In het nieuws 8 november 2019 7 minuten lezen

De visie van Stoic in Trusted Magazine.

We staan met Stoic in Trusted Magazine. Dat is een uitgave van Affluent, een partij die wealth mana­ge­ment in de brede zin voor par­ti­cu­lie­ren verzorgt: van hypo­theek tot angel inves­ting, van finan­ci­ële fami­lie­plan­ning tot ver­mo­gens­be­heer. Voor dat laatste werken ze o.a. samen met Stoic. Verwacht dus geen extreem-kritisch artikel in dit magazine ;-). Toch willen we het inter­view graag hier delen, omdat het een mooi verhaal is geworden over onze manier van ver­mo­gens­be­heer dat eigen­lijk geen ver­mo­gens­be­heer meer is, maar Calm Capital Control’. 

Klik op deze link: 191108 Trusted Magazine PDF om een digitale versie van Trusted Magazine te openen: . Het artikel over Stoic begint op pagina 10. Of lees hier­on­der het volledige artikel:

Stoic: de nieuwe ver­mo­gens­be­heer­der die niet aan vermogensbeheer doet.

Sinds kort is Neder­land een nieuwe ver­mo­gens­be­heer­der rijker: Stoic (spreek uit: Sto-wik). Het is in feite de nieuwe naam voor Blu Asset Mana­ge­ment, het Gouden Stier-winnende ver­mo­gens­be­heer­kan­toor van Freddy Forger en Henk Kras. Bij Blu hebben de heren vanaf 2012 geschaafd aan hun eigen­zin­nige manier van ver­mo­gens­be­heer, dat ze nu onder de naam Stoic’ verder willen uit­rol­len. Zelf zeggen ze dat ze niet meer aan ver­mo­gens­be­heer doen, maar aan Calm Capital Control’. Wat dat precies betekent en wat de ambities zijn met Stoic, vroegen we aan Freddy Forger en Henk Kras, beiden partner in het bedrijf.


Wat betekent Calm Capital Control’ precies? En in hoeverre is dit iets anders dan traditioneel vermogensbeheer?

Freddy Forger: Elke ver­mo­gens­be­heer­der heeft zo zijn eigen beleg­gings­fi­lo­so­fie. Sommigen geloven’ in bepaalde aandelen. Weer andere beheer­ders denken door de juiste timing de markt te kunnen verslaan: allemaal hebben ze een over­tui­gende onder­bou­wing, maar eigen­lijk proberen ze allemaal de finan­ci­ële markten te voor­spel­len. Dat is eigen­lijk best wel vreemd. De finan­ci­ële indu­strie, die zich voordoet als zéér rati­o­neel en ver­stan­dig, is blijk­baar volledig geba­seerd op dit soort voor­spel­lin­gen: alsof ze een glazen bol gebrui­ken! Daarom hebben wij een compleet andere beleg­gings­fi­lo­so­fie ont­wik­keld, die in plaats van vage voor­spel­lin­gen, enkel de kenbare feiten als uitgangspunt neemt.”

Henk Kras: Wij zeggen altijd: geld is emotie, maar niet bij ons. Wij beheren het vermogen van onze klanten zo kalm en rati­o­neel mogelijk. Natuur­lijk begrij­pen wij dat emoties wel degelijk een rol spelen: de finan­ci­ële markten worden er zelfs door gestuurd. Maar bij Stoic laten we ons daar niet door afleiden. We houden onze blik heel sto­ï­cijns gericht op de stip op de horizon: het beleg­gings­doel van onze klant. Sterker nog, we doen in feite niet zoveel. We beleggen’ het vermogen van onze klanten niet: we stappen niet voort­du­rend in en uit aandelen, maar we stallen het op een zo veilig moge­lijke manier, waarbij we ervoor zorgen dat het sim­pel­weg mee­groeit met de inflatie en de wereld­eco­no­mie. Ver­vol­gens con­tro­le­ren we enkel of het goed gaat met het vermogen.” 

