De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Ik wil een hoger ren­de­ment. Kan dat?

De titel van dit artikel is mis­schien wel de meest gehoorde wens van klanten van ver­mo­gens­be­heer­ders. Vanuit com­mer­ci­eel oogpunt hebben veel beheer­ders de neiging om deze vraag met ja’ te beant­woor­den, omdat dit de kans dat u bij hen klant wordt vergroot, natuur­lijk. Maar de meeste klanten rea­li­se­ren zich niet, dat het risico daarmee even­re­dig hard stijgt. Bij Stoic ontdoen we ver­mo­gens­be­heer van de heb­be­rige’ emoties en zien we de vraag naar meer ren­de­ment puur als behoef­te­be­vre­di­ging op de korte termijn. Het lijkt daarmee op te veel en te vet eten: heerlijk op het moment dat u het proeft, maar zeer slecht voor uw gezond­heid op de lange termijn. Hoe dat precies zit, leest u hieronder.

U bent op zoek naar een ver­mo­gens­be­heer­der. Daarom bezoekt u een online ver­ge­lij­ker zoals Finner​.nl en daar ver­ge­lijkt u de ren­de­men­ten van de ver­schil­lende ver­mo­gens­be­heer­ders. U wilt immers in zee met de ver­mo­gens­be­heer­der met het hoogste ren­de­ment, toch? Helaas is dat niet altijd de verstandigste keuze. 

In de finan­ci­ële wereld is ren­de­ment de prijs van risico. Een hoog ren­de­ment betekent auto­ma­tisch dat er grote risico’s genomen worden. Als het allemaal naar wens verloopt resul­teert dat inder­daad in een hoog ren­de­ment. Maar als het tegen zit, dan verliest u net zo hard uw geld. Kortom: de wens veel risico nemen is niet zo goed voor uw gemoedsrust. 

Risico’s worden door ver­mo­gens­be­heer­ders afgedekt door een obli­ga­tie­ge­deelte in uw beleg­gings­por­te­feuille. Obli­ga­ties zijn namelijk niks anders dan ver­strekte leningen, waarop u een gega­ran­deerde rente ontvangt. U weet van tevoren dus hoeveel u gaat ver­die­nen, wat bij beleggen in aandelen nog maar de vraag is. Daarmee is het risico van obli­ga­ties dus klein. Dat is dan ook de reden dat de ren­de­men­ten op obli­ga­ties heel laag zijn. Obli­ga­ties zijn er dan ook niet zozeer voor de return on the money, maar voor de return of the money: U verdient wel­is­waar niet zo veel, maar u weet wel vrij zeker dat uw vermogen aan het einde van de looptijd nog intact is. 

Hoe meer uw vermogen in risi­co­volle’ aandelen wordt belegd, hoe minder er over­blijft voor risi­co­mij­dende’ obli­ga­ties en dus hoe meer risico u loopt. Echter, u ziet op een ver­ge­lij­kings­site dat een 50 – 50 por­te­feuille van Ver­mo­gens­be­heer­der X een veel hoger ren­de­ment scoort dan dezelfde 50 – 50 por­te­feuille bij Ver­mo­gens­be­heer­der Y. Daarbij betekent 50 – 50 in beide gevallen dat er 50% in aandelen is belegt en 50% in obli­ga­ties. Die ren­de­men­ten zouden elkaar dan toch niet zoveel moeten ontlopen? Hoezo is er dan toch een groot verschil in rendement?

Ten eerste kan dit ver­oor­zaakt worden door de actieve’ selectie van spe­ci­fieke aandelen. Beheer­der X heeft in het betref­fende jaar toe­val­lig precies in de goed pres­te­rende aandelen belegd en Beheer­der Y niet. Probleem is alleen dat helemaal niemand een werkende glazen bol heeft en daarmee niemand in staat is om jaar in jaar uit exact de juiste aandelen te vinden. De kans is dus levens­groot dat de daarop volgende jaren Ver­mo­gens­be­heer­der X er juist helemaal naast zit – zie hier het risico. Daarom kunt u veel beter ren­de­men­ten over een langere periode met elkaar ver­ge­lij­ken. Dat zegt meer over de pres­ta­ties van een ver­mo­gens­be­heer­der. En bij Stoic hebben we besloten om über­haupt niet meer aan voor­spel­len’ te doen. Wij beleggen uw geld gewoon ultra-passief in alle aandelen ter wereld, om uw vermogen zo rustig mee te laten groeien met de inflatie en de wereld­eco­no­mie. Dan kun je er nooit naast’ zitten, met alle gevolgen van dien.

Maar het wordt pas echt dubieus als we naar het obli­ga­tie­ge­deelte gaan kijken. Veel klanten hebben het idee dat een 50 – 50 por­te­feuille bij beide partijen een relatief veilige por­te­feuille is, omdat er bij beiden voor 50% in obli­ga­ties wordt belegd. Alleen: de ene obli­ga­tie is de andere niet. 

Om het ren­de­ment van een por­te­feuille op te krikken, is het is een veel voor­ko­mende truc om het obli­ga­tie­ge­deelte stiekem’ te beleggen in risi­co­vol­lere obli­ga­ties. Denk aan obli­ga­ties aan bedrij­ven die niet zo lekker lopen of staato­bli­ga­ties van landen met een hele slechte finan­ci­ële situatie in plaats van oer­de­ge­lijke Duitse staats­obli­ga­ties. Vanwege het grotere risico, zijn de ren­de­men­ten daarop hoger. En zo kan de ver­mo­gens­be­heer­der nog steeds met droge ogen zeggen dat 50% in risi­co­mij­dende obli­ga­ties wordt belegd, maar dat het ren­de­ment toch veel hoger is dan dat van de concurrent. 

