De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

De corona­cri­sis: hoe we de getrof­fen sectoren kunnen redden.

De laatste coron­a­maat­re­ge­len zijn ver­ve­lend voor iedereen, maar een regel­rechte ramp voor de horeca, eve­ne­men­ten en podi­um­kun­sten. Van­zelf­spre­kend lopen de emoties hoog op. Bij de overheid, omdat beleid maken tijdens zo’n crisis natuur­lijk geen sinecure is. Je kan het nooit goed doen. En bij de hore­ca­on­der­ne­mers, de eve­ne­ment­or­ga­ni­sa­to­ren en de podia, acteurs, muzi­kan­ten en aan­ver­wante free­lan­cers, omdat geen bezoe­kers voor hen gelijk staat aan geen omzet. Maar bij Stoic laten we ons bij voorkeur niet te veel afleiden door emoties. Sterker nog, een sto­ï­cijnse kijk op de zaak kan helpen om tot een oplos­sing voor deze slacht­of­fers van de coron­a­pan­de­mie te komen.

De sectoren horeca (23,5 miljard euro), eve­ne­men­ten (7,5 miljard euro) en podi­um­kun­sten (5 miljard euro) waren vorig jaar samen goed voor een omzet van 36 miljard euro. Stel dat onze overheid een keiharde maat­re­gel treft en drie maanden lang een totale lockdown afkon­digt voor al deze sectoren. Dat is een drama voor de betrok­ken onder­ne­mers en per­so­neel. Maar stel dat onze regering de verloren omzet volledig com­pen­seert, op basis van de omzet over 2019: dat is dan een bedrag van 9 miljard (3÷1236 miljard). Mis­schien zien we nog wat feiten over het hoofd, of zijn er nog andere sectoren die net zo goed com­pen­sa­tie ver­die­nen, dus laten we het com­pen­sa­tie­be­drag voor het gemak op 18 miljard zetten. Zo’n gigan­tisch com­pen­sa­tie­be­drag klinkt utopisch en daarmee onhaal­baar. Maar als we naar de feiten kijken, dan is dit mis­schien toch wel degelijk mogelijk.

De huidige economie bevindt zich momen­teel in een situatie die deze com­pen­sa­tie­re­ge­ling mis­schien gewoon haalbaar maakt. Sinds jaar en dag kopen spaar­ders die hun geld willen weg­zet­ten zonder al te veel risico op koers­schom­me­lin­gen, leningen van zeer kre­diet­waar­dige over­he­den (staats­obli­ga­ties dus). Dat is lekker veilig voor je geld. De ren­te­ver­goe­ding die ze daarvoor krijgen is op dit moment gek genoeg 0%, of zelfs negatief (hoe dat komt is een vrij complex samen­spel van factoren, dat we voor nu even buiten beschou­wing laten). Toch blijven mensen hun geld in der­ge­lijke obli­ga­ties beleggen, omdat dit nog altijd veel veiliger is dan het op een spaar­re­ke­ning laten staan of in de spreek­woor­de­lijke matras stoppen. Zoals we in een eerder blogar­ti­kel over obli­ga­ties al schreven: obli­ga­ties zijn er voor return of the money en niet zozeer voor return on the money. Anders gezegd: obli­ga­ties zorgen ervoor dat uw geld er over x jaar nog steeds staat en dat maakt deze obli­ga­ties onver­min­derd inte­res­sant, zelfs als de rente extreem laag is. 

Deze lage (of nega­tieve) rente op staats­obli­ga­ties biedt over­he­den een gouden kans om tegen zeer lage kosten nu direct geld te lenen om daarmee slacht­of­fers van de huidige corona­cri­sis te behoeden voor een fail­lis­se­ment. Ver­vol­gens kan de overheid onder het motto samen tegen corona’ de aflos­sing van de lening de komende 30 jaar door de huidige en de toe­kom­stige gene­ra­tie laten dragen. 

Waarom zou de Neder­landse overheid zichzelf zo in de schulden steken? Zoals gezegd: omdat het nu goed­ko­per is dan ooit om schulden te maken. Boven­dien vloeit een deel van de schuld weer terug in de schat­kist, doordat er ook weer belas­ting kan worden betaald over deze arti­fi­ci­ële omzet’, dus de schade zal uit­ein­de­lijk lager zijn dan 18 miljard. In de huidige situatie is het zelfs nog maar de vraag of bedrij­ven en mensen in de getrof­fen sectoren kunnen voldoen aan hun belastingverplichtingen. 

Maar nog belang­rij­ker is het feit dat er op deze manier sim­pel­weg dui­de­lijk­heid wordt gecre­ëerd voor de onder­ne­min­gen in de getrof­fen sectoren. Ze hoeven zich niet in allerlei bochten te wringen en kunnen gewoon dicht. Punt. Voor de rest van de bevol­king wordt ook dui­de­lijk: als we ons massaal aan de coron­a­maat­re­ge­len houden, kunnen de getrof­fen sectoren weer open en genieten we weer van een café­be­zoek, theater etc. De rust die hiermee bij veel mensen wordt gecre­ëerd zorgt ervoor dat we in de toekomst waar­schijn­lijk een hoop zorg­kos­ten besparen die het gevolg zijn van nodeloze stress, de medische weten­schap bewijst immers dat stress een hele belang­rijke factor is bij het ontstaan van allerlei ziekten. 

En als uit­smij­ter zouden we een beroep kunnen doen op de mensen die gedwon­gen thuis zitten, door hen te vragen of ze zich als vrij­wil­li­ger willen inzetten bij bij­voor­beeld bron- en con­tact­on­der­zoe­ken. De mensen uit de horeca‑, eve­ne­men­ten- en podi­um­kun­sten­sec­tor zijn in de regel boven­ge­mid­deld goed in men­se­lijk contact en dus zeer geschikt hiervoor. Zo bied je hen de kans om zelfs hun vrij­ge­ko­men tijd zinvol in te vullen en worden zorginstellingen geholpen. 

Wat denkt u er van, meneer Hoekstra?

Volg ons op Linkedin voor meer updates:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.