In het nieuws 8 november 2019 10 minuten lezen

De visie van Stoic in Trusted Magazine.

We staan met Stoic in Trusted Magazine. Dat is een uitgave van Affluent, een partij die wealth management in de brede zin voor parti­cu­lieren verzorgt: van hypotheek tot angel investing, van finan­ciële familie­planning tot vermo­gens­beheer. Voor dat laatste werken ze o.a. samen met Stoic. Verwacht dus geen extreem-kritisch artikel in dit magazine ;-). Toch willen we het interview graag hier delen, omdat het een mooi verhaal is geworden over onze manier van vermo­gens­beheer dat eigenlijk geen vermo­gens­beheer meer is, maar Calm Capital Control’. 

Klik op deze link: 191108 Trusted Magazine PDF om een digitale versie van Trusted Magazine te openen: . Het artikel over Stoic begint op pagina 10. Of lees hieronder het volledige artikel:

Stoic: de nieuwe vermo­gens­be­heerder die niet aan vermo­gens­beheer doet.

Sinds kort is Nederland een nieuwe vermo­gens­be­heerder rijker: Stoic (spreek uit: Sto-wik). Het is in feite de nieuwe naam voor Blu Asset Management, het Gouden Stier-winnende vermo­gens­be­heer­kantoor van Freddy Forger en Henk Kras. Bij Blu hebben de heren vanaf 2012 geschaafd aan hun eigen­zinnige manier van vermo­gens­beheer, dat ze nu onder de naam Stoic’ verder willen uitrollen. Zelf zeggen ze dat ze niet meer aan vermo­gens­beheer doen, maar aan Calm Capital Control’. Wat dat precies betekent en wat de ambities zijn met Stoic, vroegen we aan Freddy Forger en Henk Kras, beiden partner in het bedrijf.


Wat betekent Calm Capital Control’ precies? En in hoeverre is dit iets anders dan tradi­ti­oneel vermogensbeheer?

Freddy Forger: Elke vermo­gens­be­heerder heeft zo zijn eigen beleg­gings­fi­lo­sofie. Sommigen geloven’ in bepaalde aandelen. Weer andere beheerders denken door de juiste timing de markt te kunnen verslaan: allemaal hebben ze een overtui­gende onder­bouwing, maar eigenlijk proberen ze allemaal de finan­ciële markten te voorspellen. Dat is eigenlijk best wel vreemd. De finan­ciële industrie, die zich voordoet als zéér rationeel en verstandig, is blijkbaar volledig gebaseerd op dit soort voorspel­lingen: alsof ze een glazen bol gebruiken! Daarom hebben wij een compleet andere beleg­gings­fi­lo­sofie ontwikkeld, die in plaats van vage voorspel­lingen, enkel de kenbare feiten als uitgangspunt neemt.”

Henk Kras: Wij zeggen altijd: geld is emotie, maar niet bij ons. Wij beheren het vermogen van onze klanten zo kalm en rationeel mogelijk. Natuurlijk begrijpen wij dat emoties wel degelijk een rol spelen: de finan­ciële markten worden er zelfs door gestuurd. Maar bij Stoic laten we ons daar niet door afleiden. We houden onze blik heel stoïcijns gericht op de stip op de horizon: het beleg­gingsdoel van onze klant. Sterker nog, we doen in feite niet zoveel. We beleggen’ het vermogen van onze klanten niet: we stappen niet voort­durend in en uit aandelen, maar we stallen het op een zo veilig mogelijke manier, waarbij we ervoor zorgen dat het simpelweg meegroeit met de inflatie en de wereld­eco­nomie. Vervolgens contro­leren we enkel of het goed gaat met het vermogen.” 

Freddy Forger: Dit is in onze ogen dus geen asset management’ of vermo­gens­beheer’ meer. Die bewoor­dingen sugge­reren namelijk allerlei activiteit: voort­durend in- en uitstappen en continu beslissen wat nu weer te doen. Wij noemen onze manier van vermo­gens­beheer Calm Capital Control’. Anders gezegd: vermo­gens­beheer zonder poespas. Dat is beter voor de gemoedrust van onze klanten, maar het is ook beter voor hun vermogen.” 

Wat bedoelen jullie precies met het contro­leren’ in plaats van het beheren van vermogen?

Henk Kras: De vermogens van onze klanten worden zoveel mogelijk belegd in de hele wereld­eco­nomie. Afzon­der­lijke markten kunnen namelijk onvoor­spelbaar schom­melen, maar op de langere termijn groeit de wereld­eco­nomie altijd; dat is een feit en meteen ook de ultieme vorm van risico­spreiding. Zodra het vermogen in de wereld is belegd’, doen we nog maar weinig. De vermogens van onze klanten groeien op deze manier rustig mee met de inflatie en de wereld­eco­nomie. We moeten er alleen wel voor zorgen dat de verhou­dingen tussen aandelen en obligaties in lijn blijven met de porte­feuille van de klant. Stel: een klant heeft een porte­feuille met 30% aandelen en 70% risico­mij­dende obligaties. Als het dan gedurende een periode supergoed gaat op de beurs, dan vormen de aandelen ineens misschien wel 40% van de porte­feuille. Dat moet dan wel gecor­ri­geerd worden en daar zitten we dus voort­durend bovenop.”

