De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

5 tips om veilig vermogen op te bouwen.

Bij Stoic hebben we een hele eigen­zin­nige manier van ver­mo­gens­be­heer ont­wik­keld: Calm Capital Control noemen we dat. En dat blijkt goed te werken: we scoren (veel) betere ren­de­ments­cij­fers dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der en dat ook nog eens op een relatief veilige manier. Nu hebben we ons door een online mar­ke­ting­bu­reau laten advi­se­ren om op onze website tips te delen over onze manier van ver­mo­gens­op­bouw. Dat schijnt goed te zijn voor de vind­baar­heid in Google’ – vooral als het in de vorm van een kek rang­lijstje wordt gegoten. We zijn de kwaadste niet, bij Stoic, dus bij deze: Vijf tips om veilig vermogen op te bouwen’:

1. focus niet op een gewenst ren­de­ment, maar op de feiten.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald ren­de­ment te behalen. Men rede­neert bij­voor­beeld dat 6% ren­de­ment op een vermogen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplevert, precies genoeg om van te leven. Dus gaat men net zolang shoppen’, totdat men een ver­mo­gens­be­heer­der vindt die zich laat ver­lei­den tot het nodige kunst- en vlieg­werk om dit ren­de­ment te behalen: bij­voor­beeld door voort­du­rend in en uit aandelen te stappen op basis van allerlei ver­wach­tin­gen en voor­spel­lin­gen. Of door sim­pel­weg meer te beloven dan dat reken­kun­dig logisch is. We hoeven u vast niet uit te leggen dat ver­trou­wen op de spreek­woor­de­lijke glazen bol zeer risi­co­vol is: de kans is levens­groot dat men mis gokt…Kortom: door te focussen op een hoog ren­de­ments­cij­fer, wordt al snel veel teveel risico genomen, met mogelijk vervelende consequenties. 

Bij Stoic focussen we ons niet zozeer op een der­ge­lijke ren­de­ments­wens, maar op de ach­ter­lig­gende feiten. In het voor­beeld gaat het eigen­lijk niet zozeer om het ren­de­ment van 6%, maar om het feit dat de klant elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te leven. Op de korte termijn zouden we heel veel risico moeten nemen om het bij­be­ho­rende ren­de­ment van 6% op 1 miljoen euro über­haupt te behalen. We hebben net toe­ge­licht dat de kans aan­zien­lijk is dat dit mislukt.

Daarom stellen we in zo’n geval meestal voor om de eerste paar jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het ren­de­ment proberen we namelijk altijd op de langere termijn te behalen. We kunnen dan namelijk veel mak­ke­lij­ker het beno­digde risico nemen: Koers­schom­me­lin­gen zijn op de langere termijn immers prima te accep­te­ren, want uit­ein­de­lijk groeit de wereld­eco­no­mie, waarin we uw vermogen zoveel mogelijk spreiden, altijd. Dat brengt ons meteen bij punt 2:

2. Spreid uw vermogen zoveel mogelijk in de volledige wereldeconomie.

Koersen zijn inmid­dels vol­strekt onvoor­spel­baar geworden. Het heeft daarmee totaal geen zin meer om op basis van allerlei aannames en voor­spel­lin­gen te gaan beleggen. Dat is precies de reden dat wij uw vermogen altijd zoveel mogelijk beleggen in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie, om ver­vol­gens niet tot nau­we­lijks nog te handelen. Bij­ko­mend voordeel is dat we daarmee bijna geen trans­ac­tie­kos­ten hoeven door te bere­ke­nen, wat leidt tot lagere kosten. (Kosten zijn uiter­mate belang­rijk: zie punt 5 hieronder).

3. Doe. Niets. Onderga zelfs de grootste koers­schom­me­lin­gen met stoïcijns vertrouwen.

Doodeng: u bent met uw vermogen net in een beleg­gings­por­te­feuille gestapt en er breekt een finan­ci­ële crisis uit van Bijbelse pro­por­ties. Gevolg: u ziet uw vermogen met mis­schien wel 30% slinken! Paniek! Uit­stap­pen dan maar, toch? 

Onze reactie: niets aan de hand. Koers­schom­me­lin­gen als gevolg van een crisis zijn van alle tijden. Gewoon blijven zitten. Ten­min­ste: als u uw geld ver­stan­dig heeft gespreid in de hele wereld­eco­no­mie. Want u kunt erop ver­trou­wen dat de wereld­eco­no­mie op de langere termijn altijd groeit. Met andere woorden: het komt vanzelf weer goed, als u maar geduld heeft. 

Ander voor­beeld: stel, u belegt precies in een periode dat het eco­no­misch voor de wind gaat. U neemt een kijkje op uw ver­mo­gens­be­heer-rekening en ziet dat uw por­te­feuille met wel 30% in waarde is toe­ge­no­men! Door een beetje winst af te romen, kunt u mis­schien toch die mooie klas­sieke automobiel aanschaffen? 

Dat is in zo’n geval uw goede recht, vinden we bij Stoic. Maar we zullen u des­al­niet­te­min proberen te over­tui­gen om in dit geval toch te blijven zitten’. Het geld dat u heeft verdiend hebben we in de nabije toekomst wellicht nodig om moei­lij­kere tijden uit te zitten’, zonder dat dit een al te negatief effect heeft op het uiteindelijke rendement. 

4. Ken uw vijand.

We maken regel­ma­tig mee, dat nieuwe klanten hun vermogen voor een lange periode bij ons willen beleggen en daarbij liever geen enkel risico willen accep­te­ren. Kortom: men wil graag een por­te­feuille met nau­we­lijks tot geen aandelen (die zijn risi­co­vol), maar met vooral heel veel obli­ga­ties: dat zijn immers leningen, waarop een vooraf vast­staand ren­te­per­cen­tage wordt vergoed. Een heel begrij­pe­lijk verzoek: zeker­heid boven alles, toch?

