De stoïcijnse blik 9 minuten lezen

Het verschil tussen actief beleggen, passief beleggen en Calm Capital Control.

Actief beleggen’ en passief beleggen’ zijn twee termen die u veel hoort in de wereld van het vermo­gens­beheer. Actief wordt geasso­cieerd met veel meer risico, maar ook met veel hogere rende­menten. Passief wordt gezien als veilig, maar met veel lagere rende­menten. Actief klinkt cool. Passief heeft een saaie reputatie. Hoe komt dat? Welke beleg­gings­stra­tegie werkt het beste? En wat is nu precies het verschil met Calm Capital Control van Stoic? In dit artikel leggen we uit hoe dit precies zit.

Over actief beleggen.
Zoals de term al doet vermoeden is actief beleggen’ een beleg­gings­stra­tegie waarbij er, op basis van verwach­tingen over de waarde­ont­wik­keling van indivi­duele aandelen, voort­durend in aandelen wordt gehandeld. Komt Apple binnenkort met een nieuw product en zijn de verwach­tingen hoogge­spannen? Hop: snel die Apple aandelen kopen. Valt de koers­stijging van Apple na de product­in­tro­ductie toch wat tegen? Snel weer eruit, want er wacht ergens anders weer een nieuwe gouden kans!

Actieve beleggers proberen dus te voorspellen’ wat koersen in de nabije toekomst gaan doen. Met andere woorden: als de verschil­lende markten, zoals de Ameri­kaanse aande­len­beurs of de AEX, visvijvers zouden zijn, dan kiest een actieve belegger een bepaalde vijver (een markt) en probeert dan in die vijver de beste vis te vangen (het beste aandeel), zoals hieronder geïllustreerd.

Actief Beleggen
Bij actief beleggen probeert men de beste vis in de vijver te vangen.

Het effect van actief beleggen.
Al dit actieve’ gespe­culeer is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. De heilige graal van de actieve belegger is om de markt te verslaan’, zoals dat zo mooi in beurs­jargon heet: een hoger rendement behalen dan het rendement dat door de markt zelf wordt gerea­li­seerd. Dat klinkt allemaal heel stoer: alsof een aande­len­han­delaar na een hectische handelsdag die hij doorbrengt achter een muur van beeld­schermen, continu schreeuwend in tien verschil­lende telefoons, als een held uit de strijd tevoor­schijn komt: de markt is verslagen! De hedge fund manager uit het einde van de twintigste eeuw is de verper­soon­lijking van de actieve beleg­gings­stra­tegie: met een hoop lef en een zogenaamde visio­naire blik op de beurs wist hij (nooit een zij’) heel veel mensen de porte­monnee te laten trekken om gebruik te maken van zijn voorspel­lende gaven. En daar werden soms miljoenen mee verdiend. Kijk de film Wall Street’ uit 1987 van Oliver Stone er maar op na. Maar vaak leidt het ook tot grote verliezen, die een volgende klapper’ dan weer goed moet zien te maken. Met alle risico’s van dien.

Over passief beleggen.
Passief beleggen’ is het tegen­over­ge­stelde van actief beleggen. Bij passief beleggen wordt er geld in aandelen en/​of obligaties belegd, om vervolgens niet meer te handelen. Daarbij worden de zogenaamde Index Trackers’ gebruikt, ook wel ETF’s genoemd (Exchange Traded Fund): een mandje met verschil­lende aandelen van beurs­ge­no­teerde bedrijven, vaak rondom een bepaald thema’, zoals duurzaamheid, een bepaalde industrie of een mandje met alle aandelen van een speci­fieke beurs, zoals de AEX.

Met ETF’s kunt u dus beurs­in­dexen zoals de AEX volgen: u volgt daarmee de koersen van alle aan de AEX genoteerde bedrijven. Als de AEX in zijn geheel 1% stijgt, stijgt de AEX-ETF met 1% en behaalt u 1% rendement. Passieve beleggers gaat dus niet op zoek naar die ene aller­beste vis, maar vangen simpelweg alle vissen in de vijver. Passieve beleggers nemen daarmee dus genoegen met het rendement van de markt (de hele vijver): de markt volgen’ heet dat. En dat is saai. Stoffig. Niet spannend. Maar vanwege de spreiding wel een stuk minder risicovol dan actief beleggen:

Passief Beleggen
Bij passief beleggen kiest men voor een speci­fieke vijver, waarin men alle vissen vangt.

Het effect van passief beleggen.
Passief beleggen is ontstaan, omdat actieve beleggers ontdekten dat goed gokken’ op dat ene juiste aandeel weliswaar zeer lucratief kan zijn, maar dat de kans op een misser ook levens­groot is. Niemand heeft immers de voorspel­lende gave om jaar in, jaar uit precies dat ene top-aandeel te vinden. 

