De stoïcijnse blik 14 minuten lezen

Hoe Stoic is ontstaan.

Stoic kent u mis­schien pas net, maar is al meer dan tien jaar actief als ver­mo­gens­be­heer­der. U zou kunnen stellen dat wij bij Stoic gera­di­ca­li­seerde’ passieve beleg­gers zijn geworden. En dat terwijl we vroeger heilig geloof­den in actief beleggen. Het is een lange weg geweest om tot inkeer te komen. De iets kortere versie leest u hier­on­der, met als bonus een blik op de nabije toekomst van Stoic. 

Het verhaal van Stoic begint in 2011. Want toen richtten de nuchtere Volen­dam­mer Henk Kras en de Duitser Chris­tian Arm­bru­e­s­ter Blu Asset Mana­ge­ment op. De mannen, op dat moment zelf werkzaam bij een ver­mo­gens­be­heer­der, dachten dat ze het beter konden doen dan andere ver­mo­gens­be­heer­ders uit die tijd. Het fami­lie­ka­pi­taal van één van de oprich­ters werd namelijk door ver­schil­lende ver­mo­gens­be­heer­ders beheerd en beide mannen stoorden zich aan het feit dat de bij­be­ho­rende kosten one­ven­re­dig zwaar op het ren­de­ment drukten. Daarom besloot men om het fami­lie­ka­pi­taal dan maar zelf te gaan beheren, van­zelf­spre­kend tegen veel lagere kosten. 

Die focus op lage kosten leidde tot de wens om zo min mogelijk trans­ac­ties te doen. Want hoe minder er wordt gehan­deld, hoe minder trans­ac­tie­kos­ten er worden gemaakt, hoe kleiner de kans wordt op het maken van ‑achteraf gezien- foute keuzes en hoe meer ren­de­ment er over blijft. Maar daar­naast speelde ook de looptijd een belang­rijke rol: het was namelijk de wens van de familie om het kapitaal voor meerdere gene­ra­ties te beleggen; de lange termijn was dus belang­rijk. Chris­tian en Henk keken zichzelf eens goed in de spiegel aan en con­clu­deer­den – compleet tegen de toen­ma­lige tijds­geest in – dat helemaal niemand op de lange termijn kan voor­spel­len welke aandelen het goed gaan doen en welke niet. Ze bedach­ten zich dat dit in feite helemaal niet erg was: uit­ein­de­lijk groeit de wereld­eco­no­mie op de lange termijn altijd. Zodoende werd het fami­lie­ka­pi­taal gespreid in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie en daarbij spraken de heren met elkaar af om niet tot nau­we­lijks nog te handelen. In feite is daarmee het zaadje geplant voor de ultra-passieve, sto­ï­cijnse beleg­gins­fi­lo­so­fie die Stoic vandaag de dag zo bijzonder maakt. 

In 2008 volgde Henk Kras een post­doc­to­rale oplei­ding bij de Ver­e­ni­ging van Beleg­gings­ana­lis­ten (de VBA). Daar liep hij de ener­gieke Soes­te­naar Freddy Forger tegen het lijf. Freddy was van origine een actieve belegger pur sang: in de jaren negentig werkte hij bij het roem­ruchte beurs­be­drijf AOT en stond hij de hele dag te schreeu­wen en met papier­tjes te zwaaien op de beurs­vloer aan het Damrak – zijn hoge stem­vo­lume schijnt hij daaraan over­ge­hou­den te hebben. Freddy was net als alle andere beurs­han­de­la­ren in die tijd ervan over­tuigd dat hij briljant’ was, omdat hij als geen ander kon aan­voe­len’ welke aandelen zouden gaan stijgen en dalen in waarde. Maar toen kwam eind twin­tig­ste eeuw de inter­ne­t­re­vo­lu­tie: die maakte vrij snel een einde aan het aura van bril­jan­tie dat om beurs­han­de­la­ren zoals Freddy hing. De snelle beurs­boys bleken al die tijd een­vou­dig­weg een infor­ma­tie­voor­sprong te hebben gehad. Dankzij internet verdween deze als sneeuw voor de zon. Het is natuur­lijk geen toeval dat daarmee ook het tijdperk van de fysieke handel op de beurs­vloer ten einde liep. 