Bij Stoic advi­se­ren we deze klanten gek genoeg om toch meer risico te nemen. Echt? Jazeker. En dat zit zo: als u uw geld op de lange termijn belegd, dan zijn de gevaar­lijke’ koers­schom­me­lin­gen van aandelen helemaal geen vijand van uw ver­mo­gens­op­bouw. Want zoals al eerder gesteld: koersen kunnen van dag tot dag wel­is­waar gevaar­lijk schom­me­len, maar op de langere termijn groeit de wereldeconomie altijd. 

Wat op de lange termijn wél u vijand is, is koop­kracht­ver­lies. Uw obli­ga­tie is een lening. Stel u heeft voor 500.000 euro aan obli­ga­ties. Met dat bedrag kunt u nu een aardig huis kopen. Over dertig jaar heeft u wel­is­waar wat ren­de­ment gemaakt in de vorm van rente op uw obli­ga­tie, maar de inflatie is in de regel groter. U kunt tegen die tijd met dat­zelfde geld niet meer een heel huis, maar mis­schien enkel nog een een­vou­dig flatje kopen. U verliest dus koopkracht. 

Door op de lange termijn juist in aandelen te beleggen, ver­ze­kert u uzelf tegen koop­kracht­ver­lies: een obli­ga­tie verkoopt u immers niet over dertig jaar – die is tegen die tijd gewoon afgelost. Maar een aandeel is uw bezit dat u over dertig jaar weer verkoopt. U zult bij verkoop merken dat de prijs van een aandeel mee is gestegen met de inflatie. En u krijgt daar ook nog eens een ren­de­ment bovenop. Kortom: om koop­kracht­ver­lies op de lange termijn tegen te gaan, moet u juist in risi­co­volle’ aandelen beleggen.

Belegt u echter voor een korte periode, dan geldt precies het tegen­over­ge­stelde. Wat u namelijk niet mee wilt maken, is dat er een fikse crisis uit­breekt vlak vóór het moment dat u uw belegde geld weer wilt opnemen voor dage­lijks gebruik. Op de korte termijn zijn koers­schom­me­lin­gen juist uw vijand. Koop­kracht­ver­lies door inflatie is op de korte termijn ver­waar­loos­baar. Ergo: op de korte termijn moet u vooral in obli­ga­ties beleggen, om ervoor te zorgen dat uw geld er nog staat op het moment dat u dat op wilt nemen. Obli­ga­ties zijn er niet zozeer voor return on the money’, maar voor return of the money’. 

5. Probeer de kosten zo laag mogelijk te houden.

Kosten drukken one­ven­re­dig zwaar op het ren­de­ment. Hoge kosten kunnen zelfs een mooi ren­de­ment volledig in rook op laten gaan. Daarom hanteren we bij Stoic de laagste kosten in de markt. Mis­schien denkt u dat een ver­mo­gens­be­heer-fee van bij­voor­beeld 2% next-to-nothing is. Niets is minder waar, want u vergeet het compound effect, ook wel bekend als het rente-op-rente-effect: door Einstein ooit het Achtste Wereld­won­der’ genoemd. Net zoals de waarde van uw vermogen over een langere periode expo­nen­ti­eel kan groeien doordat u elk jaar ren­de­ment maakt over een steeds groter wordende som geld, zo kunnen hoge kos­ten­per­cen­ta­ges op omge­keerde wijze uw vermogen opeten, waardoor een mooi ren­de­ment alsnog in rook op gaat, maar uw ver­mo­gens­be­heer­der wel de lachende derde is. Dat is een feit.

Ter illu­stra­tie een reken­voor­beeld: stel u belegt € 1.000.000,- in aandelen die elk jaar een ren­de­ment van 5% gene­re­ren. Maar u betaalt ook 2% van het belegde vermogen aan ver­mo­gens­be­heer­kos­ten. Na dertig jaar is uw netto vermogen (dus na de jaar­lijkse aftrek van 2% kosten) gegroeid tot een bedrag van € 2.427.262,-. Klinkt goed toch?

Maar stel nu dat u bij een andere beheer­der slechts 0,7% kosten over het belegde vermogen had betaald. Dan was dezelfde € 1.000.000, – na dertig jaar gegroeid tot een bedrag van € 3.536.138, – -. Uw ver­mo­gens­be­heer­der heeft dus in die periode € 1.108.786,- meer aan u verdient, dan de beheer­der die slechts een fee van 0,7% han­teerde. Dat is meer dan het door u inge­legde vermogen dat u misloopt! Dit voor­beeld maakt dui­de­lijk waarom lage kosten zo belang­rijk zijn voor een goed ren­de­ment. Maar ook voor uw gemoedsrust.

Con­clu­sie:
Bij Stoic spreiden we uw vermogen in de wereld­eco­no­mie, om daarna nau­we­lijks nog te handelen. Dat is in feite zo een­vou­dig, dat kunt u met enige han­dig­heid ook prima zelf doen. Alleen: Stoic kan door schaal­grootte en auto­ma­ti­se­ring wel iets lagere kosten rea­li­se­ren. Maar belang­rij­ker nog: u kunt zich als individu maar moeilijk bescher­men tegen uw eigen emoties. Als de koersen keihard dalen, dan is de ver­lei­ding levens­groot om toch maar even uit te stappen’, terwijl onder­zoek op onder­zoek bewijst dat sto­ï­cijns blijven zitten veel ver­stan­di­ger is. Daarom beschermt Stoic u tegen uw eigen emoties. Dat is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar vooral ook voor uw geld. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.