Klinkt aan­trek­ke­lijk, maar het is in feite gewoon oneer­lijk: u loopt namelijk veel meer risico dan u op basis van de 50 – 50 ver­de­ling denkt te lopen. Allemaal leuk als alles goed blijft gaan. Maar als het even tegen zit, zijn de rapen gaar, terwijl de ver­mo­gens­be­heer­der de lachende derde is: u bent immers wel klant geworden. Het slechte resul­taat wordt aan u verkocht als Tja, de economie zat even tegen. Dat zag niemand aankomen. Jammer. Volgend jaar beter, hopelijk.”

Het ren­de­ment van een 50 – 50 por­te­feuille uit het voor­beeld met daarin risi­co­vol­lere’ obli­ga­ties, zou u dus eigen­lijk moeten ver­ge­lij­ken met bij­voor­beeld een 70 – 30 por­te­feuille (30% obli­ga­ties) bij een andere ver­mo­gens­be­heer­der, waarbij het obli­ga­tie­ge­deelte wel gewoon uit dege­lijke, risi­co­mij­dende obli­ga­ties bestaat. Dat is een veel eer­lij­kere ver­ge­lij­king en dan is het verschil tussen de ren­de­men­ten ineens veel minder groot. Helaas is het lastig voor u als con­su­ment om achter de samen­stel­ling van het obli­ga­tie­ge­deelte te komen. Bij Stoic kunt u er ove­ri­gens op ver­trou­wen dat het obli­ga­tie­ge­deelte wél uit dege­lijke, risi­co­mij­dende obligaties bestaat.

Tot zover over de lis­tig­heid van het ver­ge­lij­ken van ren­de­men­ten. Laten we nu nog even ingaan op de wens naar meer ren­de­ment zélf. Een hele begrij­pe­lijke en vooral ook men­se­lijke wens, wat ons betreft. Alleen is er één probleem: ren­de­men­ten laten zich onmo­ge­lijk voor­spel­len. Want soms zit het mee en soms zit het tegen, niet waar.

Bij Stoic hanteren we het sto­ï­cijnse stand­punt dat men het beste afstand kan nemen tot alles wat niet gecon­tro­leerd kan worden. In plaats van ons druk te maken om het behalen van hogere ren­de­men­ten, met alle risico’s van dien, focussen we ons enkel op de zaken die we wel kunnen con­tro­le­ren en die ook van invloed zijn op het ren­de­ment: kosten en looptijd.

Ren­de­ment en kosten:

Deze is extreem een­vou­dig. Hoe minder kosten, hoe meer ren­de­ment er over blijft. En kosten hebben we bij Stoic natuur­lijk zelf onder controle. Daarom hanteren wij de aller­laag­ste kosten in de markt. Simpel. Hier leest u meer over kosten.

Ren­de­ment en looptijd:

Looptijd hebben we ook zelf in de hand. U moet weten dat de looptijd veel invloed heeft op het risico, en daarmee op het ren­de­ment dat wij voor u rea­li­se­ren. Als u uw vermogen slechts vijf jaar kunt missen, dan is het veel te risi­co­vol om het volledig in aandelen te beleggen. Koers­schom­me­lin­gen zijn immers onvoor­spel­baar en over vijf jaar zou de koers zomaar lager kunnen staan dan nu, met een negatief ren­de­ment tot gevolg. Wij advi­se­ren u bij een korte looptijd toch vooral in obli­ga­ties te beleggen. 

Kunt u uw geld echter langer dan 10 jaar missen, dan is het ineens geen enkel probleem meer om uw vermogen volledig in alle aandelen wereld­wijd te beleggen, met de bij­be­ho­rende kans op hogere ren­de­men­ten. De eco­no­mi­sche historie vertelt ons namelijk dat het gemid­deld genomen zo’n 10 jaar duurt totdat de beurs is hersteld van een crisis. Dat is een feit. Bij de corona crisis duurde het herstel dus een maand of 9. Bij de beruchte beurs­crash van 1929 duurde dat 14 jaar: dat is de langste her­stel­pe­ri­ode ooit gemeten. 

In het aller slecht­ste geval maakt uw geld in de periode dat u het op de beurs belegt een enorme crisis door. Gewoon sto­ï­cijns​‘blijven zitten’ is dan het devies, want op basis van his­to­ri­sche data is de kans dus levens­groot dat uw geld over zo’n 10 jaar weer minimaal evenveel waard als nu. En daar bovenop heeft u tus­sen­tijds natuur­lijk wel alle dividenduitkeringen ontvangen. 

Bij Stoic zeggen we dan ook: maakt u zich niet druk om hoge ren­de­men­ten. Die laten zich namelijk toch niet voor­spel­len. Zorg in plaats daarvan voor extreem lage kosten en maak handig gebruik van uw looptijd, dan volgt de rest vanzelf. Kijk maar: onze ren­de­men­ten zijn veel beter dan die van de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der. Zo heeft u uit­ein­de­lijk toch wat u wilt.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.