In het nieuws 8 november 2019 7 minuten lezen

De visie van Sto­ic in Trust­ed Magazine.

We staan met Sto­ic in Trust­ed Mag­a­zine. Dat is een uit­gave van Afflu­ent, een par­tij die wealth man­age­ment in de brede zin voor par­ti­c­ulieren ver­zorgt: van hypotheek tot angel invest­ing, van finan­ciële fam­i­lieplan­ning tot ver­mo­gens­be­heer. Voor dat laat­ste werken ze o.a. samen met Sto­ic. Verwacht dus geen extreem-kri­tisch artikel in dit mag­a­zine ;-). Toch willen we het inter­view graag hier delen, omdat het een mooi ver­haal is gewor­den over onze manier van ver­mo­gens­be­heer dat eigen­lijk geen ver­mo­gens­be­heer meer is, maar Calm Cap­i­tal Control’. 

Klik op deze link: 191108 Trust­ed Mag­a­zine PDF om een dig­i­tale ver­sie van Trust­ed Mag­a­zine te ope­nen: . Het artikel over Sto­ic begint op pag­i­na 10. Of lees hieron­der het volledi­ge artikel:

Sto­ic: de nieuwe ver­mo­gens­be­heerder die niet aan ver­mo­gens­be­heer doet.

Sinds kort is Ned­er­land een nieuwe ver­mo­gens­be­heerder rijk­er: Sto­ic (spreek uit: Sto-wik). Het is in feite de nieuwe naam voor Blu Asset Man­age­ment, het Gouden Sti­er-win­nende ver­mo­gens­be­heerkan­toor van Fred­dy Forg­er en Henk Kras. Bij Blu hebben de heren vanaf 2012 geschaafd aan hun eigen­zin­nige manier van ver­mo­gens­be­heer, dat ze nu onder de naam Sto­ic’ verder willen uitrollen. Zelf zeggen ze dat ze niet meer aan ver­mo­gens­be­heer doen, maar aan Calm Cap­i­tal Con­trol’. Wat dat pre­cies betekent en wat de ambities zijn met Sto­ic, vroe­gen we aan Fred­dy Forg­er en Henk Kras, bei­den part­ner in het bedrijf.


Wat betekent Calm Cap­i­tal Con­trol’ pre­cies? En in hoev­erre is dit iets anders dan tra­di­tion­eel vermogensbeheer?

Fred­dy Forg­er: Elke ver­mo­gens­be­heerder heeft zo zijn eigen beleg­gings­filosofie. Som­mi­gen geloven’ in bepaalde aan­de­len. Weer andere beheerders denken door de juiste tim­ing de markt te kun­nen ver­slaan: alle­maal hebben ze een over­tu­igende onder­bouwing, maar eigen­lijk proberen ze alle­maal de finan­ciële mark­ten te voor­spellen. Dat is eigen­lijk best wel vreemd. De finan­ciële indus­trie, die zich voor­doet als zéér ration­eel en ver­standig, is blijk­baar volledig gebaseerd op dit soort voor­spellin­gen: alsof ze een glazen bol gebruiken! Daarom hebben wij een com­pleet andere beleg­gings­filosofie ontwikkeld, die in plaats van vage voor­spellin­gen, enkel de ken­bare feit­en als uit­gangspunt neemt.”

Henk Kras: Wij zeggen alti­jd: geld is emotie, maar niet bij ons. Wij beheren het ver­mo­gen van onze klanten zo kalm en ration­eel mogelijk. Natu­urlijk begri­jpen wij dat emoties wel degelijk een rol spe­len: de finan­ciële mark­ten wor­den er zelfs door ges­tu­urd. Maar bij Sto­ic lat­en we ons daar niet door aflei­den. We houden onze blik heel stoï­ci­jns gericht op de stip op de hori­zon: het beleg­gings­doel van onze klant. Sterk­er nog, we doen in feite niet zoveel. We beleggen’ het ver­mo­gen van onze klanten niet: we stap­pen niet voort­durend in en uit aan­de­len, maar we stallen het op een zo veilig mogelijke manier, waar­bij we ervoor zor­gen dat het sim­pel­weg mee­groeit met de inflatie en de werelde­conomie. Ver­vol­gens con­trol­eren we enkel of het goed gaat met het vermogen.” 

