De stoïcijnse blik 9 minuten lezen

Ik wil een hoger rendement. Kan dat?

De titel van dit artikel is misschien wel de meest gehoorde wens van klanten van vermo­gens­be­heerders. Vanuit commer­cieel oogpunt hebben veel beheerders de neiging om deze vraag met ja’ te beant­woorden, omdat dit de kans dat u bij hen klant wordt vergroot, natuurlijk. Maar de meeste klanten reali­seren zich niet, dat het risico daarmee evenredig hard stijgt. Bij Stoic ontdoen we vermo­gens­beheer van de hebberige’ emoties en zien we de vraag naar meer rendement puur als behoef­te­be­vre­diging op de korte termijn. Het lijkt daarmee op te veel en te vet eten: heerlijk op het moment dat u het proeft, maar zeer slecht voor uw gezondheid op de lange termijn. Hoe dat precies zit, leest u hieronder.

U bent op zoek naar een vermo­gens­be­heerder. Daarom bezoekt u een online verge­lijker zoals Finner​.nl en daar verge­lijkt u de rende­menten van de verschil­lende vermo­gens­be­heerders. U wilt immers in zee met de vermo­gens­be­heerder met het hoogste rendement, toch? Helaas is dat niet altijd de verstan­digste keuze. 

In de finan­ciële wereld is rendement de prijs van risico. Een hoog rendement betekent automa­tisch dat er grote risico’s genomen worden. Als het allemaal naar wens verloopt resul­teert dat inderdaad in een hoog rendement. Maar als het tegen zit, dan verliest u net zo hard uw geld. Kortom: de wens veel risico nemen is niet zo goed voor uw gemoedsrust. 

Risico’s worden door vermo­gens­be­heerders afgedekt door een obliga­tie­ge­deelte in uw beleg­gings­por­te­feuille. Obligaties zijn namelijk niks anders dan verstrekte leningen, waarop u een gegaran­deerde rente ontvangt. U weet van tevoren dus hoeveel u gaat verdienen, wat bij beleggen in aandelen nog maar de vraag is. Daarmee is het risico van obligaties dus klein. Dat is dan ook de reden dat de rende­menten op obligaties heel laag zijn. Obligaties zijn er dan ook niet zozeer voor de return on the money, maar voor de return of the money: U verdient weliswaar niet zo veel, maar u weet wel vrij zeker dat uw vermogen aan het einde van de looptijd nog intact is. 

Hoe meer uw vermogen in risico­volle’ aandelen wordt belegd, hoe minder er overblijft voor risico­mij­dende’ obligaties en dus hoe meer risico u loopt. Echter, u ziet op een verge­lij­kingssite dat een 50 – 50 porte­feuille van Vermo­gens­be­heerder X een veel hoger rendement scoort dan dezelfde 50 – 50 porte­feuille bij Vermo­gens­be­heerder Y. Daarbij betekent 50 – 50 in beide gevallen dat er 50% in aandelen is belegt en 50% in obligaties. Die rende­menten zouden elkaar dan toch niet zoveel moeten ontlopen? Hoezo is er dan toch een groot verschil in rendement?

Ten eerste kan dit veroor­zaakt worden door de actieve’ selectie van speci­fieke aandelen. Beheerder X heeft in het betref­fende jaar toevallig precies in de goed preste­rende aandelen belegd en Beheerder Y niet. Probleem is alleen dat helemaal niemand een werkende glazen bol heeft en daarmee niemand in staat is om jaar in jaar uit exact de juiste aandelen te vinden. De kans is dus levens­groot dat de daarop volgende jaren Vermo­gens­be­heerder X er juist helemaal naast zit – zie hier het risico. Daarom kunt u veel beter rende­menten over een langere periode met elkaar verge­lijken. Dat zegt meer over de prestaties van een vermo­gens­be­heerder. En bij Stoic hebben we besloten om überhaupt niet meer aan voorspellen’ te doen. Wij beleggen uw geld gewoon ultra-passief in alle aandelen ter wereld, om uw vermogen zo rustig mee te laten groeien met de inflatie en de wereld­eco­nomie. Dan kun je er nooit naast’ zitten, met alle gevolgen van dien.

Maar het wordt pas echt dubieus als we naar het obliga­tie­ge­deelte gaan kijken. Veel klanten hebben het idee dat een 50 – 50 porte­feuille bij beide partijen een relatief veilige porte­feuille is, omdat er bij beiden voor 50% in obligaties wordt belegd. Alleen: de ene obligatie is de andere niet. 

