Nieuwsupdate 8 februari 2022 4 minuten lezen

Hoe scoort Stoic ten opzichte van andere beheer­ders in 2021?

De onaf­han­ke­lijke ver­ge­lij­ker van ver­mo­gens­be­heer­ders Finner​.nl heeft recen­te­lijk in dit artikel haar zoge­naamde ProNL index­cij­fers voor 2021 gepu­bli­ceerd: de cijfers geven de jaar­ren­de­men­ten weer die de Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders in 2021 gemid­deld behaald hebben, na aftrek van de kosten. De hamvraag is nu natuur­lijk: hoe pres­te­ren we bij Stoic ten opzichte van deze cijfers?

2021 was een jaar vol beurs­gekte, want de koersen rezen immers de pan uit. Zo ging de AEX in november door de 800 punten: een record­hoogte. Dat betekent dat wer­ke­lijk iedereen die geld in aandelen heeft belegd in 2021 een fors ren­de­ment heeft behaald: of u nou actief, passief of ultra-passief belegt (zoals wij bij Stoic dat doen). 

Actief versus passief versus Stoic in 2021.

Laten we eerst eens kijken naar de ver­ge­lij­king van de gemid­delde ren­de­men­ten tussen actieve en passieve ver­mo­gens­be­heer­ders en Stoic (zie het onder­staande staaf­di­a­gram op basis van de ProNL Indices van Finner). Dan zien we dat actieve beheer­ders het in 2021 beter gedaan hebben dan de passieve beheer­ders, maar niet nood­za­ke­lij­ker­wijs beter dan Stoic. Stoic scoorde op het defen­sieve en neutrale profiel net iets beter dan de andere actieve en passieve beheer­ders. Echter, op het offen­sieve profiel scoorden we 0,15% minder dan actieve beheer­ders, maar tege­lij­ker­tijd 0,55% beter dan het gemid­delde van de passieve beheerders.

Gemiddeld jaarrendement 2021 actieve en passieve vermogensbeheerders versus Stoic in percentages
Klik voor een vergroting

Hulde voor de actieve beleg­gers dus?

Helaas, de wer­ke­lijk­heid is iets com­plexer. Het risico van de actieve beleg­gings­stra­te­gie is namelijk (veel) hoger: men probeert immers op basis van voor­spel­lin­gen’ een (veel) beter ren­de­ment te behalen dan het ren­de­ment van de markt. Daarmee scheppen actieve beheer­ders in feite de ver­wach­ting dat men in het algemeen fors beter gaat pres­te­ren dan passieve beheer­ders die sim­pel­weg de beurs volgen. Dat is dus gemid­deld genomen voor 2021, ondanks de almaar stij­gende koersen, slechts mar­gi­naal het geval. Dit wordt mede ver­oor­zaakt doordat heel actief handelen hand in hand gaat met hoge trans­ac­tie­kos­ten die het wellicht hoge ren­de­ment van­zelf­spre­kend fors ver­min­de­ren. Kortom: het is in feite net alsof actieve beheer­der in een enorm dure sport­wa­gen met een krach­tige V12 in het voor­on­der het maar nipt wint van de saaie, passieve belegger in een stan­daard Toyota. U zou toch iets anders verwachten.

Nu kent u wellicht een hele actieve beheer­der die het afge­lo­pen jaar wel degelijk een veel beter ren­de­ment heeft gescoord dan de hier getoonde gemid­del­den. Echter, daar staan dan andere actieve beleg­gers tegen­over die juist zwaar onder­maats hebben gescoord. Zo wordt immers het gemid­delde ren­de­ment van de ProNL Indices berekend. U voelt m al aankomen: er is natuur­lijk helemaal niemand die u kan ver­tel­len welke ver­mo­gens­be­heer­der het komende jaar als beste uit de bus gaat komen… 

Immers, als we op het risico dat de actieve belegger neemt inzoomen, dan betekent dat: niemand kan jaar in jaar uit, con­se­quent, de markt beter voor­spel­len dan de rest. Niemand beschikt namelijk over een glazen bol die daad­wer­ke­lijk werkt. Gevolg: een actieve beheer­der scoort het ene jaar mis­schien een onge­loof­lijk mooi ren­de­ment, maar daar staan helaas altijd andere jaren tegen­over dat men misgokt. Leuk dat actieve beleg­gers in 2021 gemid­deld genomen een tikje beter scoren. Maar hoeveel minder goede jaren staan daar tegen­over? Het is dus zin­vol­ler om de pres­ta­ties over een iets langere termijn met elkaar te ver­ge­lij­ken. Dat doen we in onder­staande gra­fie­ken voor de ver­schil­lende pro­fie­len.

Rendementen van 2014 tot en met 2021 van Stoic versus andere beheerders
Klik voor een vergroting

Con­clu­sie: Stoic scoort con­se­quent beter dan de rest.

In alle pro­fie­len pres­teert Stoic beter dan het gemid­delde ren­de­ment van de totale groep van Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders. Of deze nu een actieve of passieve beleg­gings­stra­te­gie hanteert of een Private Bank is. En de reden daarvoor is even logisch als een­vou­dig: bij Stoic doen we geen enkele voor­spel­ling noch aanname over de beurs. We spreiden uw geld in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie en daarna wachten we sim­pel­weg af. Dat blijkt dus gewoon­weg het beste voor uw geld te zijn.

Hoe dat komt.

Dat komt omdat helemaal niemand over de gaven beschikt om de beurs­koer­sen te voor­spel­len. Actieve beleg­gers proberen door te handelen op basis van voor­spel­lin­gen hogere ren­de­men­ten te behalen dan het ren­de­ment van de totale markt van alle aandelen. Zeker, ze scoren het ene jaar met een beetje geluk mis­schien gigan­tisch hoge ren­de­men­ten, om het jaar daarop er helaas helemaal naast te zitten met hun voor­spel­lin­gen. Vette pech. En dat leidt dus gemid­deld genomen over een wat langere periode (hier dus vanaf 2014) tot een lager rendement.

Passieve beheer­ders doen het tegen­over­ge­stelde: zij volgen’ het ren­de­ment van de markt. Maar in onze ogen zijn de meeste passieve beheer­ders bij lange na niet passief genoeg: ze kiezen ervoor om lang­du­rig (dus passief) in een spe­ci­fieke index te beleggen, in plaats van in de algehele wereld­in­dex. Dat vinden wij bij Stoic in feite al een voor­spel­lende’ keuze. Men gokt er immers op dat de gekozen index beter pres­teert dan een andere index of de wereld­eco­no­mie als geheel. En dat blijkt dus gemid­deld genomen ook tot een lager ren­de­ment te leiden. 

Dan de Private Banks: de ene hanteert een actieve stra­te­gie en de ander juist een passieve. Maar toch hebben ze één ding gemeen: ze brengen vaak relatief hoge kosten in rekening voor hun chique dienst­ver­le­ning. En dat drukt one­ven­re­dig zwaar op het ren­de­ment. Kosten zijn sim­pel­weg de beste voor­spel­ler’ van een goed ren­de­ment: hoe lager de kosten, hoe meer ren­de­ment er over­blijft. Dat is precies de reden dat we bij Stoic de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, in tegen­stel­ling tot wat gebrui­ke­lijk is bij Private Banks. 

Kortom: als u het beste wilt voor uw geld, dan moet u bij Stoic zijn. Dat is geen verkapte recla­me­bood­schap. Het zijn de feiten die dit bewijzen. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel aan.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.