Fred­dy Forg­er: Dit is in onze ogen dus geen asset man­age­ment’ of ver­mo­gens­be­heer’ meer. Die bewo­ordin­gen sug­ger­eren namelijk aller­lei activiteit: voort­durend in- en uit­stap­pen en con­tinu beslis­sen wat nu weer te doen. Wij noe­men onze manier van ver­mo­gens­be­heer Calm Cap­i­tal Con­trol’. Anders gezegd: ver­mo­gens­be­heer zon­der poes­pas. Dat is beter voor de gemoe­drust van onze klanten, maar het is ook beter voor hun vermogen.” 

Wat bedoe­len jul­lie pre­cies met het con­trol­eren’ in plaats van het beheren van vermogen?

Henk Kras: De ver­mo­gens van onze klanten wor­den zoveel mogelijk belegd in de hele werelde­conomie. Afzon­der­lijke mark­ten kun­nen namelijk onvoor­spel­baar schom­me­len, maar op de lan­gere ter­mi­jn groeit de werelde­conomie alti­jd; dat is een feit en meteen ook de ultieme vorm van risi­cosprei­d­ing. Zodra het ver­mo­gen in de wereld is belegd’, doen we nog maar weinig. De ver­mo­gens van onze klanten groeien op deze manier rustig mee met de inflatie en de werelde­conomie. We moeten er alleen wel voor zor­gen dat de ver­houdin­gen tussen aan­de­len en oblig­aties in lijn bli­jven met de porte­feuille van de klant. Stel: een klant heeft een porte­feuille met 30% aan­de­len en 70% risi­comi­j­dende oblig­aties. Als het dan gedurende een peri­ode super­goed gaat op de beurs, dan vor­men de aan­de­len ineens miss­chien wel 40% van de porte­feuille. Dat moet dan wel gecor­rigeerd wor­den en daar zit­ten we dus voort­durend bovenop.”

Fred­dy Forg­er: Boven­di­en con­trol­eren we elk kwartaal of het ver­mo­gen van de klant op koers ligt richt­ing het uitein­delijke beleg­gings­doel: het eindbedrag waarop de klant uit wilt komen. Bij andere ver­mo­gens­be­heerders kri­j­gen mensen vroeg of laat te horen: Het resul­taat valt nu wat tegen, maar we verwacht­en bin­nen een jaar her­s­tel van de markt, dus het komt wel goed.’ Wij besparen onze klanten deze vorm van waarzeg­ger­ij, want wie weet zit het vol­gend jaar weer tegen. Met als resul­taat dat men aan het eind van de rit teleurgesteld is, omdat het beleg­gings­doel niet behaald is.

Door­dat wij bij Sto­ic enkel de ken­bare feit­en in het hier en nu als uit­gangspunt nemen, komen onze klanten nooit voor teleurstellin­gen te staan. Onze klanten kri­j­gen namelijk in een dal­ende markt te horen: dit zijn op dit moment de rente­per­cent­ages en de koersen. Daarmee gaat u uw beleg­gings­doel niet behalen. Miss­chien niet zo leuk om te horen, maar het voorkomt veel grotere teleurstellin­gen aan het einde van de rit. En boven­di­en kun­nen we op basis van deze feit­elijk cor­recte infor­matie veel beter beslissin­gen nemen: accepteren we dit, of storten we bij, om alsnog het doel te behalen?” 

Bijs­torten in een dal­ende markt?

