De stoïcijnse blik 10 minuten lezen

5 tips om veilig vermogen op te bouwen.

Bij Stoic hebben we een hele eigen­zinnige manier van vermo­gens­beheer ontwikkeld: Calm Capital Control noemen we dat. En dat blijkt goed te werken: we scoren (veel) betere rende­ments­cijfers dan de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder en dat ook nog eens op een relatief veilige manier. Nu hebben we ons door een online marke­ting­bureau laten adviseren om op onze website tips te delen over onze manier van vermo­gens­opbouw. Dat schijnt goed te zijn voor de vindbaarheid in Google’ – vooral als het in de vorm van een kek ranglijstje wordt gegoten. We zijn de kwaadste niet, bij Stoic, dus bij deze: Vijf tips om veilig vermogen op te bouwen’:

1. focus niet op een gewenst rendement, maar op de feiten.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald rendement te behalen. Men redeneert bijvoor­beeld dat 6% rendement op een vermogen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplevert, precies genoeg om van te leven. Dus gaat men net zolang shoppen’, totdat men een vermo­gens­be­heerder vindt die zich laat verleiden tot het nodige kunst- en vliegwerk om dit rendement te behalen: bijvoor­beeld door voort­durend in en uit aandelen te stappen op basis van allerlei verwach­tingen en voorspel­lingen. Of door simpelweg meer te beloven dan dat reken­kundig logisch is. We hoeven u vast niet uit te leggen dat vertrouwen op de spreek­woor­de­lijke glazen bol zeer risicovol is: de kans is levens­groot dat men mis gokt…Kortom: door te focussen op een hoog rende­ments­cijfer, wordt al snel veel teveel risico genomen, met mogelijk verve­lende consequenties. 

Bij Stoic focussen we ons niet zozeer op een derge­lijke rende­ments-wens, maar op de achter­lig­gende feiten. En feit is dat het eigenlijk niet zozeer om het rendement van 6% gaat, maar om het feit dat de klant uit het voorbeeld elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te leven. Op de korte termijn zouden we heel veel risico moeten nemen om het bijbe­ho­rende rendement van 6% op 1 miljoen euro überhaupt te behalen. We hebben net toege­licht dat de kans aanzienlijk is dat dit mislukt.

Daarom stellen we in zo’n geval meestal voor om de eerste paar jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het rendement proberen we namelijk altijd op de langere termijn te behalen. We kunnen dan namelijk veel makke­lijker het benodigde risico nemen: Koers­schom­me­lingen zijn op de langere termijn immers prima te accep­teren, want uitein­delijk groeit de wereld­eco­nomie, waarin we uw vermogen zoveel mogelijk spreiden, altijd. Dat brengt ons meteen bij punt 2:

2. Spreid uw vermogen zoveel mogelijk in de volledige wereldeconomie.

Koersen zijn inmiddels volstrekt onvoor­spelbaar geworden. Het heeft daarmee totaal geen zin meer om op basis van allerlei aannames en voorspel­lingen te gaan beleggen. Dat is precies de reden dat wij uw vermogen altijd zoveel mogelijk beleggen in de volledige wereld­eco­nomie, om vervolgens niet tot nauwe­lijks nog te handelen. Bijkomend voordeel is dat we daarmee bijna geen trans­ac­tie­kosten hoeven door te berekenen. We handelen immers nauwe­lijks. We gaan enkel tot actie over als de verhou­dingen tussen verschil­lende aandelen, grond­stoffen en obligaties wereldwijd verandert: omdat uw porte­feuille een 1‑op‑1 kopie is van de wereld­eco­nomie, voeren we deze veran­dering in verhou­dingen daarin door. (Kosten zijn uitermate belangrijk: zie punt 5 hieronder).

3. Doe. Niets. Onderga zelfs de grootste koers­schom­me­lingen met stoïcijns vertrouwen.

Doodeng: u bent met uw vermogen net in een beleg­gings­por­te­feuille gestapt en er breekt een finan­ciële crisis uit van Bijbelse proporties. Gevolg: u ziet uw vermogen met misschien wel 30% slinken! Paniek! Uitstappen dan maar, toch? 

Onze reactie: niets aan de hand. Koers­schom­me­lingen als gevolg van een crisis zijn van alle tijden. Gewoon blijven zitten. Tenminste: als u uw geld verstandig heeft gespreid in de hele wereld­eco­nomie. Want u kunt erop vertrouwen dat de wereld­eco­nomie op de langere termijn altijd groeit. Met andere woorden: het komt vanzelf weer goed, als u maar geduld heeft. 

Ander voorbeeld: stel, u belegt precies in een periode dat het econo­misch voor de wind gaat. U neemt een kijkje op uw vermo­gens­beheer-rekening en ziet dat uw porte­feuille met wel 30% in waarde is toege­nomen! Door een beetje winst af te romen, kunt u misschien toch die mooie klassieke automobiel aanschaffen? 

Dat is in zo’n geval uw goede recht, vinden we bij Stoic. Maar we zullen u desal­niet­temin proberen te overtuigen om in dit geval toch te blijven zitten’. Het geld dat u heeft verdiend hebben we in de nabije toekomst wellicht nodig om moeilijkere tijden uit te zitten’, zonder dat dit een al te negatief effect heeft op het uitein­de­lijke rendement. 