Toen Freddy uit de mond van Henk de beleg­gings­fi­lo­so­fie van Blu Asset Mana­ge­ment hoorde, was dat voor hem dé oplos­sing voor zijn zoek­tocht naar zijn nieuwe rol in de finan­ci­ële wereld. Net zoals ex-rokers de fana­tiek­ste anti-rook­ac­ti­vis­ten zijn, zo blijken de meest ultra-passieve beleg­gers juist degenen te zijn die voorheen precies het tegen­over­ge­stelde deden. Freddy Forger was (en is) daar bij uitstek een voor­beeld van. En daarom werd hij partner bij Stoic. 

De eerste suc­ces­sen.
Vanaf dat moment groeide Blu Asset Mana­ge­ment door mond-tot-mond­re­clame gestaag verder. Belang­rijke sti­mu­le­rende factor daarbij was het feit dat de ren­de­men­ten van Blu jaar in, jaar uit con­se­quent beter waren dan de gemid­delde ren­de­men­ten van alle andere ver­mo­gens­be­heer­ders. Natuur­lijk waren er ieder jaar wel weer een paar hele actieve beheer­ders die betere ren­de­men­ten behaal­den dan Blu: zij waren dan precies op het juiste moment in of uit de juiste aandelen gestapt. Maar geen enkele ver­mo­gens­be­heer­der is in staat om dat kunstje keer op keer, elk jaar, te herhalen. Dus het jaar erop was het ren­de­ment dan weer veel lager dan bij Blu. Vandaar dat Blu Asset Mana­ge­ment door de jaren heen con­se­quent beter pres­teerde dan andere ver­mo­gens­be­heer­ders, zeker na aftrek van alle kosten. 

Het gevolg daarvan was dat Blu Asset Mana­ge­ment in 2017 werd uit­ge­roe­pen tot Beste Ver­mo­gens­be­heer­der van Neder­land’ en daarmee de Gouden Stier’ won. Maar de ambities van de mannen reikten inmid­dels verder dan het winnen van een incrowd beleg­gings­prijs. Het bij­be­ho­rende beeldje van de gouden stie­ren­kop staat nota bene symbool voor een bull market’, wat asso­ci­a­ties oproept met de actieve beleg­gings­stra­te­gie. En Blu deed nu juist precies het tegenovergestelde. 

Blu Asset Management wint Gouden Stier 2017.
De mannen van Stoic winnen de Gouden Stier in 2017.

In 2017 besloot Chris­tian zich verder te focussen op de Britse markt, maar bleef wel betrok­ken bij Blu. Henk en Freddy, inmid­dels aan­ge­vuld met por­te­feuil­lema­na­ger Paul Snoek, richtten hun pijlen op de ver­o­ve­ring van Neder­land. Met zes jaar op rij betere ren­de­men­ten dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der moest dat toch een peu­len­schil­le­tje zijn? Helaas: naarmate ze meer in contact kwamen met poten­ti­ële klanten buiten hun eigen netwerk, ervaar­den ze dat het steeds lastiger werd om mensen te over­tui­gen van Blu’s ultra-passieve beleggingsstrategie. 

