De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Defen­sief beleggen klinkt veilig, maar is het dat ook?

In ver­mo­gens­be­heer­land worden stan­daard risi­co­pro­fiel­keu­zes gehan­teerd: (zeer) defen­sief, neutraal of (zeer) offen­sief. Een offen­sief risi­co­pro­fiel betekent: veel risico, maar ook meer kans op een hoog ren­de­ment. Een defen­sief risi­co­pro­fiel klinkt daar­en­te­gen als een hele veilige keuze. En dat is de reden dat veel mensen op hun onder­buik voor een defen­sief risi­co­pro­fiel kiezen. Daar kun je jezelf geen buil aan vallen’ is het idee. Maar helaas: ook defen­sieve risi­co­pro­fie­len bevatten risico’s. Boven­dien bent u met een defen­sief risi­co­pro­fiel heel vaak een dief van uw eigen por­te­mon­nee. In dit blog lichten we toe hoe dat precies zit. 

Defen­sief’: dat klinkt voor­zich­tig en veilig. Een defen­sief risi­co­pro­fiel bestaat in de regel voor meer dan de helft uit obli­ga­ties. Aan­de­len­koer­sen bewegen onvoor­spel­baar, wat risi­co­vol is. Obli­ga­ties hebben de naam veel veiliger te zijn. Het zijn immers niets meer of minder dan ver­strekte leningen, waarop een vooraf bepaald per­cen­tage aan rente door de lening­ne­mers wordt betaald. U weet dus met een obli­ga­tie op voorhand wat het ren­de­ment in de vorm van ont­van­gen rente gaat zijn. Zekerheid dus. 

Echter, obli­ga­ties worden als waar­de­pa­pier ook ver­han­deld tegen een koers­prijs. Het afge­lo­pen jaar hebben we gezien dat de koers­prijs van veel obli­ga­ties onderuit is gegaan, omdat de rente plot­se­ling met zo’n 2% is gestegen. Door deze ren­te­stij­ging kunt u elders dus meer rente ont­van­gen dan met obli­ga­ties die eerder zijn uit­ge­ge­ven tegen een veel lagere rente. Gevolg: de koers­prij­zen van deze obli­ga­ties dalen. En dat ziet u terug in de tus­sen­tijdse ren­de­ments­cij­fers van uw defen­sieve risi­co­pro­fiel: dat staat nu plot­se­ling fors in de min!

Op zich geen ramp: u moet gewoon geduld hebben totdat de loop­tij­den van uw obli­ga­ties zijn voltooid. U heeft dan immers alle op voorhand beloofde rente ont­van­gen en de obli­ga­tie stopt sim­pel­weg met te bestaan, dus de koers­prijs is geen issue meer. Maar stel: u wordt toch behoor­lijk zenuw­ach­tig van uw defen­sieve risi­co­pro­fiel, die volledig tegen de ver­wach­ting in fors in de min staat. U wilt om die reden het liefst zo snel mogelijk eruit’, voordat de ver­lie­zen nog groter worden. Dat betekent dat uw nog lopende obli­ga­ties moeten worden verkocht tegen een lagere koers­prijs: zo incas­seert u dus een fors verlies. En daarmee kunnen we het idee dat obli­ga­ties totaal risi­co­loos zijn naar het rijk der fabelen verwijzen. 

Als u de looptijd van uw obli­ga­ties rustig kunt uit­zit­ten, dan is er echter niets aan de hand. Maar als u daartoe in staat bent, dan kunt u zich afvragen of u uw geld mis­schien toch niet langer dan 10 jaar kunt missen. Want dan kunt u dat geld beter in aandelen beleggen. Aan­de­len­koer­sen zijn wel­is­waar erg grillig en onvoor­spel­baar, maar op de langere termijn groeit de wereld­eco­no­mie altijd. Bij Stoic baseren we ons op de fei­te­lijke, his­to­ri­sche cijfers en die ver­tel­len ons dat een beurs­crash of een andere crisis op de beurs meestal niet langer duurt dan 10 jaar. Dat betekent dat als u uw geld langer dan 10 jaar kunt missen, u dit relatief risi­co­loos’ in aandelen kunt beleggen. In het aller­zwart­ste scenario is de waarde van uw aan­de­len­pak­ket even hoog als op het moment dat u instapte. Alleen heef u onder­tus­sen wel gepro­fi­teerd van alle divi­dend­uit­ke­rin­gen en is uw vermogen naar alle waar­schijn­lijk­heid mee­ge­groeid met de inflatie en de wereldeconomie. 

Samen­ge­vat: als u langer dan 10 jaar uw geld kunt missen, dan is er in feite geen enkele reden om uw geld in obli­ga­ties te beleggen. Volgens onze sto­ï­cijnse kijk op de zaak kunt u dan volledig in aandelen. Dat levert ten­slotte veel meer ren­de­ment op. Alleen: mis­schien bent u niet in staat om tus­sen­tijdse koers­schom­me­lin­gen van uw aan­de­len­por­te­feuille emo­ti­o­neel het hoofd te bieden. Het kan immers flink spoken op de beurs. Maar we hebben u zojuist laten zien dat ook uw obli­ga­tie­ge­deelte, door bij­voor­beeld de ren­te­stan­den, hard geraakt kan worden. Ook met obli­ga­ties bent u dus niet gevrij­waard van (forse) koersschommelingen. 

Bij Stoic zijn we van mening dat in feite de emoties de kern van het probleem zijn. En daarom helpen we u bij Stoic om uw emoties op afstand te zetten. Dat is volgens ons de sleutel tot ver­stan­dig beleggen. Om die redenen omschrij­ven wij onze risi­co­pro­fie­len niet met emo­ti­o­nele termen zoals defen­sief’ of offen­sief’. Onze klanten zouden immers zomaar vanuit hun gevoel voor een defen­sief risi­co­pro­fiel kunnen kiezen, terwijl ze hun geld rustig langer dan 10 jaar kunnen missen. Dat geld zou dus rati­o­neel gezien in aandelen belegd moeten worden. Onze pro­fiel­be­na­ming is puur rati­o­neel geba­seerd op het per­cen­tage aandelen: Stoic 70 bestaat voor 70% uit aandelen, Stoic 100 voor 100%, etc. Zo voor­ko­men we dat u toch een defen­sieve keuze maakt, terwijl de feiten ons ver­tel­len dat u prima offen­sief zou kunnen beleggen. Alleen klinkt dat dus zo eng.

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.