De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Het verschil tussen actief beleggen, passief beleggen en Calm Capital Control.

Actief beleggen’ en passief beleggen’ zijn twee termen die u veel hoort in de wereld van het ver­mo­gens­be­heer. Actief wordt geas­so­ci­eerd met veel meer risico, maar ook met veel hogere ren­de­men­ten. Passief wordt gezien als veilig, maar met veel lagere ren­de­men­ten. Actief klinkt cool. Passief heeft een saaie repu­ta­tie. Hoe komt dat? Welke beleg­gings­stra­te­gie werkt het beste? En wat is nu precies het verschil met Calm Capital Control van Stoic? In dit artikel leggen we uit hoe dit precies zit.

Over actief beleggen.
Zoals de term al doet ver­moe­den is actief beleggen’ een beleg­gings­stra­te­gie waarbij er, op basis van ver­wach­tin­gen over de waar­de­ont­wik­ke­ling van indi­vi­du­ele aandelen, voort­du­rend in aandelen wordt gehan­deld. Komt Apple bin­nen­kort met een nieuw product en zijn de ver­wach­tin­gen hoog­ge­span­nen? Hop: snel die Apple aandelen kopen. Valt de koers­stij­ging van Apple na de pro­duct­in­tro­duc­tie toch wat tegen? Snel weer eruit, want er wacht ergens anders weer een nieuwe gouden kans!

Actieve beleg­gers proberen dus te voor­spel­len’ wat koersen in de nabije toekomst gaan doen. Met andere woorden: als de ver­schil­lende markten, zoals de Ame­ri­kaanse aan­de­len­beurs of de AEX, vis­vij­vers zouden zijn, dan kiest een actieve belegger een bepaalde vijver (een markt) en probeert dan in die vijver de beste vis te vangen (het beste aandeel), zoals hieronder geïllustreerd.

Actief Beleggen
Bij actief beleggen probeert men de beste vis in de vijver te vangen.

Het effect van actief beleggen.
Al dit actieve’ gespe­cu­leer is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk ren­de­ment. De heilige graal van de actieve belegger is om de markt te verslaan’, zoals dat zo mooi in beurs­jar­gon heet: een hoger ren­de­ment behalen dan het ren­de­ment dat door de markt zelf wordt gere­a­li­seerd. Dat klinkt allemaal heel stoer: alsof een aan­de­len­han­de­laar na een hec­ti­sche han­dels­dag die hij door­brengt achter een muur van beeld­scher­men, continu schreeu­wend in tien ver­schil­lende tele­foons, als een held uit de strijd tevoor­schijn komt: de markt is ver­sla­gen! De hedge fund manager uit het einde van de twin­tig­ste eeuw is de ver­per­soon­lij­king van de actieve beleg­gings­stra­te­gie: met een hoop lef en een zoge­naamde visi­o­naire blik op de beurs wist hij (nooit een zij’) heel veel mensen de por­te­mon­nee te laten trekken om gebruik te maken van zijn voor­spel­lende gaven. En daar werden soms mil­joe­nen mee verdiend. Kijk de film Wall Street’ uit 1987 van Oliver Stone er maar op na. Maar vaak leidt het ook tot grote ver­lie­zen, die een volgende klapper’ dan weer goed moet zien te maken. Met alle risico’s van dien.

Over passief beleggen.
Passief beleggen’ is het tegen­over­ge­stelde van actief beleggen. Bij passief beleggen wordt er geld in aandelen en/​of obli­ga­ties belegd, om ver­vol­gens niet meer te handelen. Daarbij worden de zoge­naamde Index Trackers’ gebruikt, ook wel ETF’s genoemd (Exchange Traded Fund): een mandje met ver­schil­lende aandelen van beurs­ge­no­teerde bedrij­ven, vaak rondom een bepaald thema’, zoals duur­zaam­heid, een bepaalde indu­strie of een mandje met alle aandelen van een spe­ci­fieke beurs, zoals de AEX.

Met ETF’s kunt u dus beurs­in­dexen zoals de AEX volgen: u volgt daarmee de koersen van alle aan de AEX geno­teerde bedrij­ven. Als de AEX in zijn geheel 1% stijgt, stijgt de AEX-ETF met 1% en behaalt u 1% ren­de­ment. Passieve beleg­gers gaat dus niet op zoek naar die ene aller­beste vis, maar vangen sim­pel­weg alle vissen in de vijver. Passieve beleg­gers nemen daarmee dus genoegen met het ren­de­ment van de markt (de hele vijver): de markt volgen’ heet dat. En dat is saai. Stoffig. Niet spannend. Maar vanwege de sprei­ding wel een stuk minder risi­co­vol dan actief beleggen:

Passief Beleggen
Bij passief beleggen kiest men voor een spe­ci­fieke vijver, waarin men alle vissen vangt.

Het effect van passief beleggen.
Passief beleggen is ontstaan, omdat actieve beleg­gers ont­dek­ten dat goed gokken’ op dat ene juiste aandeel wel­is­waar zeer lucra­tief kan zijn, maar dat de kans op een misser ook levens­groot is. Niemand heeft immers de voor­spel­lende gave om jaar in, jaar uit precies dat ene top-aandeel te vinden. 