Stoic wordt niet begrepen.
Finan­ci­ële spe­ci­a­lis­ten die een goed inzicht in de markt hadden en die zelf ook teleur­stel­lende erva­rin­gen achter de rug hadden met actief beleggen, vielen voor de effi­ci­ënte eenvoud en lage kosten van Blu’s aanpak. Maar andere mensen bleken veel moei­lij­ker te enthou­si­as­me­ren. Iedereen was immers gewend aan ver­mo­gens­be­heer­ders die met inge­wik­kelde tech­ni­sche en fun­da­men­tele analyses op de proppen kwamen, om zo een wereld van com­plexi­teit te scheppen ter ver­ant­woor­ding van de forse fees. Blu han­teerde juist een hele een­vou­dige, ultra-passieve stra­te­gie, in com­bi­na­tie met extreem lage kosten. Daarmee ontstond er bij veel mensen de per­cep­tie dat wat Blu bood eigen­lijk niet zoveel om het lijf had. Dat kan ik zelf ook’ kregen de mannen met enige regel­maat te horen. Daar­naast beloofde Blu nooit hogere ren­de­men­ten dan die van de markt zelf. Aan voor­spel­lin­gen omtrent ren­de­men­ten in de nabije toekomst waagden ze zich sowieso niet, want dat valt meestal toch tegen. Maar veel andere ver­mo­gens­be­heer­ders ver­leid­den hun poten­ti­ële klanten nog steeds met hele hoge ren­de­ments­prog­no­ses. Het feit dat daar (te) grote risico’s tegen­over stonden bleef vaak onvermeld. 

Kortom: terwijl Blu zelf laaiend enthou­si­ast was over hun eigen ultra-passieve beleg­gings­stra­te­gie omdat de ren­de­men­ten bewezen dat deze werkte, leek de rest van de wereld dat niet te begrij­pen. Dat maakte onzeker en een klein stem­me­tje in de ach­ter­hoof­den van Henk, Paul en Freddy werd steeds luider: wat was nu precies de toe­ge­voegde waarde van hun dienst­ver­le­ning? Ultra-passief beleggen kan iedereen in principe immers gewoon zelf doen: je belegt je geld volledig in de MSCI All Country World Index en klaar is Kees. 

Tijd voor een ander verhaal.
Om de rest van Neder­land te ver­o­ve­ren, moesten de drie heren echt met een beter verhaal op de proppen komen, zonder daarmee hun visie te ver­loo­che­nen. In samen­wer­king met creatief merk­stra­teeg Niels Vrij­hoe­ven (de man die ironisch genoeg eerder betrok­ken was bij de start van de actieve’ beleg­gings­app BUX), ontstond het besef dat de echte toe­ge­voegde waarde m niet zozeer zat in die ultra-passieve beleg­gings­stra­te­gie. Dat is tot op de dag van vandaag wel­is­waar een unieke pro­po­si­tie, maar toch ook betrek­ke­lijk een­vou­dig te kopiëren. Langzaam drong het besef door dat Blu pas echt het verschil maakte door haar klanten tegen hun eigen emoties in bescher­ming te nemen. Dat lijkt een enorme open deur, maar het is cruciaal voor het doen slagen van de ultra-passieve beleggingsstrategie. 

Een ultra-passieve beleg­gings­stra­te­gie vereist namelijk dat de belegger gedu­rende langere tijd totaal niet, of dan toch zo min mogelijk handelt in aandelen. Maar de meeste mensen die tijdens een beurs­krach hun vermogen met 30% zien ver­dam­pen (iets wat in 2008 daad­wer­ke­lijk gebeurde), willen maar één ding: direct uit­stap­pen. Verkopen. Nu. Op zich is dat heel begrij­pe­lijk. Alleen wijst onder­zoek uit dat het beteu­ge­len van de angst­ge­voe­lens door gewoon te blijven zitten’ vele malen ver­stan­di­ger is. In- en uit­stap­pen brengt immers hoge trans­ac­tie­kos­ten met zich mee, die het ren­de­ment drukken. En als je maar lang genoeg wacht herstelt de wereld­eco­no­mie vanzelf, net zoals de winter elk jaar weer het start­punt is voor nieuw leven in de lente. Stel dat er toch is uit­ge­stapt’: dan wordt er in de regel pas weer inge­stapt’ als dat herstel sub­stan­ti­eel lijkt te zijn, waardoor de eerste schreden op het pad van herstel zijn gemist. Buiten de gemaakte kosten leidt dat ook tot minder ren­de­ment. Naast angst’ speelt ook de emotie hebzucht’ een grote rol. Want bijna niemand kan de ver­lei­ding weer­staan om bij een mooie winst toch op z’n minst een klein stukje van die winst af te romen. Alleen is dat geld juist nodig om even­tu­ele moei­lij­kere tijden in de toekomst com­for­ta­be­ler uit te kunnen zingen. 

