De stoïcijnse blik 2 minuten lezen

De mythe van actief beleggen voor vermogensbehoud.

Tot onze ver­bi­js­ter­ing merken we dat de mythe van actief beleggen voor ver­mo­gens­be­houd voort­durend de kop op bli­jft steken. En keer op keer moeten we aan onze klanten opnieuw uit­leggen dat actief beleggen toch echt pre­cies het­zelfde is als gokken. In dit blog ontrafe­len we de mythe van actief beleggen voor vermogensbehoud. 

Ver­mo­gens­be­houd’ betekent dat het belan­grijk is dat het ver­mo­gen op het moment van opname nog intact is, en dat het dus niet door mogelijke koerss­chom­melin­gen (veel) min­der waard is gewor­den. Bij ver­mo­gens­be­houd doet een mooi ren­de­ment mak­en er dus niet zoveel toe; als het ini­tiële bedrag er nog maar staat. 

Ver­mo­gens­be­houd is vooral belan­grijk als u dicht tegen het moment van opname aanz­it, bijvoor­beeld als u met pen­sioen gaat. In die sit­u­atie is de loop­ti­jd richt­ing het moment dat u het geld wilt gaan gebruiken zeer kort. Koerss­chom­melin­gen op de beurs vor­men dan een groot risi­co: u zult net zien dat de koersen hard zijn geza­kt op het moment dat u uit­stapt. Het gevolg is dat u plot­sel­ing veel min­der te best­e­den heeft op uw oude dag…

Vol­gens som­mi­gen kan in dit geval een actieve strate­gie, waar­bij risi­co­volle beleg­gin­gen snel wor­den afge­bouwd, zor­gen voor ver­mo­gens­be­houd. De risi­co­volle beleg­gin­gen gaan de deur uit en hun plek wordt ingenomen door risi­coloze’ aan­de­len (bijvoor­beeld div­i­den­daan­de­len’) en oblig­aties. En pre­cies hier gaat deze denkwi­jze fout, want: wat zijn nou pre­cies risi­co­volle’ beleggingen? 

Neem nu als voor­beeld de recente coro­nacri­sis. Door de ver­schil­lende lock­downs groei­de de online video­con­fer­enc­ing-markt ineens explosief, met alle posi­tieve gevol­gen voor het eerder als zeer risi­co­vol’ beschouwde tech-aan­deel Zoom Video Com­mu­ni­ca­tions. De koers van Zoom steeg zó hard, dat het tech-aan­deel ineens een fan­tastis­che bescherming bleek te bieden tegen andere aan­de­lenko­ersen die wél daalden. Is het daarmee dan ineens een risi­coloos’ aan­deel gewor­den? Sowieso bleek de hele risi­co­volle’ tech-aan­de­len­cat­e­gorie de win­naar te zijn tij­dens de coro­nacri­sis. Punt is: wie had dit van te voren gedacht? Inder­daad: niemand. 

Lang ver­haal kort: nie­mand heeft een glazen bol die werkt, dus nie­mand kan voor­spellen wat wel of niet risi­co­vol of risi­coloos is of gaat zijn. Alle aan­de­len kun­nen op elk moment ineens risi­co­vol zijn, of juist niet. Wie zal het zeggen? Dat is pre­cies de reden dat we bij Sto­ic aan ver­mo­gens­be­houd’ doen op basis van de feit­en, in plaats van voor­spellin­gen over al dan niet mogelijk risi­co­volle’ aandelen.

Uw resterende loop­ti­jd is bijvoor­beeld zo’n feit. Als die kor­ter dan 10 jaar is, dan belegt u bij ons sim­pel­weg nooit in aan­de­len. Dat komt omdat his­torische feit­en ons vertellen dat bij een loop­ti­jd kor­ter dan 10 jaar de kans bestaat dat een mogelijke beurscrash nog niet is her­steld. De diep­ste beurscrash ooit duurde namelijk 10 jaar, van 1929 tot 1939. (Meestal ver­loopt het her­s­tel veel sneller, alleen: dat weten we van tevoren niet). Al het geld dat u eerder dan 10 jaar wilt gebruiken beleggen wij om die reden voor 100% in risi­comi­j­dende oblig­aties en goud en in niets anders. Zo weet u nage­noeg zek­er dat uw geld er nog staat, als u het wilt gaan gebruiken. 

Kor­tom: een actieve beleg­gingsstrate­gie voor ver­mo­gens­be­houd, door actief risi­comi­j­dende’ aan­de­len te selecteren klinkt best goed, maar het is in feite gokken, omdat het gebeurt op basis van voor­spellin­gen. Bij Sto­ic stellen we: voor­spellin­gen bestaan niet, net zoals sprook­jes niet bestaan. Onverwachte gebeurtenis­sen die nie­mand ziet aankomen bestaan echter wel degelijk, dat is een feit! 

Meer over onze visie op beleggen

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.