Maar als u er bij­voor­beeld van over­tuigd bent dat duurzame bedrij­ven in algemene zin de toekomst hebben, dan kunt u met het iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF” (mooie of begrij­pe­lijke merk­na­men zijn nog niet door­dron­gen in de finan­ci­ële wereld) in één keer uw geld beleggen in 1.490 duurzame bedrij­ven in de ont­wik­kelde markten. Het zou mon­ni­ken­werk zijn om al deze losse aandelen indi­vi­du­eel aan te schaffen, om over de bij­be­ho­rende trans­ac­tie­kos­ten nog maar te zwijgen. Passief beleggen met ETF’s is daarmee heel een­vou­dig en vanwege de sprei­ding minder risi­co­vol. Maar dus ook heel goedkoop, waardoor er netto meer rendement overblijft.

Over Calm Capital Control van Stoic.
Bij Stoic zijn we een soort gera­di­ca­li­seerde passieve beleg­gers. Wij vinden passief beleggen namelijk bij lange na niet passief genoeg. Het feit dat een passieve belegger toch een keuze maakt voor een bepaald thema, zoals duur­zaam­heid of een bepaalde indu­strie, is volgens onze visie in feite ook een vorm van​voor­spel­len: namelijk dat een bepaalde markt beter gaat pres­te­ren dan een andere. Daarmee ver­schilt de passieve belegger in onze ogen niet zo veel van de actieve belegger. Beiden hangen hun lot namelijk op aan een voorspelling. 

Maar bij Stoic geloven we helemaal niet in voor­spel­lin­gen. Niemand heeft immers een glazen bol die werkt. Daarom spreiden wij uw geld in alle aandelen en obli­ga­ties wereld­wijd, om ver­vol­gens niet meer te handelen. Want afzon­der­lijke koersen zijn onvoor­spel­baar, maar de wereld­eco­no­mie groeit op de lange termijn altijd. Bij Stoic proberen we dus niet heel actief die ene fan­tas­ti­sche vis te vangen, noch kiezen we voor een spe­ci­fieke vijver. Wij vangen sim­pel­weg alle vissen in alle vijvers ter wereld.

Calm Capital Control
Bij Calm Capital Control vangen we sim­pel­weg alle vissen in alle vijvers wereldwijd.

Waarom voor­spel­len niet meer werkt.
Inmid­dels wordt door tal van onder­zoek bewezen dat niets doen’, zoals wij dat bij Stoic volledig omarmd hebben, echt het aller­beste werkt. Voor­spel­len van aan­de­len­koer­sen of indexen heeft totaal geen zin meer. Dat komt, omdat het samen­spel van factoren dat de prijs van een aandeel bepaalt enorm complex is geworden. Gechar­geerd gesteld: in 1910 werd sim­pel­weg naar de resul­ta­ten van een bedrijf gekeken. Zagen die er goed uit, dan was het ver­stan­dig om een aandeel van dat bedrijf te kopen. 

Maar nu is de prijs van een aandeel van veel meer factoren afhan­ke­lijk dan enkel de bedrijfs­re­sul­ta­ten. De wereld is in rap tempo geglo­ba­li­seerd en internet zorgt ervoor dat infor­ma­tie steeds sneller wordt ver­spreid. Dat maakt het speel­veld van bedrij­ven en hun aandelen steeds inge­wik­kel­der. De prijs van een aandeel is tegen­woor­dig afhan­ke­lijk van het mone­taire klimaat; allerlei cul­tu­rele en tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen; de invloed die beslis­sin­gen van hele grote (en daarmee machtige) beleg­gings­fond­sen hebben op de markten; onvoor­spel­bare wereld­ge­beur­te­nis­sen en natuur­ram­pen; maar ook com­pu­ters die super­snel geau­to­ma­ti­seerd handelen op de beurs, waardoor de mens altijd het nakijken heeft; ga zo maar door. U zult begrij­pen: het is inmid­dels nagenoeg onmo­ge­lijk om de markt als geheel continu en con­sis­tent voor te zijn (behalve als men handelt met voor­ken­nis en dat is strafbaar).

Daarom is het tijd voor Calm Capital Control van Stoic.
Voor­spel­len, of dat nu op een actieve of een passieve manier gebeurt, werkt sim­pel­weg niet meer. Er zit niks anders op dan let­ter­lijk de hele wereld­eco­no­mie’ te kopen, om ver­vol­gens gedu­rende een langere periode niet meer te handelen. Want afzon­der­lijke aandelen en markten schom­me­len op korte termijn onvoor­spel­baar alle kanten op, maar de wereld­eco­no­mie groeit uit­ein­de­lijk op de lange termijn altijd. 

We noemen deze manier van beleggen Calm Capital Control. Dat is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar ook voor uw geld. Lees dit artikel maar, waarin we onze eigen ren­de­men­ten ver­ge­lij­ken met het gemid­delde van alle Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders in 2021: de cijfers liegen er niet om :-).

Lees meer over onze aanpak:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.