4. Ken uw vijand.

We maken regel­matig mee, dat nieuwe klanten hun vermogen voor een lange periode bij ons willen beleggen en daarbij liever geen enkel risico willen accep­teren. Kortom: men wil graag een porte­feuille met nauwe­lijks tot geen aandelen (die zijn risicovol), maar met vooral heel veel obligaties: dat zijn immers leningen, waarop een vooraf vaststaand rente­per­centage wordt vergoed. Een heel begrij­pelijk verzoek: zekerheid boven alles, toch?

Bij Stoic adviseren we deze klanten gek genoeg om toch meer risico te nemen. Echt? Jazeker. En dat zit zo: als u uw geld op de lange termijn belegd, dan zijn de gevaar­lijke’ koers­schom­me­lingen van aandelen helemaal geen vijand van uw vermo­gens­opbouw. Want zoals al eerder gesteld: koersen kunnen van dag tot dag weliswaar gevaarlijk schom­melen, maar op de langere termijn groeit de wereld­eco­nomie altijd. 

Wat op de lange termijn wél u vijand is, is koopkracht­verlies. Uw obligatie is een lening. Stel u heeft voor 500.000 euro aan obligaties. Met dat bedrag kunt u nu een aardig huis kopen. Over dertig jaar heeft u weliswaar wat rendement gemaakt in de vorm van rente op uw obligatie, maar de inflatie is in de regel groter. U kunt tegen die tijd met datzelfde geld niet meer een heel huis, maar misschien enkel nog een eenvoudig flatje kopen. U verliest dus koopkracht. 

Door op de lange termijn juist in aandelen te beleggen, verzekert u uzelf tegen koopkracht­verlies: een obligatie verkoopt u immers niet over dertig jaar – die is tegen die tijd gewoon afgelost. Maar een aandeel is uw bezit dat u over dertig jaar weer verkoopt. U zult bij verkoop merken dat de prijs van een aandeel mee is gestegen met de inflatie. En u krijgt daar ook nog eens een rendement bovenop. Kortom: om koopkracht­verlies op de lange termijn tegen te gaan, moet u juist in risico­volle’ aandelen beleggen.

Belegt u echter voor een korte periode, dan geldt precies het tegen­over­ge­stelde. Wat u namelijk niet mee wilt maken, is dat er een fikse crisis uitbreekt vlak vóór het moment dat u uw belegde geld weer wilt opnemen voor dagelijks gebruik. Op de korte termijn zijn koers­schom­me­lingen juist uw vijand. Koopkracht­verlies door inflatie is op de korte termijn verwaar­loosbaar. Ergo: op de korte termijn moet u vooral in obligaties beleggen, om ervoor te zorgen dat uw geld er nog staat op het moment dat u dat op wilt nemen. Obligaties zijn er niet zozeer voor return on the money’, maar voor return of the money’. 

5. Probeer de kosten zo laag mogelijk te houden.

Kosten drukken oneven­redig zwaar op het rendement. Hoge kosten kunnen zelfs een mooi rendement volledig in rook op laten gaan. Daarom hanteren we bij Stoic de laagste kosten in de markt. Misschien denkt u dat een vermo­gens­beheer-fee van bijvoor­beeld 2% next-to-nothing is. Niets is minder waar, want u vergeet het compound effect, ook wel bekend als het rente-op-rente-effect: door Einstein ooit het Achtste Wereld­wonder’ genoemd. Net zoals de waarde van uw vermogen over een langere periode exponen­tieel kan groeien doordat u elk jaar rendement maakt over een steeds groter wordende som geld, zo kunnen hoge kosten­per­cen­tages op omgekeerde wijze uw vermogen opeten, waardoor een mooi rendement alsnog in rook op gaat, maar uw vermo­gens­be­heerder wel de lachende derde is. Dat is een feit.

Ter illustratie een reken­voor­beeld: stel u belegt € 1.000.000,- in aandelen die elk jaar een rendement van 5% genereren. Maar u betaalt ook 2% van het belegde vermogen aan vermo­gens­be­heer­kosten. Na dertig jaar is uw netto vermogen (dus na de jaarlijkse aftrek van 2% kosten) gegroeid tot een bedrag van € 2.427.262,-. Klinkt goed toch?

Maar stel nu dat u bij een andere beheerder slechts 0,7% kosten over het belegde vermogen had betaald. Dan was dezelfde € 1.000.000, – na dertig jaar gegroeid tot een bedrag van € 3.536.138, – -. Uw vermo­gens­be­heerder heeft dus in die periode € 1.108.786,- meer aan u verdient, dan de beheerder die slechts een fee van 0,7% hanteerde. Dat is meer dan het door u ingelegde vermogen dat u misloopt! Dit voorbeeld maakt duidelijk waarom lage kosten zo belangrijk zijn voor een goed rendement. Maar ook voor uw gemoedsrust.

Conclusie:
Bij Stoic spreiden we uw vermogen in de wereld­eco­nomie, om daarna nauwe­lijks nog te handelen. Dat is in feite zo eenvoudig, dat kunt u met enige handigheid ook prima zelf doen. Alleen: Stoic kan door schaal­grootte en automa­ti­sering wel iets lagere kosten reali­seren. Maar belang­rijker nog: u kunt zich als individu maar moeilijk beschermen tegen uw eigen emoties. Als de koersen keihard dalen, dan is de verleiding levens­groot om toch maar even uit te stappen’, terwijl onderzoek op onderzoek bewijst dat stoïcijns blijven zitten veel verstan­diger is. Daarom beschermt Stoic u tegen uw eigen emoties. Dat is niet alleen goed voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.