Fred­dy Forg­er: Zek­er. Het is namelijk een feit dat in een dal­ende markt de pri­jzen laag zijn. Logisch dus om in een dal­ende markt te kopen’. Of zoals opper­be­leg­ger War­ren Buf­fet zegt: Buy when there is blood in the streets’. Vreemd genoeg kopen de meeste beleg­gers juist in een sti­j­gende markt. Dat komt door emotie: de hoge verwachtin­gen die bij een sti­j­gende markt in de lucht hangen, zorgt ervoor dat iedereen graag een graan­t­je mee wilt pikken. Bij een dal­ende markt stap­pen veel beleg­gers uit, want nie­mand wordt vrolijk van ver­lies. Ver­mo­gens­be­heerder Alex claimde in een TV com­mer­cial zelfs: we stap­pen even uit als het tegen zit’. Dat is nu pre­cies wat je niet moet doen. Je moet in feite hele­maal niets doen in een dal­ende markt, of eventueel bijkopen dus, als dat kan. Enfin, dit zijn dus exact de emoties waar wij onze klanten tegen willen bescher­men, omdat dit uitein­delijk niet goed is voor het ren­de­ment: dat wordt keer op keer door aller­lei onder­zoeken bewezen. Wij baseren ons enkel op de feit­en en sluiten emoties zoveel mogelijk uit. Behalve dan de emotie die ik nog steeds voel als ik aan die bizarre Alex com­mer­cial denk; die raak ik maar niet kwijt.”

Waarom hebben jul­lie een nieuwe merk­naam Sto­ic’ in het lev­en geroepen?

Fred­dy Forg­er: Ten eerste wilden we graag een merk hebben dat echt uit­straalt waar we voor staan. Sto­ic’ is Engels voor stoï­ci­jns’, wat zoveel betekent als onver­stoor­baar’ en niet geleid door emoties’. Dat is pre­cies hoe wij met het ver­mo­gen van onze klanten om gaan. 

We hebben dat merk ontwikkeld, omdat dit van groot belang is om mensen op afs­tand’ te kun­nen over­tu­igen. Wat ik daarmee bedoel: als wij één-op-één met een klant aan tafel zit­ten, dan lukt het meestal pri­ma om deze te over­tu­igen van onze beleg­gings­filosofie. Daar hebben we geen merk­naam en mar­ket­ing voor nodig. Maar we willen groeien, miss­chien wel in heel Europa. De tech­nolo­gie maakt dat mogelijk: klanten kun­nen zich tegen­wo­ordig makke­lijk online aan­melden, bijvoor­beeld. Dat betekent dat we straks onmo­gelijk met elke klant indi­vidueel om de tafel kun­nen gaan zit­ten. Die klant moet dus op een andere manier, op afs­tand’, over­tu­igd wor­den – het bouwen van een echt merk is daar­bij essentieel.” 

Een nieuw merk, mar­ket­ing; dat brengt een boel kosten met zich mee. Dat wordt uitein­delijk betaald door jul­lie klanten?

Henk Kras: Ik denk dat er geen ver­mo­gens­be­heerder te vin­den is die zo goed is in het laag houden van de kosten als wij. Zoals eerder gezegd: wij gaan enkel uit van feit­en. Ren­de­menten zijn onvoor­spel­baar, maar kosten zijn een feit: hoge kosten kun­nen zelfs een mooi ren­de­ment in rook doen opgaan! Daarom zijn we voort­durend op zoek naar manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij ons geen chique relatie even­e­menten of dure flessen wijn met de kerst. En als we een index-track­er ont­dekken die goed­kop­er is, dan stap­pen we meteen daar naar­toe over. 

In dit kad­er is het creëren van schaalvo­ordeel een andere manier om de kosten per klant te ver­la­gen: hoe meer klanten wij bedi­enen, hoe lager de kosten per klant wor­den voor zak­en als trans­ac­tiekosten, de kosten voor de bewaarin­stelling die we gebruiken, et cetera. Merk en mar­ket­ing is dus onze invester­ing die er uitein­delijk voor zorgt dat de kosten per klant juist lager zullen gaan worden.” 

Jul­lie beleg­gings­filosofie stelt dat niets doen’ het beste ren­de­ment oplev­ert. Dat klinkt der­mate een­voudig, dat zou ik ook zelf kun­nen doen?

Fred­dy Forg­er: Zek­er. Als je een beet­je snapt hoe index­track­ers werken, dan zou je het ook zelf kun­nen doen. Op twee, nogal essen­tiële pun­ten na dan: door schaal­g­rootte kun­nen wij veel lagere kosten realis­eren, waar­door er meer ren­de­ment over bli­jft. Maar nog belan­grijk­er: een indi­vidu kan zichzelf maar moeil­ijk bescher­men tegen zijn of haar eigen emoties. Daarom is er nu gelukkig dus Sto­ic. Ver­mo­gens­be­heer zon­der poespas.”

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.