Freddy Forger: Dit is in onze ogen dus geen asset mana­ge­ment’ of ver­mo­gens­be­heer’ meer. Die bewoor­din­gen sug­ge­re­ren namelijk allerlei acti­vi­teit: voort­du­rend in- en uit­stap­pen en continu beslis­sen wat nu weer te doen. Wij noemen onze manier van ver­mo­gens­be­heer Calm Capital Control’. Anders gezegd: ver­mo­gens­be­heer zonder poespas. Dat is beter voor de gemoed­rust van onze klanten, maar het is ook beter voor hun vermogen.” 

Wat bedoelen jullie precies met het con­tro­le­ren’ in plaats van het beheren van vermogen?

Henk Kras: De ver­mo­gens van onze klanten worden zoveel mogelijk belegd in de hele wereld­eco­no­mie. Afzon­der­lijke markten kunnen namelijk onvoor­spel­baar schom­me­len, maar op de langere termijn groeit de wereld­eco­no­mie altijd; dat is een feit en meteen ook de ultieme vorm van risi­co­sprei­ding. Zodra het vermogen in de wereld is belegd’, doen we nog maar weinig. De ver­mo­gens van onze klanten groeien op deze manier rustig mee met de inflatie en de wereld­eco­no­mie. We moeten er alleen wel voor zorgen dat de ver­hou­din­gen tussen aandelen en obli­ga­ties in lijn blijven met de por­te­feuille van de klant. Stel: een klant heeft een por­te­feuille met 30% aandelen en 70% risi­co­mij­dende obli­ga­ties. Als het dan gedu­rende een periode super­goed gaat op de beurs, dan vormen de aandelen ineens mis­schien wel 40% van de por­te­feuille. Dat moet dan wel gecor­ri­geerd worden en daar zitten we dus voortdurend bovenop.”

Freddy Forger: Boven­dien con­tro­le­ren we elk kwartaal of het vermogen van de klant op koers ligt richting het uit­ein­de­lijke beleg­gings­doel: het eind­be­drag waarop de klant uit wilt komen. Bij andere ver­mo­gens­be­heer­ders krijgen mensen vroeg of laat te horen: Het resul­taat valt nu wat tegen, maar we ver­wach­ten binnen een jaar herstel van de markt, dus het komt wel goed.’ Wij besparen onze klanten deze vorm van waar­zeg­ge­rij, want wie weet zit het volgend jaar weer tegen. Met als resul­taat dat men aan het eind van de rit teleur­ge­steld is, omdat het beleg­gings­doel niet behaald is.

Doordat wij bij Stoic enkel de kenbare feiten in het hier en nu als uit­gangs­punt nemen, komen onze klanten nooit voor teleur­stel­lin­gen te staan. Onze klanten krijgen namelijk in een dalende markt te horen: dit zijn op dit moment de ren­te­per­cen­ta­ges en de koersen. Daarmee gaat u uw beleg­gings­doel niet behalen. Mis­schien niet zo leuk om te horen, maar het voorkomt veel grotere teleur­stel­lin­gen aan het einde van de rit. En boven­dien kunnen we op basis van deze fei­te­lijk correcte infor­ma­tie veel beter beslis­sin­gen nemen: accep­te­ren we dit, of storten we bij, om alsnog het doel te behalen?” 

Bij­stor­ten in een dalende markt?

Freddy Forger: Zeker. Het is namelijk een feit dat in een dalende markt de prijzen laag zijn. Logisch dus om in een dalende markt te kopen’. Of zoals opper­be­leg­ger Warren Buffet zegt: Buy when there is blood in the streets’. Vreemd genoeg kopen de meeste beleg­gers juist in een stij­gende markt. Dat komt door emotie: de hoge ver­wach­tin­gen die bij een stij­gende markt in de lucht hangen, zorgt ervoor dat iedereen graag een graantje mee wilt pikken. Bij een dalende markt stappen veel beleg­gers uit, want niemand wordt vrolijk van verlies. Ver­mo­gens­be­heer­der Alex claimde in een TV com­mer­cial zelfs: we stappen even uit als het tegen zit’. Dat is nu precies wat je niet moet doen. Je moet in feite helemaal niets doen in een dalende markt, of even­tu­eel bijkopen dus, als dat kan. Enfin, dit zijn dus exact de emoties waar wij onze klanten tegen willen bescher­men, omdat dit uit­ein­de­lijk niet goed is voor het ren­de­ment: dat wordt keer op keer door allerlei onder­zoe­ken bewezen. Wij baseren ons enkel op de feiten en sluiten emoties zoveel mogelijk uit. Behalve dan de emotie die ik nog steeds voel als ik aan die bizarre Alex com­mer­cial denk; die raak ik maar niet kwijt.”

