Nieuwsupdate 8 februari 2022 7 minuten lezen

Hoe scoort Stoic ten opzichte van andere beheerders in 2021?

De onafhan­ke­lijke verge­lijker van vermo­gens­be­heerders Finner​.nl heeft recen­telijk in dit artikel haar zogenaamde ProNL index­cijfers voor 2021 gepubli­ceerd: de cijfers geven de jaarren­de­menten weer die de Neder­landse vermo­gens­be­heerders in 2021 gemiddeld behaald hebben, na aftrek van de kosten. De hamvraag is nu natuurlijk: hoe presteren we bij Stoic ten opzichte van deze cijfers?

2021 was een jaar vol beurs­gekte, want de koersen rezen immers de pan uit. Zo ging de AEX in november door de 800 punten: een record­hoogte. Dat betekent dat werkelijk iedereen die geld in aandelen heeft belegd in 2021 een fors rendement heeft behaald: of u nou actief, passief of ultra-passief belegt (zoals wij bij Stoic dat doen). 

Actief versus passief versus Stoic in 2021.

Laten we eerst eens kijken naar de verge­lijking van de gemid­delde rende­menten tussen actieve en passieve vermo­gens­be­heerders en Stoic (zie het onder­staande staaf­di­agram op basis van de ProNL Indices van Finner). Dan zien we dat actieve beheerders het in 2021 beter gedaan hebben dan de passieve beheerders, maar niet noodza­ke­lij­kerwijs beter dan Stoic. Stoic scoorde op het defen­sieve en neutrale profiel net iets beter dan de andere actieve en passieve beheerders. Echter, op het offen­sieve profiel scoorden we 0,15% minder dan actieve beheerders, maar tegelij­kertijd 0,55% beter dan het gemid­delde van de passieve beheerders.

Gemiddeld jaarrendement 2021 actieve en passieve vermogensbeheerders versus Stoic in percentages
Klik voor een vergroting

Hulde voor de actieve beleggers dus?

Helaas, de werke­lijkheid is iets complexer. Het risico van de actieve beleg­gings­stra­tegie is namelijk (veel) hoger: men probeert immers op basis van voorspel­lingen’ een (veel) beter rendement te behalen dan het rendement van de markt. Daarmee scheppen actieve beheerders in feite de verwachting dat men in het algemeen fors beter gaat presteren dan passieve beheerders die simpelweg de beurs volgen. Dat is dus gemiddeld genomen voor 2021, ondanks de almaar stijgende koersen, slechts marginaal het geval. Dit wordt mede veroor­zaakt doordat heel actief handelen hand in hand gaat met hoge trans­ac­tie­kosten die het wellicht hoge rendement vanzelf­sprekend fors vermin­deren. Kortom: het is in feite net alsof actieve beheerder in een enorm dure sport­wagen met een krachtige V12 in het vooronder het maar nipt wint van de saaie, passieve belegger in een standaard Toyota. U zou toch iets anders verwachten.

Nu kent u wellicht een hele actieve beheerder die het afgelopen jaar wel degelijk een veel beter rendement heeft gescoord dan de hier getoonde gemid­delden. Echter, daar staan dan andere actieve beleggers tegenover die juist zwaar onder­maats hebben gescoord. Zo wordt immers het gemid­delde rendement van de ProNL Indices berekend. U voelt m al aankomen: er is natuurlijk helemaal niemand die u kan vertellen welke vermo­gens­be­heerder het komende jaar als beste uit de bus gaat komen… 

Immers, als we op het risico dat de actieve belegger neemt inzoomen, dan betekent dat: niemand kan jaar in jaar uit, conse­quent, de markt beter voorspellen dan de rest. Niemand beschikt namelijk over een glazen bol die daadwer­kelijk werkt. Gevolg: een actieve beheerder scoort het ene jaar misschien een ongelooflijk mooi rendement, maar daar staan helaas altijd andere jaren tegenover dat men misgokt. Leuk dat actieve beleggers in 2021 gemiddeld genomen een tikje beter scoren. Maar hoeveel minder goede jaren staan daar tegenover? Het is dus zinvoller om de prestaties over een iets langere termijn met elkaar te verge­lijken. Dat doen we in onder­staande grafieken voor de verschil­lende profielen.

Rendementen van 2014 tot en met 2021 van Stoic versus andere beheerders
Klik voor een vergroting

Conclusie: Stoic scoort conse­quent beter dan de rest.

In alle profielen presteert Stoic beter dan het gemid­delde rendement van de totale groep van Neder­landse vermo­gens­be­heerders. Of deze nu een actieve of passieve beleg­gings­stra­tegie hanteert of een Private Bank is. En de reden daarvoor is even logisch als eenvoudig: bij Stoic doen we geen enkele voorspelling noch aanname over de beurs. We spreiden uw geld in de volledige wereld­eco­nomie en daarna wachten we simpelweg af. Dat blijkt dus gewoonweg het beste voor uw geld te zijn.

Hoe dat komt.

Dat komt omdat helemaal niemand over de gaven beschikt om de beurs­koersen te voorspellen. Actieve beleggers proberen door te handelen op basis van voorspel­lingen hogere rende­menten te behalen dan het rendement van de totale markt van alle aandelen. Zeker, ze scoren het ene jaar met een beetje geluk misschien gigan­tisch hoge rende­menten, om het jaar daarop er helaas helemaal naast te zitten met hun voorspel­lingen. Vette pech. En dat leidt dus gemiddeld genomen over een wat langere periode (hier dus vanaf 2014) tot een lager rendement.

Passieve beheerders doen het tegen­over­ge­stelde: zij volgen’ het rendement van de markt. Maar in onze ogen zijn de meeste passieve beheerders bij lange na niet passief genoeg: ze kiezen ervoor om langdurig (dus passief) in een speci­fieke index te beleggen, in plaats van in de algehele wereld­index. Dat vinden wij bij Stoic in feite al een voorspel­lende’ keuze. Men gokt er immers op dat de gekozen index beter presteert dan een andere index of de wereld­eco­nomie als geheel. En dat blijkt dus gemiddeld genomen ook tot een lager rendement te leiden. 

Dan de Private Banks: de ene hanteert een actieve strategie en de ander juist een passieve. Maar toch hebben ze één ding gemeen: ze brengen vaak relatief hoge kosten in rekening voor hun chique dienst­ver­lening. En dat drukt oneven­redig zwaar op het rendement. Kosten zijn simpelweg de beste voorspeller’ van een goed rendement: hoe lager de kosten, hoe meer rendement er overblijft. Dat is precies de reden dat we bij Stoic de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, in tegen­stelling tot wat gebrui­kelijk is bij Private Banks. 

Kortom: als u het beste wilt voor uw geld, dan moet u bij Stoic zijn. Dat is geen verkapte recla­me­bood­schap. Het zijn de feiten die dit bewijzen. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel aan.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.