Nieuwsupdate 27 oktober 2023 4 minuten lezen

De ren­de­men­ten tot en met het derde kwartaal: hoe scoort Stoic?

Ook in het derde kwartaal van 2023 heeft de onaf­han­ke­lijke ver­­­mo­­gens­­be­heerver­­­ge­­lij­­ker Finner​.nl de ren­de­men­ten van de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der in kaart gebracht. Een inte­res­sante periode, nu de rente op de kapi­taal­markt is gestegen. We zien opval­lende resul­ta­ten, als we Stoic ver­ge­lij­ken met de gemid­delde ren­de­men­ten van vermogensbeherend Nederland. 

Na afloop van het derde kwartaal van 2023 blijkt dat Stoic bij de neutrale en offen­sieve pro­fie­len het (veel) beter doet dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der. Maar bij de twee defen­sieve pro­fie­len scoort Stoic een tikje slechter. Dat ziet u in onder­staande grafiek, waarin we onze ren­de­men­ten ver­ge­lij­ken met de Pro NL Index van Finner:

Gemiddelde Nederlandse vermogensbeheerders vs. Stoic.

Waarom een lager ren­de­ment op de defen­sie­vere pro­fie­len?
Defen­sieve pro­fie­len bestaan voor de meer­der­heid uit obli­ga­ties. Dat zijn leningen die u ver­strekt en waarop u een vooraf afge­spro­ken rente ontvangt. Nau­we­lijks risico dus, vandaar dat dit defen­sieve pro­fie­len zijn. Toch spelen koers­fluc­tu­a­ties ook bij obli­ga­ties een rol. Omdat de afge­lo­pen periode de rente is gestegen, is dat de koers­prijs van uw obli­ga­ties gedaald. Immers: stel dat u een obli­ga­tie bezit die startte in 2015, met een rente van 2%. Inmid­dels is de rente in de kapi­taal­markt gestegen naar 3,2%. Dat betekent dat men nu obli­ga­ties kan kopen die meer rente uitkeren. Daarmee wordt uw obli­ga­tie voor de handel minder waard. En dat wordt mee­ge­re­kend in het ren­de­ment dat we scoren met onze defen­sieve pro­fie­len. Als u immers nu, op dit moment, uw obli­ga­tie zou verkopen, dan brengt deze minder op.

Dit geldt natuur­lijk voor alle ver­mo­gens­be­heer­ders. Waarom scoren wij dan toch lager? Dat komt, omdat de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der eigen­lijk toch risico neemt, dat je bij defen­sieve pro­fie­len niet zou ver­wach­ten. Op de finan­ci­ële markten geldt dat ren­de­ment de prijs is van risico: dus hoe meer risico, hoe hoger het ren­de­ment (als alles goed gaat, natuur­lijk). Precies dat zie je nu terug: de gemid­delde ver­mo­gens­be­heer­der neemt meer risico met obli­ga­ties dan wij doen, om zo met saaie’ obli­ga­ties toch nog een aardig’ ren­de­ment te scoren. Bij Stoic vinden we echter dat een defen­sief profiel ook écht defen­sief moet zijn. En dus bestaat het obli­ga­tie­deel altijd puur uit staats­obli­ga­ties van betrouw­bare landen, zoals Duits­land of Neder­land. Maar dat scoort wel net wat minder ren­de­ment momen­teel, dan bij­voor­beeld een wat risicovollere bedrijfsobligatie. 

Meer bewijs voor het feit dat de rest van ver­mo­gens­be­he­rend Neder­land meer risico neemt in defen­sieve pro­fie­len waarin je dat eigen­lijk niet verwacht, vinden we in het recente verleden, als we naar de ren­de­men­ten van defen­sieve pro­fie­len in 2022 kijken (een zeer zwaar beurs­jaar). Stoic scoorde toen in het zeer defen­sieve Stoic 10 profiel een negatief ren­de­ment van ‑8,71%. De gemid­delde beheer­der scoorde echter een nog slech­tere ‑12,83%: een verschil van 4,12% in het voordeel van Stoic. Voor het defen­sieve Stoic 30 profiel bedroeg dat verschil 3,3% in het voordeel van Stoic. 

Zoals opper­be­leg­ger Warren Buffet altijd zegt: When the tide goes out, you find out who is swimming naked.” De risico’s die de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der neemt om in de defen­sieve pro­fie­len toch nog een aardig’ ren­de­ment te scoren kwamen hiermee gena­de­loos aan het licht. Die­zelfde risico’s zorgen nu, in de huidige, wat flo­ris­san­tere beurs­tij­den er dus voor dat men wat beter scoort dan Stoic. Alleen niet héél veel beter: waar het verschil vorige jaar res­pec­tie­ve­lijk 4,12% en 3,3% bedroeg in het voordeel van Stoic, is dat nu voor het zeer defen­sieve profiel 0,97% en voor het defen­sieve / Stoic 30 profiel 0,24% in het nadeel van Stoic. U begrijpt: op deze manier maken ze de grote ver­schil­len van 2022 nog lang niet goed. 

Bij Stoic vinden we dat defen­sieve pro­fie­len daad­wer­ke­lijk risi­co­mij­dend moeten zijn. Ook al leidt dat tot een iets lager ren­de­ment. Het gaat er immers om dat uw geld er nog staat, als u dat nodig heeft. Anderen denken daar blijk­baar anders over. Als u meer wilt weten hoe dat precies zit met risico’s die toch ver­bor­gen kunnen zijn in zoge­naamd risi­co­mij­dende obli­ga­ties, dan moet u even dit blogar­ti­kel lezen.

Grote ver­schil­len bij de offen­sieve pro­fie­len
Nog inte­res­san­ter wordt het als we naar de offen­sieve pro­fie­len kijken. Waar de ver­schil­len bij de defen­sieve pro­fie­len erg klein zijn, zijn ze bij de offen­sieve pro­fie­len veel groter. Stoic scoort op het zeer offen­sieve profiel 3,11% beter dan de rest van Neder­land. Best wel vreemd: de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der neemt wat meer risico dan Stoic. Het is dan de ver­wach­ting dat dit bij de offen­sieve pro­fie­len tot betere pres­ta­ties moet leiden. Maar dat is dus niet het geval. Onze ultra-passieve, sto­ï­cijnse beleg­gings­fi­lo­so­fie, waarin we alle aandelen ter wereld kopen om ver­vol­gens niets anders te doen dan rustig af te wachten, werkt gewoon het beste. Uw geld groeit rustig mee met de wereld­eco­no­mie. En u maakt geen onnodige trans­ac­tie­kos­ten door voort­du­rend in- en uit te stappen. Zo blijft er meer rendement over. 

Het feit dat Stoic op dit moment in de offen­sieve pro­fie­len betere ren­de­men­ten scoort dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der is geen toe­vals­tref­fer. In 2021 scoorden we met het zeer offen­sieve profiel 3,5% beter. In 2022, toen alles op de beurs in elkaar klapte, maakte Stoic 0,5% minder verlies dan de rest van ver­mo­gens­be­he­rend Neder­land. Terwijl we in alle pro­fie­len veel minder risico nemen dan de con­cur­ren­tie. Kortom: Stoic’s Calm Capital Control is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar ook gewoon voor uw geld. 

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.