Freddy Forger: Bovendien contro­leren we elk kwartaal of het vermogen van de klant op koers ligt richting het uitein­de­lijke beleg­gingsdoel: het eindbedrag waarop de klant uit wilt komen. Bij andere vermo­gens­be­heerders krijgen mensen vroeg of laat te horen: Het resultaat valt nu wat tegen, maar we verwachten binnen een jaar herstel van de markt, dus het komt wel goed.’ Wij besparen onze klanten deze vorm van waarzeg­gerij, want wie weet zit het volgend jaar weer tegen. Met als resultaat dat men aan het eind van de rit teleur­ge­steld is, omdat het beleg­gingsdoel niet behaald is.

Doordat wij bij Stoic enkel de kenbare feiten in het hier en nu als uitgangspunt nemen, komen onze klanten nooit voor teleur­stel­lingen te staan. Onze klanten krijgen namelijk in een dalende markt te horen: dit zijn op dit moment de rente­per­cen­tages en de koersen. Daarmee gaat u uw beleg­gingsdoel niet behalen. Misschien niet zo leuk om te horen, maar het voorkomt veel grotere teleur­stel­lingen aan het einde van de rit. En bovendien kunnen we op basis van deze feitelijk correcte infor­matie veel beter beslis­singen nemen: accep­teren we dit, of storten we bij, om alsnog het doel te behalen?” 

Bijstorten in een dalende markt?

Freddy Forger: Zeker. Het is namelijk een feit dat in een dalende markt de prijzen laag zijn. Logisch dus om in een dalende markt te kopen’. Of zoals opper­be­legger Warren Buffet zegt: Buy when there is blood in the streets’. Vreemd genoeg kopen de meeste beleggers juist in een stijgende markt. Dat komt door emotie: de hoge verwach­tingen die bij een stijgende markt in de lucht hangen, zorgt ervoor dat iedereen graag een graantje mee wilt pikken. Bij een dalende markt stappen veel beleggers uit, want niemand wordt vrolijk van verlies. Vermo­gens­be­heerder Alex claimde in een TV commercial zelfs: we stappen even uit als het tegen zit’. Dat is nu precies wat je niet moet doen. Je moet in feite helemaal niets doen in een dalende markt, of eventueel bijkopen dus, als dat kan. Enfin, dit zijn dus exact de emoties waar wij onze klanten tegen willen beschermen, omdat dit uitein­delijk niet goed is voor het rendement: dat wordt keer op keer door allerlei onder­zoeken bewezen. Wij baseren ons enkel op de feiten en sluiten emoties zoveel mogelijk uit. Behalve dan de emotie die ik nog steeds voel als ik aan die bizarre Alex commercial denk; die raak ik maar niet kwijt.”

Waarom hebben jullie een nieuwe merknaam Stoic’ in het leven geroepen?

Freddy Forger: Ten eerste wilden we graag een merk hebben dat echt uitstraalt waar we voor staan. Stoic’ is Engels voor stoïcijns’, wat zoveel betekent als onver­stoorbaar’ en niet geleid door emoties’. Dat is precies hoe wij met het vermogen van onze klanten om gaan. 

We hebben dat merk ontwikkeld, omdat dit van groot belang is om mensen op afstand’ te kunnen overtuigen. Wat ik daarmee bedoel: als wij één-op-één met een klant aan tafel zitten, dan lukt het meestal prima om deze te overtuigen van onze beleg­gings­fi­lo­sofie. Daar hebben we geen merknaam en marketing voor nodig. Maar we willen groeien, misschien wel in heel Europa. De techno­logie maakt dat mogelijk: klanten kunnen zich tegen­woordig makkelijk online aanmelden, bijvoor­beeld. Dat betekent dat we straks onmogelijk met elke klant indivi­dueel om de tafel kunnen gaan zitten. Die klant moet dus op een andere manier, op afstand’, overtuigd worden – het bouwen van een echt merk is daarbij essentieel.” 

Een nieuw merk, marketing; dat brengt een boel kosten met zich mee. Dat wordt uitein­delijk betaald door jullie klanten?

Henk Kras: Ik denk dat er geen vermo­gens­be­heerder te vinden is die zo goed is in het laag houden van de kosten als wij. Zoals eerder gezegd: wij gaan enkel uit van feiten. Rende­menten zijn onvoor­spelbaar, maar kosten zijn een feit: hoge kosten kunnen zelfs een mooi rendement in rook doen opgaan! Daarom zijn we voort­durend op zoek naar manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij ons geen chique relatie evene­menten of dure flessen wijn met de kerst. En als we een index-tracker ontdekken die goedkoper is, dan stappen we meteen daar naartoe over. 

In dit kader is het creëren van schaal­voordeel een andere manier om de kosten per klant te verlagen: hoe meer klanten wij bedienen, hoe lager de kosten per klant worden voor zaken als trans­ac­tie­kosten, de kosten voor de bewaar­in­stelling die we gebruiken, et cetera. Merk en marketing is dus onze inves­tering die er uitein­delijk voor zorgt dat de kosten per klant juist lager zullen gaan worden.” 

Jullie beleg­gings­fi­lo­sofie stelt dat niets doen’ het beste rendement oplevert. Dat klinkt dermate eenvoudig, dat zou ik ook zelf kunnen doen?

Freddy Forger: Zeker. Als je een beetje snapt hoe index­trackers werken, dan zou je het ook zelf kunnen doen. Op twee, nogal essen­tiële punten na dan: door schaal­grootte kunnen wij veel lagere kosten reali­seren, waardoor er meer rendement over blijft. Maar nog belang­rijker: een individu kan zichzelf maar moeilijk beschermen tegen zijn of haar eigen emoties. Daarom is er nu gelukkig dus Stoic. Vermo­gens­beheer zonder poespas.”

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.