Een nieuw merk.
Samen­ge­vat: ieder mens wordt gere­geerd door de emoties angst’ en hebzucht’. Blu Asset Mana­ge­ment helpt haar klanten met het beteu­ge­len van deze emoties. En dat is van een niet te onder­schat­ten belang bij de ultra-passieve beleg­gings­stra­te­gie. Alleen op die manier kan er een goed ren­de­ment gere­a­li­seerd worden op de langere termijn. Dit inzicht vormde de basis voor de rebran­ding naar Stoic’. De nieuwe merknaam die eind 2019 in gebruik werd genomen is geba­seerd op de eeu­wen­oude Griekse sto­ï­cijnse filo­so­fie, die in feite de beste ver­beel­ding is van Blu’s visie op vermogensbeheer. 

De sto­ï­cij­nen stellen namelijk dat de mens zich vrij moet maken van emoties om gelukkig te worden. Zij han­teer­den drie essen­ti­ële leef­re­gels: 1) Emoties leiden af en ontnemen een helder zicht op de feiten. 2) Zaken die niet beïn­vloed­baar zijn, laten we links liggen. 3) Houd altijd de focus op het te behalen doel: de stip op de horizon. 

Door deze regels te volgen gingen de sto­ï­cij­nen door het leven met grote sere­ni­teit; men stond in feite boven de gebeur­te­nis­sen. En dat is nu precies hoe de heren van Blu omgingen met vermogen van hun klanten: geld is emotie, maar niet bij hen. Nergens wordt uw vermogen zo rustig, rati­o­neel en tegen de aller­laag­ste kosten beheerd. Calm Capital Control’ zijn ze dat gaan noemen. Dat is ver­mo­gens­be­heer zonder poespas.

Sto­ï­cijnse visie geeft sturing.
De sto­ï­cijnse filo­so­fie ver­schafte de mannen niet alleen een nieuwe merknaam en een bij­be­ho­rende visie op hun dienst­ver­le­ning, maar gaf er vanaf dat moment ook heel sterk sturing aan. Als echte sto­ï­cij­nen laten ze zich niet meer leiden door gevoel’, maar focussen ze zich enkel op de feiten. Dat uit­gangs­punt zorgde bij­voor­beeld voor een hele kri­ti­sche en daarmee ver­fris­sende blik op het fenomeen risi­co­pro­fiel’.

Dat zit zo: de Auto­ri­teit Finan­ci­ële Markten (AFM) ver­plicht ver­mo­gens­be­heer­ders tot het inschat­ten van de risico’s die een klant bereid is te nemen. Dat gebeurt door klanten vra­gen­lijs­ten te laten invullen waarin deze kenbaar moet maken hoeveel ervaring men heeft met beleggen en waarin men aan de hand van fictieve verlies- en winstscenario’s te kennen moet geven hoeveel risico men al dan niet wil nemen. De ant­woor­den moeten van de AFM worden vast­ge­legd in een risi­co­pro­fiel’. Ver­mo­gens­be­heer­ders mogen ver­vol­gens geen risi­co­volle pro­duc­ten slijten aan klanten met een lage risi­co­be­reid­heid. Op deze manier wordt de con­su­ment beschermd doordat er wordt voor­ko­men dat onwe­tende mensen in extreem risi­co­volle pro­duc­ten stappen, waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien. Een nobel streven.

