Nieuwsupdate 3 augustus 2020 4 minuten lezen

Hoe pres­teerde Stoic tijdens de coronacrisis?

Begin 2020 brak de corona­cri­sis uit op de finan­ci­ële markten. Actieve ver­mo­gens­be­heer­ders claimen vaak dat zij juist in zo’n cri­sis­tijd van toe­ge­voegde waarde zijn. Immers: door heel actief’ in de juiste aandelen te handelen, kan men de ver­lie­zen van zo’n koersval tot een minimum bepreken, of zelfs in een winst ver­an­de­ren. Passieve’ beheer­ders (zoals Stoic), volgen juist slaafs de wereld­eco­no­mie en duikelen dus samen met de dalende markten keihard omlaag. Klinkt allemaal heel logisch. Alleen klopt er helemaal niets van deze aanname. In dit artikel lichten we toe hoe dat precies zit. 

We pakken de recente publi­ca­tie van ver­mo­gens­be­heer­ver­ge­lij­ker Finner​.nl over de pres­ta­ties van Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders over de eerste helft van 2020 er eens bij. Hoe pres­teert Calm Capital Control van Stoic in deze cri­sis­tijd in ver­ge­lij­king tot de rest van ver­mo­gens­be­he­rend Neder­land? Wie weet de schade het beste binnen de perken te houden? De feiten spreken voor zich; bekijk de cijfers hieronder maar:

De feiten spreken voor zich


Volgens de cijfers van Finner​.nl pres­teert Stoic dus in elk profiel fors beter dan de gemid­delde Neder­landse Ver­mo­gens­be­heer­der. Ons neutrale’ Stoic 50 profiel pres­teert zelfs ruim meer dan 3% beter dan het gemid­delde van de ver­mo­gens­be­heer­ders in Nederland!

Deze cijfers onder­bou­wen onze visie: volg sim­pel­weg de wereld­eco­no­mie, want dat is gewoon het beste voor uw ren­de­ment. De finan­ci­ële markten zijn namelijk niet meer te voor­spel­len. Er is bij­voor­beeld niemand die de corona­cri­sis heeft zien aankomen. Daarom is het ver­stan­di­ger om te beleggen in de complete wereld­eco­no­mie. Als het ene aandeel fors daalt, dan wordt dat effect gedempt door een ander aandeel dat moge­lij­ker­wijs stijgt. Een actieve beleg­gings­stra­te­gie, waarbij men een voorkeur heeft voor bepaalde aandelen (of obli­ga­ties), of voor een bepaald moment van instap­pen of juist uit­stap­pen, heeft helemaal geen zin: dit zijn namelijk altijd han­de­lin­gen op basis van een ver­wach­ting’, wat het­zelfde is als voor­spel­len’. En niemand heeft een glazen bol die echt werkt. 

Kortom: een crisis is (hele) een ver­ve­lende periode die sim­pel­weg uit­ge­ze­ten’ moet worden. Want op de lange termijn groeit de wereld­eco­no­mie altijd. Daarom spreiden we bij Stoic uw vermogen in de hele wereld­eco­no­mie. Verder doen we dus niet zoveel. En dat blijkt nu dus zelfs in cri­sis­tijd de beste stra­te­gie te zijn. 

Hier leest u samen­ge­vat in 5 punten meer over waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

De oplet­tende lezer zal nu opmerken dat de ren­de­ments­cij­fers die Finner​.nl heeft gepu­bli­ceerd een gemid­delde zijn. Er moeten dus (actieve) beheer­ders bestaan die het sig­ni­fi­cant beter hebben gedaan dan de rest, mis­schien zelfs beter dan Stoic? 

