

Dat is in zo’n geval uw goede recht, vinden we bij Stoic. Maar we zullen u des­al­niet­te­min proberen te over­tui­gen om in dit geval toch te blijven zitten’. Het geld dat u heeft verdiend hebben we in de nabije toekomst wellicht nodig om moei­lij­kere tijden uit te zitten’, zonder dat dit een al te negatief effect heeft op het uiteindelijke rendement. 

4. Ken uw vijand.

We maken regel­ma­tig mee, dat nieuwe klanten hun vermogen voor een lange periode bij ons willen beleggen en daarbij liever geen enkel risico willen accep­te­ren. Kortom: men wil graag een por­te­feuille met nau­we­lijks tot geen aandelen (die zijn risi­co­vol), maar met vooral heel veel obli­ga­ties: dat zijn immers leningen, waarop een vooraf vast­staand ren­te­per­cen­tage wordt vergoed. Een heel begrij­pe­lijk verzoek: zeker­heid boven alles, toch?

Bij Stoic advi­se­ren we deze klanten gek genoeg om toch meer risico te nemen. Echt? Jazeker. En dat zit zo: als u uw geld op de lange termijn belegd, dan zijn de gevaar­lijke’ koers­schom­me­lin­gen van aandelen helemaal geen vijand van uw ver­mo­gens­op­bouw. Want zoals al eerder gesteld: koersen kunnen van dag tot dag wel­is­waar gevaar­lijk schom­me­len, maar op de langere termijn groeit de wereldeconomie altijd. 

Wat op de lange termijn wél u vijand is, is koop­kracht­ver­lies. Uw obli­ga­tie is een lening. Stel u heeft voor 500.000 euro aan obli­ga­ties. Met dat bedrag kunt u nu een aardig huis kopen. Over dertig jaar heeft u wel­is­waar wat ren­de­ment gemaakt in de vorm van rente op uw obli­ga­tie, maar de inflatie is in de regel groter. U kunt tegen die tijd met dat­zelfde geld niet meer een heel huis, maar mis­schien enkel nog een een­vou­dig flatje kopen. U verliest dus koopkracht. 

Door op de lange termijn juist in aandelen te beleggen, ver­ze­kert u uzelf tegen koop­kracht­ver­lies: een obli­ga­tie verkoopt u immers niet over dertig jaar – die is tegen die tijd gewoon afgelost. Maar een aandeel is uw bezit dat u over dertig jaar weer verkoopt. U zult bij verkoop merken dat de prijs van een aandeel mee is gestegen met de inflatie. En u krijgt daar ook nog eens een ren­de­ment bovenop. Kortom: om koop­kracht­ver­lies op de lange termijn tegen te gaan, moet u juist in risi­co­volle’ aandelen beleggen.

Belegt u echter voor een korte periode, dan geldt precies het tegen­over­ge­stelde. Wat u namelijk niet mee wilt maken, is dat er een fikse crisis uit­breekt vlak vóór het moment dat u uw belegde geld weer wilt opnemen voor dage­lijks gebruik. Op de korte termijn zijn koers­schom­me­lin­gen juist uw vijand. Koop­kracht­ver­lies door inflatie is op de korte termijn ver­waar­loos­baar. Ergo: op de korte termijn moet u vooral in obli­ga­ties beleggen, om ervoor te zorgen dat uw geld er nog staat op het moment dat u dat op wilt nemen. Obli­ga­ties zijn er niet zozeer voor return on the money’, maar voor return of the money’. 

5. Probeer de kosten zo laag mogelijk te houden.

Kosten drukken one­ven­re­dig zwaar op het ren­de­ment. Hoge kosten kunnen zelfs een mooi ren­de­ment volledig in rook op laten gaan. Daarom hanteren we bij Stoic de laagste kosten in de markt. Mis­schien denkt u dat een ver­mo­gens­be­heer-fee van bij­voor­beeld 2% next-to-nothing is. Niets is minder waar, want u vergeet het compound effect, ook wel bekend als het rente-op-rente-effect: door Einstein ooit het Achtste Wereld­won­der’ genoemd. Net zoals de waarde van uw vermogen over een langere periode expo­nen­ti­eel kan groeien doordat u elk jaar ren­de­ment maakt over een steeds groter wordende som geld, zo kunnen hoge kos­ten­per­cen­ta­ges op omge­keerde wijze uw vermogen opeten, waardoor een mooi ren­de­ment alsnog in rook op gaat, maar uw ver­mo­gens­be­heer­der wel de lachende derde is. Dat is een feit.

Ter illu­stra­tie een reken­voor­beeld: stel u belegt € 1.000.000,- in aandelen die elk jaar een ren­de­ment van 5% gene­re­ren. Maar u betaalt ook 2% van het belegde vermogen aan ver­mo­gens­be­heer­kos­ten. Na dertig jaar is uw netto vermogen (dus na de jaar­lijkse aftrek van 2% kosten) gegroeid tot een bedrag van € 2.427.262,-. Klinkt goed toch?

Maar stel nu dat u bij een andere beheer­der slechts 0,7% kosten over het belegde vermogen had betaald. Dan was dezelfde € 1.000.000, – na dertig jaar gegroeid tot een bedrag van € 3.536.138, – -. Uw ver­mo­gens­be­heer­der heeft dus in die periode € 1.108.786,- meer aan u verdient, dan de beheer­der die slechts een fee van 0,7% han­teerde. Dat is meer dan het door u inge­legde vermogen dat u misloopt! Dit voor­beeld maakt dui­de­lijk waarom lage kosten zo belang­rijk zijn voor een goed ren­de­ment. Maar ook voor uw gemoedsrust.

Con­clu­sie:
Bij Stoic spreiden we uw vermogen in de wereld­eco­no­mie, om daarna nau­we­lijks nog te handelen. Dat is in feite zo een­vou­dig, dat kunt u met enige han­dig­heid ook prima zelf doen. Alleen: Stoic kan door schaal­grootte en auto­ma­ti­se­ring wel iets lagere kosten rea­li­se­ren. Maar belang­rij­ker nog: u kunt zich als individu maar moeilijk bescher­men tegen uw eigen emoties. Als de koersen keihard dalen, dan is de ver­lei­ding levens­groot om toch maar even uit te stappen’, terwijl onder­zoek op onder­zoek bewijst dat sto­ï­cijns blijven zitten veel ver­stan­di­ger is. Daarom beschermt Stoic u tegen uw eigen emoties. Dat is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar vooral ook voor uw geld. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.