Maar als u er bijvoor­beeld van overtuigd bent dat duurzame bedrijven in algemene zin de toekomst hebben, dan kunt u met het iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF” (mooie of begrij­pe­lijke merknamen zijn nog niet doordrongen in de finan­ciële wereld) in één keer uw geld beleggen in 1.490 duurzame bedrijven in de ontwik­kelde markten. Het zou monni­kenwerk zijn om al deze losse aandelen indivi­dueel aan te schaffen, om over de bijbe­ho­rende trans­ac­tie­kosten nog maar te zwijgen. Passief beleggen met ETF’s is daarmee heel eenvoudig en vanwege de spreiding minder risicovol. Maar dus ook heel goedkoop, waardoor er netto meer rendement overblijft.

Over Calm Capital Control van Stoic.
Bij Stoic zijn we een soort geradi­ca­li­seerde passieve beleggers. Wij vinden passief beleggen namelijk bij lange na niet passief genoeg. Het feit dat een passieve belegger toch een keuze maakt voor een bepaald thema, zoals duurzaamheid of een bepaalde industrie, is volgens onze visie in feite ook een vorm van​voorspellen: namelijk dat een bepaalde markt beter gaat presteren dan een andere. Daarmee verschilt de passieve belegger in onze ogen niet zo veel van de actieve belegger. Beiden hangen hun lot namelijk op aan een voorspelling. 

Maar bij Stoic geloven we helemaal niet in voorspel­lingen. Niemand heeft immers een glazen bol die werkt. Daarom spreiden wij uw geld in alle aandelen en obligaties wereldwijd, om vervolgens niet meer te handelen. Want afzon­der­lijke koersen zijn onvoor­spelbaar, maar de wereld­eco­nomie groeit op de lange termijn altijd. Bij Stoic proberen we dus niet heel actief die ene fantas­tische vis te vangen, noch kiezen we voor een speci­fieke vijver. Wij vangen simpelweg alle vissen in alle vijvers ter wereld.

Calm Capital Control
Bij Calm Capital Control vangen we simpelweg alle vissen in alle vijvers wereldwijd.

Waarom voorspellen niet meer werkt.
Inmiddels wordt door tal van onderzoek bewezen dat niets doen’, zoals wij dat bij Stoic volledig omarmd hebben, echt het aller­beste werkt. Voorspellen van aande­len­koersen of indexen heeft totaal geen zin meer. Dat komt, omdat het samenspel van factoren dat de prijs van een aandeel bepaalt enorm complex is geworden. Gechar­geerd gesteld: in 1910 werd simpelweg naar de resul­taten van een bedrijf gekeken. Zagen die er goed uit, dan was het verstandig om een aandeel van dat bedrijf te kopen. 

Maar nu is de prijs van een aandeel van veel meer factoren afhan­kelijk dan enkel de bedrijfs­re­sul­taten. De wereld is in rap tempo geglo­ba­li­seerd en internet zorgt ervoor dat infor­matie steeds sneller wordt verspreid. Dat maakt het speelveld van bedrijven en hun aandelen steeds ingewik­kelder. De prijs van een aandeel is tegen­woordig afhan­kelijk van het monetaire klimaat; allerlei culturele en techno­lo­gische ontwik­ke­lingen; de invloed die beslis­singen van hele grote (en daarmee machtige) beleg­gings­fondsen hebben op de markten; onvoor­spelbare wereld­ge­beur­te­nissen en natuur­rampen; maar ook computers die supersnel geauto­ma­ti­seerd handelen op de beurs, waardoor de mens altijd het nakijken heeft; ga zo maar door. U zult begrijpen: het is inmiddels nagenoeg onmogelijk om de markt als geheel continu en consistent voor te zijn (behalve als men handelt met voorkennis en dat is strafbaar).

Daarom is het tijd voor Calm Capital Control van Stoic.
Voorspellen, of dat nu op een actieve of een passieve manier gebeurt, werkt simpelweg niet meer. Er zit niks anders op dan letterlijk de hele wereld­eco­nomie’ te kopen, om vervolgens gedurende een langere periode niet meer te handelen. Want afzon­der­lijke aandelen en markten schom­melen op korte termijn onvoor­spelbaar alle kanten op, maar de wereld­eco­nomie groeit uitein­delijk op de lange termijn altijd. 

We noemen deze manier van beleggen Calm Capital Control. Dat is niet alleen goed voor uw gemoedsrust, maar ook voor uw geld. Lees dit artikel maar, waarin we onze eigen rende­menten verge­lijken met het gemid­delde van alle Neder­landse vermo­gens­be­heerders in 2021: de cijfers liegen er niet om :-).

Lees meer over onze aanpak:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.