Waarom hebben jullie een nieuwe merknaam Stoic’ in het leven geroepen?

Freddy Forger: Ten eerste wilden we graag een merk hebben dat echt uit­straalt waar we voor staan. Stoic’ is Engels voor sto­ï­cijns’, wat zoveel betekent als onver­stoor­baar’ en niet geleid door emoties’. Dat is precies hoe wij met het vermogen van onze klanten om gaan. 

We hebben dat merk ont­wik­keld, omdat dit van groot belang is om mensen op afstand’ te kunnen over­tui­gen. Wat ik daarmee bedoel: als wij één-op-één met een klant aan tafel zitten, dan lukt het meestal prima om deze te over­tui­gen van onze beleg­gings­fi­lo­so­fie. Daar hebben we geen merknaam en mar­ke­ting voor nodig. Maar we willen groeien, mis­schien wel in heel Europa. De tech­no­lo­gie maakt dat mogelijk: klanten kunnen zich tegen­woor­dig mak­ke­lijk online aan­mel­den, bij­voor­beeld. Dat betekent dat we straks onmo­ge­lijk met elke klant indi­vi­du­eel om de tafel kunnen gaan zitten. Die klant moet dus op een andere manier, op afstand’, over­tuigd worden – het bouwen van een echt merk is daarbij essentieel.” 

Een nieuw merk, mar­ke­ting; dat brengt een boel kosten met zich mee. Dat wordt uit­ein­de­lijk betaald door jullie klanten?

Henk Kras: Ik denk dat er geen ver­mo­gens­be­heer­der te vinden is die zo goed is in het laag houden van de kosten als wij. Zoals eerder gezegd: wij gaan enkel uit van feiten. Ren­de­men­ten zijn onvoor­spel­baar, maar kosten zijn een feit: hoge kosten kunnen zelfs een mooi ren­de­ment in rook doen opgaan! Daarom zijn we voort­du­rend op zoek naar manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij ons geen chique relatie eve­ne­men­ten of dure flessen wijn met de kerst. En als we een index-tracker ont­dek­ken die goed­ko­per is, dan stappen we meteen daar naartoe over. 

In dit kader is het creëren van schaal­voor­deel een andere manier om de kosten per klant te verlagen: hoe meer klanten wij bedienen, hoe lager de kosten per klant worden voor zaken als trans­ac­tie­kos­ten, de kosten voor de bewaar­in­stel­ling die we gebrui­ken, et cetera. Merk en mar­ke­ting is dus onze inves­te­ring die er uit­ein­de­lijk voor zorgt dat de kosten per klant juist lager zullen gaan worden.” 

Jullie beleg­gings­fi­lo­so­fie stelt dat niets doen’ het beste ren­de­ment oplevert. Dat klinkt dermate een­vou­dig, dat zou ik ook zelf kunnen doen?

Freddy Forger: Zeker. Als je een beetje snapt hoe index­trac­kers werken, dan zou je het ook zelf kunnen doen. Op twee, nogal essen­ti­ële punten na dan: door schaal­grootte kunnen wij veel lagere kosten rea­li­se­ren, waardoor er meer ren­de­ment over blijft. Maar nog belang­rij­ker: een individu kan zichzelf maar moeilijk bescher­men tegen zijn of haar eigen emoties. Daarom is er nu gelukkig dus Stoic. Ver­mo­gens­be­heer zonder poespas.”

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.