De stoïcijnse blik 2 minuten lezen

De mythe van actief beleggen voor vermogensbehoud.

Tot onze ver­bijs­te­ring merken we dat de mythe van actief beleggen voor ver­mo­gens­be­houd voort­du­rend de kop op blijft steken. En keer op keer moeten we aan onze klanten opnieuw uit­leg­gen dat actief beleggen toch echt precies het­zelfde is als gokken. In dit blog ont­ra­fe­len we de mythe van actief beleggen voor vermogensbehoud. 

Ver­mo­gens­be­houd’ betekent dat het belang­rijk is dat het vermogen op het moment van opname nog intact is, en dat het dus niet door moge­lijke koers­schom­me­lin­gen (veel) minder waard is geworden. Bij ver­mo­gens­be­houd doet een mooi ren­de­ment maken er dus niet zoveel toe; als het initiële bedrag er nog maar staat. 

Ver­mo­gens­be­houd is vooral belang­rijk als u dicht tegen het moment van opname aanzit, bij­voor­beeld als u met pensioen gaat. In die situatie is de looptijd richting het moment dat u het geld wilt gaan gebrui­ken zeer kort. Koers­schom­me­lin­gen op de beurs vormen dan een groot risico: u zult net zien dat de koersen hard zijn gezakt op het moment dat u uitstapt. Het gevolg is dat u plot­se­ling veel minder te besteden heeft op uw oude dag…

Volgens sommigen kan in dit geval een actieve stra­te­gie, waarbij risi­co­volle beleg­gin­gen snel worden afge­bouwd, zorgen voor ver­mo­gens­be­houd. De risi­co­volle beleg­gin­gen gaan de deur uit en hun plek wordt inge­no­men door risi­co­loze’ aandelen (bij­voor­beeld divi­den­d­aan­de­len’) en obli­ga­ties. En precies hier gaat deze denk­wijze fout, want: wat zijn nou precies risi­co­volle’ beleggingen? 

Neem nu als voor­beeld de recente corona­cri­sis. Door de ver­schil­lende lock­downs groeide de online video­con­fe­ren­cing-markt ineens explo­sief, met alle posi­tieve gevolgen voor het eerder als zeer risi­co­vol’ beschouwde tech-aandeel Zoom Video Com­mu­ni­ca­ti­ons. De koers van Zoom steeg zó hard, dat het tech-aandeel ineens een fan­tas­ti­sche bescher­ming bleek te bieden tegen andere aan­de­len­koer­sen die wél daalden. Is het daarmee dan ineens een risi­co­loos’ aandeel geworden? Sowieso bleek de hele risi­co­volle’ tech-aan­de­len­ca­te­go­rie de winnaar te zijn tijdens de corona­cri­sis. Punt is: wie had dit van te voren gedacht? Inder­daad: niemand. 

Lang verhaal kort: niemand heeft een glazen bol die werkt, dus niemand kan voor­spel­len wat wel of niet risi­co­vol of risi­co­loos is of gaat zijn. Alle aandelen kunnen op elk moment ineens risi­co­vol zijn, of juist niet. Wie zal het zeggen? Dat is precies de reden dat we bij Stoic aan ver­mo­gens­be­houd’ doen op basis van de feiten, in plaats van voor­spel­lin­gen over al dan niet mogelijk risi­co­volle’ aandelen.

Uw res­te­rende looptijd is bij­voor­beeld zo’n feit. Als die korter dan 10 jaar is, dan belegt u bij ons sim­pel­weg nooit in aandelen. Dat komt omdat his­to­ri­sche feiten ons ver­tel­len dat bij een looptijd korter dan 10 jaar de kans bestaat dat een moge­lijke beurs­crash nog niet is hersteld. De diepste beurs­crash ooit duurde namelijk 10 jaar, van 1929 tot 1939. (Meestal verloopt het herstel veel sneller, alleen: dat weten we van tevoren niet). Al het geld dat u eerder dan 10 jaar wilt gebrui­ken beleggen wij om die reden voor 100% in risi­co­mij­dende obli­ga­ties en goud en in niets anders. Zo weet u nagenoeg zeker dat uw geld er nog staat, als u het wilt gaan gebruiken. 

Kortom: een actieve beleg­gings­stra­te­gie voor ver­mo­gens­be­houd, door actief risi­co­mij­dende’ aandelen te selec­te­ren klinkt best goed, maar het is in feite gokken, omdat het gebeurt op basis van voor­spel­lin­gen. Bij Stoic stellen we: voor­spel­lin­gen bestaan niet, net zoals sprook­jes niet bestaan. Onver­wachte gebeur­te­nis­sen die niemand ziet aankomen bestaan echter wel degelijk, dat is een feit! 

Meer over onze visie op beleggen

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.