Het probleem is alleen, dat de ant­woor­den die klanten geven één en al gevoel’ zijn. Laten we eerlijk zijn: niemand weet op voorhand hoe hij of zij in rea­li­teit zal reageren op een beurs­krach. Door de sto­ï­cijnse bril van Stoic bekeken is deze manier van risico-inschat­ting een farce. Volgens Stoic beschik­ken we over keiharde feiten waarmee dat risico veel rati­o­ne­ler afge­ba­kend kan worden. Beleg­gings­ri­sico wordt namelijk helemaal niet bepaald door per­soon­lijk­heid van een klant of door zoiets onzekers als een inschat­ting van het eigen gedrag in de toekomst. Nee, beleg­gings­ri­sico wordt puur en alleen bepaald door de looptijd: hoe lang kunt u uw geld missen? 

Omdat de wereld­eco­no­mie uit­ein­de­lijk altijd groeit, geldt: hoe langer de looptijd van uw beleg­gin­gen, hoe groter de kans dat een even­tu­eel tus­sen­tijds verlies tijdens bij­voor­beeld een crisis alsnog een winst wordt. Als u uw geld langer dan 10 jaar kunt missen, dan kunt u dat in feite risi­co­loos’ in alle aandelen wereld­wijd beleggen. De feiten ver­tel­len ons namelijk dat het herstel van een beurs­krach hooguit zo’n 10 jaar duurt (meestal een stuk korter). Wilt u uw geld binnen 4 tot 9 jaar opnemen, dan is de kans aanwezig dat een even­tu­ele crash nog niet hersteld is. Dat geld belegt u dus beter in risi­co­mij­dende obli­ga­ties. Geld dat u binnen nu en drie jaar nodig heeft kunt u het beste in zeer kort­lo­pende en risi­co­mij­dende obli­ga­ties beleggen, of gewoon cash aanhouden. 

Focus op looptijd.
Bij Stoic wordt deze sto­ï­cijnse kijk op risico sinds 2020 gebruikt voor de samen­stel­ling van de por­te­feuil­les. Dat betekent bij­voor­beeld dat als u uw geld langer dan tien jaar kunt missen, u bij Stoic altijd het zoge­naamd risi­co­volle’ Stoic 100 profiel krijgt: dat bestaat voor 100% uit aandelen. Maar als u dat langer dan tien jaar aan kunt houden, dan is het risico in feite dus nihil. 

De focus op looptijd zorgt er samen met auto­ma­ti­se­ring voor dat ook klanten met een relatief kleiner’ budget (vanaf 100.000 euro tot 500.000 euro) vanaf nu geholpen kunnen worden met het beteu­ge­len van de emoties. Serieus’ ver­mo­gens­be­heer voor een relatief klein vermogen was tot voor kort onmo­ge­lijk, sim­pel­weg omdat de kosten niet konden opwegen tegen de opbreng­sten. Maar voor degenen die bereid zijn een klein vermogen voor meer dan tien jaar met rust te laten, heeft Stoic besloten om de vaste’ beheer­ver­goe­ding te laten vallen. 

Dat kan, omdat uw vermogen vanwege de lange looptijd stan­daard voor 100% in aandelen wereld­wijd wordt belegd. Daardoor hoeft uw por­te­feuille niet meer continu door Stoic gema­na­ged’ te worden. Boven­dien zorgt de auto­ma­ti­se­ring ervoor dat u zichzelf volledig online kunt aan­mel­den, wat de mensen van Stoic ont­zet­tend veel tijd scheelt. Dat alles tezamen leidt ertoe, dat voor Stoic enkel de vari­a­bele beheer­ver­goe­ding van slechts 0,30% al inte­res­sant genoeg is. En omdat kleine ver­mo­gens bij Stoic ver­plicht’ voor minimaal tien jaar volledig in aandelen wereld­wijd worden belegd, groeit dat vermogen rustig mee met de wereld­eco­no­mie. Dat is ruim vol­doende om de kosten van 0,30% terug te ver­die­nen. Voor de mensen met grotere ver­mo­gens is de toevloed van deze kleinere klanten ook goed nieuws: zij pro­fi­te­ren mee van schaal­grootte, de effi­ci­ën­tie en de lagere kosten die de bij­be­ho­rende automatisering biedt. 

