De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Dalende markten ontmaskeren beheerders.

Nu de finan­ci­ële markten door de oorlog in Oekraïne fors dalen, wordt dui­de­lijk dat veel ver­mo­gens­be­heer­ders teveel risico nemen. Sommige partijen maken momen­teel namelijk veel meer verlies dan je zou mogen ver­wach­ten op basis van het risi­co­pro­fiel van hun beleg­gings­por­te­feuil­les. Opper­be­leg­ger Warren Buffet omschreef dat ooit zo mooi als: When the tide goes out, you discover who’s been swimming naked”. Stoic legt uit hoe dat zit en wat u ertegen kunt doen. 

Laten we bij de basis beginnen: een beleg­gings­por­te­feuille bestaat in de regel uit risi­co­volle’ aandelen en risi­co­mij­dende’ beleg­gin­gen zoals obli­ga­ties. Aandelen gelden als risi­co­vol’ omdat u immers niet weet wat de koersen gaan doen. Omdat u daarmee veel risico neemt, wordt u beloond met een hoog ren­de­ment. Maar de kans op een fors verlies is ook groot. Obli­ga­ties daar­en­te­gen gelden als risi­co­mij­dend’: omdat het leningen zijn waarop een van tevoren geldend ren­te­per­cen­tage wordt uit­ge­keerd, weet u dus van tevoren hoeveel ren­de­ment in de vorm van rente u krijgt. Wegens dit beperkte risico is uw ren­de­ment bij obli­ga­ties veel minder hoog. Daar­naast gelden obli­ga­ties als con­tra­ge­wicht voor aandelen: als de aan­de­len­beur­zen dalen, dan vluchten beleg­gers naar obligaties.

Hier­on­der ziet u de klas­sieke indeling van de ver­schil­lende risi­co­pro­fie­len en de namen die we bij Stoic daaraan hebben gegeven.

traditionele risicoprofielen vergeleken met Stoic

Wat is er nu precies aan de hand bij sommige ver­mo­gens­be­heer­ders?
Sommige partijen maken momen­teel veel meer verlies dan je zou mogen ver­wach­ten op basis van het risi­co­pro­fiel van hun beleg­gings­por­te­feuil­les. Het Rabobank Neutraal’ profiel scoort eind februari 2022 bij­voor­beeld een negatief ren­de­ment van -5,81%. En dat terwijl ons ver­ge­lijk­baar neutrale Stoic 50 profiel slechts -3,28% verlies noteert. Sterker nog, het nega­tieve ren­de­ment van het neutrale’ profiel bij de Rabobank komt zelfs in de buurt van ons zeer offen­sieve Stoic 90 profiel, dat momen­teel -5,94% scoort. Met andere woorden: bij de Rabobank blijkt het neutrale’ profiel eigen­lijk een zeer offen­sief’ profiel te zijn…

Of neem nu het neutrale profiel bij Evi van Lanschot. Dat stond eind februari op -7,04%! Ons Stoic 60 profiel (een iets offen­sie­ver profiel dan het eer­der­ge­noemde Stoic 50, want: 10% meer aandelen) scoorde op het­zelfde moment slechts’ -3,82%. Dat is nogal een verschil. Als we verder terug in de tijd kijken, dan zien we dat dit geen toe­val­lige samen­loop van omstan­dig­he­den is. Het neutrale Evi van Lanschot profiel scoorde door de toen­ma­lige crash in 2018 -6%. Bij Stoic 50 en 60 bleef dat beperkt tot res­pec­tie­ve­lijk -3,32% en -3,87%.

Hoe kan dat nou?
Het neutrale profiel zou bij zowel de Rabobank als bij Evi van Lanschot ook voor ongeveer 50% obli­ga­ties moeten bestaan. Hoe kan het dan zo zijn dat bij hen de neutrale pro­fie­len zo hard in de min gaan, net alsof het om zeer offen­sieve pro­fie­len gaat? Dat wordt ver­oor­zaakt door onder andere het type obli­ga­tie waar men in heeft belegd. In dit blogar­ti­kel schreven we al eerder dat lang niet alle obli­ga­ties risi­co­mij­dend zijn. Er bestaan bij­voor­beeld obli­ga­ties van bedrij­ven of landen met een lage kre­diet­waar­dig­heid: aan­ge­zien ren­de­ment de prijs is van risico, krijgt u bij deze obli­ga­ties een hoger ren­de­ment, sim­pel­weg omdat u meer risico neemt.

Veel ver­mo­gens­be­heer­ders gebrui­ken dit soort risi­co­volle obli­ga­ties om een beleg­gings­pro­fiel bij­voor­beeld als neutraal’ te kunnen verkopen, waarbij men toch relatief hoge ren­de­men­ten weet te rea­li­se­ren. Men belegt volgens de ver­eis­ten voor zo’n 50% in obli­ga­ties. Echter, om een beter ren­de­ment dan de con­cur­ren­tie te maken of om de hoge kosten die men rekent goed te kunnen maken, gebruikt men relatief risi­co­volle obli­ga­ties met een hoger ren­de­ment. Zo lijkt het ren­de­ment op het als neutraal’ te boek staande beleg­gings­pro­fiel toch nog heel wat. Alleen: als de finan­ci­ële markten dalen, dan worden dit soort partijen ont­mas­kerd. De nega­tieve ren­de­men­ten vallen dan veel lager uit dan u op basis van het risi­co­pro­fiel zou ver­wach­ten. Dat is wat Buffet bedoelt met zijn uit­spraak dat als het getij daalt, dan zie je wie er naakt zwemt.’

Wat u kunt doen.
Bij Stoic gebrui­ken we enkel daad­wer­ke­lijk risi­co­mij­dende obli­ga­ties in onze por­te­feuil­les. Onze ren­de­ments­cij­fers die u hier kunt vinden kunt u dus gebrui­ken om te ver­ge­lij­ken met het ren­de­ment dat uw por­te­feuille bij een andere beheer­der rea­li­seert. Als dit verschil grofweg meer dan 2% is voor dit jaar, dan is uw obli­ga­tie­ge­deelte ver­moe­de­lijk toch niet helemaal risi­co­mij­dend’. Aan u de beslis­sing wat dan de vervolgstappen zijn.

Bekijk onze rendementen

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.