Dat klopt inder­daad: die beheer­ders bestaan. Maar ga ze maar vinden! Het is op voorhand namelijk niet te voor­spel­len welke ver­mo­gens­be­heer­der beter zal pres­te­ren dan de rest. De ene keer zit ver­mo­gens­be­heer­der A goed. De andere keer heeft ver­mo­gens­be­heer­der B het geluk om het gelijk aan de zijde te hebben. Maar er bestaat geen enkele ver­mo­gens­be­heer­der die con­se­quent beter pres­teert dan de markt, sim­pel­weg omdat de markt niet voor­spel­baar is. Het klinkt heel saai, maar het is veel ver­stan­di­ger om het lot van uw vermogen niet afhan­ke­lijk te laten zijn van geluk en daarmee ook van pech. Daarom beleggen we bij Stoic uw vermogen in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie. Dat betekent dat we de emoties onder controle houden en verlies accep­te­ren in tijden van crisis – zij het een relatief gematigd verlies, vanwege de ultieme sprei­ding in de hele wereld­eco­no­mie die we hanteren. Ver­vol­gens ver­trou­wen we op het feit dat op de langere termijn de wereld­eco­no­mie altijd groeit. 

Wellicht bent u een zéér kri­ti­sche lezer. U bedenkt zich dan vast, dat het gemid­delde ren­de­ment van de Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders zowel actieve als passieve ver­mo­gens­be­heer­ders omvat. Dus het feit dat we bij Stoic beter pres­te­ren dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der is leuk, maar dat wil nog niet zeggen dat onze vorm van extreem passief beleggen con­se­quent beter werkt. Want in het gemid­delde cijfer worden immers ook andere passieve beheerders meegewogen. 

Klopt. Sterker nog: als u in het Finner artikel wat verder naar beneden scrolt, dan ziet u dat daar een ver­ge­lij­king wordt gemaakt tussen de resul­ta­ten van actieve beheer­ders versus passieve beheer­ders. Gek genoeg zijn de ver­schil­len minder groot dan u wellicht verwacht naar aan­lei­ding van ons eigen jubel­ver­haal over onze extreme vorm van passief beleggen. Sterker nog: op het defen­sieve profiel pres­te­ren de actieve beheer­ders zelfs beter dan de passieve ver­mo­gens­be­heer­ders! Hoe valt dit te rijmen met onze over­tui­ging dat extreem passief beleggen altijd het beste werkt? 

Welnu, dat heeft vooral te maken met de defi­ni­tie van wat passief ver­mo­gens­be­heer’ precies is. De meeste ver­mo­gens­be­heer­ders die door Finner​.nl onder het kopje passief’ worden inge­deeld, zijn volgens onze strikte opvat­ting lang niet altijd écht passief. Er bestaan bij­voor­beeld ver­mo­gens­be­heer­ders die uw vermogen beleggen in een zorg­vul­dige selectie van 500 aandelen, om ver­vol­gens niets meer te doen: niet tus­sen­tijds in- of uit­stap­pen in de betref­fende aandelen. En ook niet wat meer geld in het ene aandeel stoppen ten koste van het andere. Het betekent wel: gewoon afwach­ten hoe het port­fo­lio van 500 aandelen zich gedu­rende de tijd ont­wik­keld. Dat is hart­stikke passief’ toch?

Dat is zeker passief, want er wordt niet tus­sen­tijds gehan­deld. Maar dat is niet wat we bij Stoic écht passief’ vinden. Want: het feit dat men een selectie maakt voor 500 spe­ci­fieke aandelen is volgens onze visie al een voor­spel­lende’ keuze en daarmee een actieve’ beleg­gings­stra­te­gie: immers, waarom kiest men spe­ci­fiek voor deze 500 aandelen en niet voor andere aandelen? Bij Stoic geloven we niet in der­ge­lijke voor­spel­lin­gen. Wij beleggen uw vermogen enkel in een exacte kopie van de vol­le­dige wereld­eco­no­mie. Dat is pas écht passief beleggen. Of mis­schien moeten we dat dan Voor­spel­lings­loos Beleggen’ gaan noemen. Hoe dan ook: de recente ren­de­ments­cij­fers bewijzen wederom dat het werkt. 

Lees in dit artikel meer over actief en passief beleggen en het verschil met onze manier van beleggen: Calm Capital Control. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.