Nieuwsupdate 8 februari 2022 4 minuten lezen

Hoe scoort Sto­ic ten opzichte van andere beheerders in 2021?

De onafhanke­lijke vergelijk­er van ver­mo­gens­be­heerders Finner​.nl heeft recen­telijk in dit artikel haar zoge­naamde ProNL index­ci­jfers voor 2021 gepub­liceerd: de cijfers geven de jaar­ren­de­menten weer die de Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders in 2021 gemid­deld behaald hebben, na aftrek van de kosten. De hamvraag is nu natu­urlijk: hoe presteren we bij Sto­ic ten opzichte van deze cijfers?

2021 was een jaar vol beurs­gek­te, want de koersen rezen immers de pan uit. Zo ging de AEX in novem­ber door de 800 pun­ten: een record­hoogte. Dat betekent dat werke­lijk iedereen die geld in aan­de­len heeft belegd in 2021 een fors ren­de­ment heeft behaald: of u nou actief, passief of ultra-passief belegt (zoals wij bij Sto­ic dat doen). 

Actief ver­sus passief ver­sus Sto­ic in 2021.

Lat­en we eerst eens kijken naar de vergelijk­ing van de gemid­delde ren­de­menten tussen actieve en passieve ver­mo­gens­be­heerders en Sto­ic (zie het onder­staande staaf­di­a­gram op basis van de ProNL Indices van Finner). Dan zien we dat actieve beheerders het in 2021 beter gedaan hebben dan de passieve beheerders, maar niet noodza­ke­lijk­er­wi­js beter dan Sto­ic. Sto­ic sco­orde op het defen­sieve en neu­trale profiel net iets beter dan de andere actieve en passieve beheerders. Echter, op het offen­sieve profiel sco­or­den we 0,15% min­der dan actieve beheerders, maar tegelijk­er­ti­jd 0,55% beter dan het gemid­delde van de passieve beheerders.

Gemiddeld jaarrendement 2021 actieve en passieve vermogensbeheerders versus Stoic in percentages
Klik voor een vergroting

Hulde voor de actieve beleg­gers dus?

Helaas, de werke­lijkheid is iets com­plex­er. Het risi­co van de actieve beleg­gingsstrate­gie is namelijk (veel) hoger: men probeert immers op basis van voor­spellin­gen’ een (veel) beter ren­de­ment te behalen dan het ren­de­ment van de markt. Daarmee schep­pen actieve beheerders in feite de verwacht­ing dat men in het alge­meen fors beter gaat presteren dan passieve beheerders die sim­pel­weg de beurs vol­gen. Dat is dus gemid­deld genomen voor 2021, ondanks de almaar sti­j­gende koersen, slechts mar­gin­aal het geval. Dit wordt mede veroorza­akt door­dat heel actief han­de­len hand in hand gaat met hoge trans­ac­tiekosten die het wellicht hoge ren­de­ment vanzelf­sprek­end fors ver­min­deren. Kor­tom: het is in feite net alsof actieve beheerder in een enorm dure sport­wa­gen met een krachtige V12 in het vooron­der het maar nipt wint van de saaie, passieve beleg­ger in een stan­daard Toy­ota. U zou toch iets anders verwachten.

Nu kent u wellicht een hele actieve beheerder die het afgelopen jaar wel degelijk een veel beter ren­de­ment heeft gesco­ord dan de hier getoonde gemid­delden. Echter, daar staan dan andere actieve beleg­gers tegen­over die juist zwaar onder­maats hebben gesco­ord. Zo wordt immers het gemid­delde ren­de­ment van de ProNL Indices berek­end. U voelt m al aankomen: er is natu­urlijk hele­maal nie­mand die u kan vertellen welke ver­mo­gens­be­heerder het komende jaar als beste uit de bus gaat komen… 

Immers, als we op het risi­co dat de actieve beleg­ger neemt inzoomen, dan betekent dat: nie­mand kan jaar in jaar uit, con­se­quent, de markt beter voor­spellen dan de rest. Nie­mand beschikt namelijk over een glazen bol die daad­w­erke­lijk werkt. Gevolg: een actieve beheerder scoort het ene jaar miss­chien een ongelooflijk mooi ren­de­ment, maar daar staan helaas alti­jd andere jaren tegen­over dat men mis­gokt. Leuk dat actieve beleg­gers in 2021 gemid­deld genomen een tik­je beter scoren. Maar hoeveel min­der goede jaren staan daar tegen­over? Het is dus zin­voller om de presta­ties over een iets lan­gere ter­mi­jn met elka­ar te vergelijken. Dat doen we in onder­staande grafieken voor de ver­schil­lende profie­len.

Rendementen van 2014 tot en met 2021 van Stoic versus andere beheerders
Klik voor een vergroting

Con­clusie: Sto­ic scoort con­se­quent beter dan de rest.

In alle profie­len presteert Sto­ic beter dan het gemid­delde ren­de­ment van de totale groep van Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders. Of deze nu een actieve of passieve beleg­gingsstrate­gie hanteert of een Pri­vate Bank is. En de reden daar­voor is even logisch als een­voudig: bij Sto­ic doen we geen enkele voor­spelling noch aan­name over de beurs. We sprei­den uw geld in de volledi­ge werelde­conomie en daar­na wacht­en we sim­pel­weg af. Dat blijkt dus gewoon­weg het beste voor uw geld te zijn.

Hoe dat komt.

Dat komt omdat hele­maal nie­mand over de gaven beschikt om de beursko­ersen te voor­spellen. Actieve beleg­gers proberen door te han­de­len op basis van voor­spellin­gen hogere ren­de­menten te behalen dan het ren­de­ment van de totale markt van alle aan­de­len. Zek­er, ze scoren het ene jaar met een beet­je geluk miss­chien gigan­tisch hoge ren­de­menten, om het jaar daarop er helaas hele­maal naast te zit­ten met hun voor­spellin­gen. Vette pech. En dat lei­dt dus gemid­deld genomen over een wat lan­gere peri­ode (hier dus vanaf 2014) tot een lager rendement.

Passieve beheerders doen het tegen­overgestelde: zij vol­gen’ het ren­de­ment van de markt. Maar in onze ogen zijn de meeste passieve beheerders bij lange na niet passief genoeg: ze kiezen ervoor om lang­durig (dus passief) in een spec­i­fieke index te beleggen, in plaats van in de alge­hele wereldin­dex. Dat vin­den wij bij Sto­ic in feite al een voor­spel­lende’ keuze. Men gokt er immers op dat de gekozen index beter presteert dan een andere index of de werelde­conomie als geheel. En dat blijkt dus gemid­deld genomen ook tot een lager ren­de­ment te leiden. 

Dan de Pri­vate Banks: de ene hanteert een actieve strate­gie en de ander juist een passieve. Maar toch hebben ze één ding gemeen: ze bren­gen vaak relatief hoge kosten in reken­ing voor hun chique dien­stver­len­ing. En dat drukt onevenredig zwaar op het ren­de­ment. Kosten zijn sim­pel­weg de beste voor­speller’ van een goed ren­de­ment: hoe lager de kosten, hoe meer ren­de­ment er overbli­jft. Dat is pre­cies de reden dat we bij Sto­ic de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, in tegen­stelling tot wat gebruike­lijk is bij Pri­vate Banks. 

Kor­tom: als u het beste wilt voor uw geld, dan moet u bij Sto­ic zijn. Dat is geen verkapte reclame­bood­schap. Het zijn de feit­en die dit bewijzen. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel aan.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.