De coron­a­pan­de­mie als lak­moes­proef.
In 2020 werd de wereld getrof­fen door de coron­a­pan­de­mie die ervoor zorgde dat in maart van dat jaar de beurzen keihard onder­uit­gin­gen: een val van zo’n 35%! Echter, in december 2020 waren de koersen alweer hersteld. Een dra­ma­ti­sche samen­loop van omstan­dig­he­den natuur­lijk, maar dit vormde wel de eerste en ideale lak­moes­proef voor Stoic sinds de start van het ver­mo­gens­be­heer­be­drijf in 2011

Zo’n spec­ta­cu­lair beurs­jaar waarin zoveel gebeurt zou in principe actieve beleg­gers in de kaart moeten spelen. Want: hoe meer beweeg­lijk­heid, hoe meer je als actieve belegger het verschil kunt maken. Het doel van de actieve belegger is immers​‘de markt verslaan’, terwijl de passieve belegger gewoon de markt volgt door niets te doen. Alleen bewijzen de jaar­cij­fers van ver­mo­gens­be­heer­der-ver­ge­lij­ker Finner​.nl precies het tegen­over­ge­stelde: passieve beleg­gers pres­teer­den in 2020 (veel) beter dan actieve beleg­gers. En ook in 2020 scoorde Stoic con­se­quent betere ren­de­men­ten dan de gemid­delde Nederlandse vermogensbeheerders. 

Daarmee hebben Paul, Henk en Freddy hun zelf­ver­trou­wen weer helemaal her­von­den. Ze zijn trots op Stoic en hoe zij de wereld van ver­mo­gens­be­heer ontdoen van de onzin. Het merk Stoic durft zichzelf online en in radio en tv-cam­pag­nes te laten zien aan Neder­land. En Neder­land raakt over­tuigd van de ultra-passieve beleg­gings­stra­te­gie die ze zelf Calm Capital Control noemen.

De sto­ï­cijnse ver­mo­gens­be­heer­der groeit hard, afge­lo­pen jaar zelfs met bijna 100%. Inmid­dels heeft Stoic 1 miljard euro onder beheer. Die groei is goed nieuws voor alle klanten van Stoic. Zo kunnen door schaal­grootte de kosten nog verder omlaag gebracht worden. Boven­dien finan­ciert de groei ver­re­gaande auto­ma­ti­se­ring. Daarom zijn de gele­de­ren kort­ge­le­den ver­sterkt met devel­o­pers Robert Tol en Sven Franke: zij werken momen­teel bij­voor­beeld aan de geau­to­ma­ti­seerde samen­stel­ling van het beleg­gings­port­fo­lio, geba­seerd op de gewenste looptijd. Onze tech­no­lo­gie zorgt er straks voor dat de por­te­feuil­les elk jaar auto­ma­tisch worden geher­ba­lan­ceerd als men dichter in de buurt komt van de looptijd-grenzen: het geld dat men langer dan tien jaar kan missen blijft volledig in aandelen belegd. Maar de bedragen die klanten eerder wensen op te nemen worden dan auto­ma­tisch omgezet in obli­ga­ties – zo zorgt Stoic ervoor dat het geld van klanten er gega­ran­deerd is op het moment dat de klant het op wil nemen.

En dat is precies waar het uit­ein­de­lijk allemaal om draait: Stoic biedt vandaag de dag het brood­no­dige tegen­ge­luid in een finan­ci­ële wereld die wordt gere­geerd door de waan van de dag. Bij Stoic bewaren we te allen tijde de rust en focussen we op slechts één ding: de stip op de horizon – het moment dat u uw geld weer wilt gaan gebrui­ken. Dat mag eigen­lijk geen ver­mo­gens­be­heer meer heten. Daarom noemt we dit bij Stoic zelf Calm Capital Control’. Dat is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar vooral ook voor uw geld.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.