Om het rendement van een porte­feuille op te krikken, is het is een veel voorko­mende truc om het obliga­tie­ge­deelte stiekem’ te beleggen in risico­vollere obligaties. Denk aan obligaties aan bedrijven die niet zo lekker lopen of staato­bli­gaties van landen met een hele slechte finan­ciële situatie in plaats van oerde­ge­lijke Duitse staats­obli­gaties. Vanwege het grotere risico, zijn de rende­menten daarop hoger. En zo kan de vermo­gens­be­heerder nog steeds met droge ogen zeggen dat 50% in risico­mij­dende obligaties wordt belegd, maar dat het rendement toch veel hoger is dan dat van de concurrent. 

Klinkt aantrek­kelijk, maar het is in feite gewoon oneerlijk: u loopt namelijk veel meer risico dan u op basis van de 50 – 50 verdeling denkt te lopen. Allemaal leuk als alles goed blijft gaan. Maar als het even tegen zit, zijn de rapen gaar, terwijl de vermo­gens­be­heerder de lachende derde is: u bent immers wel klant geworden. Het slechte resultaat wordt aan u verkocht als Tja, de economie zat even tegen. Dat zag niemand aankomen. Jammer. Volgend jaar beter, hopelijk.”

Het rendement van een 50 – 50 porte­feuille uit het voorbeeld met daarin risico­vollere’ obligaties, zou u dus eigenlijk moeten verge­lijken met bijvoor­beeld een 70 – 30 porte­feuille (30% obligaties) bij een andere vermo­gens­be­heerder, waarbij het obliga­tie­ge­deelte wel gewoon uit degelijke, risico­mij­dende obligaties bestaat. Dat is een veel eerlijkere verge­lijking en dan is het verschil tussen de rende­menten ineens veel minder groot. Helaas is het lastig voor u als consument om achter de samen­stelling van het obliga­tie­ge­deelte te komen. Bij Stoic kunt u er overigens op vertrouwen dat het obliga­tie­ge­deelte wél uit degelijke, risico­mij­dende obligaties bestaat.

Tot zover over de listigheid van het verge­lijken van rende­menten. Laten we nu nog even ingaan op de wens naar meer rendement zélf. Een hele begrij­pe­lijke en vooral ook mense­lijke wens, wat ons betreft. Alleen is er één probleem: rende­menten laten zich onmogelijk voorspellen. Want soms zit het mee en soms zit het tegen, niet waar.

Bij Stoic hanteren we het stoïcijnse standpunt dat men het beste afstand kan nemen tot alles wat niet gecon­tro­leerd kan worden. In plaats van ons druk te maken om het behalen van hogere rende­menten, met alle risico’s van dien, focussen we ons enkel op de zaken die we wel kunnen contro­leren en die ook van invloed zijn op het rendement: kosten en looptijd.

Rendement en kosten:

Deze is extreem eenvoudig. Hoe minder kosten, hoe meer rendement er over blijft. En kosten hebben we bij Stoic natuurlijk zelf onder controle. Daarom hanteren wij de aller­laagste kosten in de markt. Simpel. Hier leest u meer over kosten.

Rendement en looptijd:

Looptijd hebben we ook zelf in de hand. U moet weten dat de looptijd veel invloed heeft op het risico, en daarmee op het rendement dat wij voor u reali­seren. Als u uw vermogen slechts vijf jaar kunt missen, dan is het veel te risicovol om het volledig in aandelen te beleggen. Koers­schom­me­lingen zijn immers onvoor­spelbaar en over vijf jaar zou de koers zomaar lager kunnen staan dan nu, met een negatief rendement tot gevolg. Wij adviseren u bij een korte looptijd toch vooral in obligaties te beleggen. 

Kunt u uw geld echter langer dan 10 jaar missen, dan is het ineens geen enkel probleem meer om uw vermogen volledig in alle aandelen wereldwijd te beleggen, met de bijbe­ho­rende kans op hogere rende­menten. De econo­mische historie vertelt ons namelijk dat het gemiddeld genomen zo’n 10 jaar duurt totdat de beurs is hersteld van een crisis. Dat is een feit. Bij de corona crisis duurde het herstel dus een maand of 9. Bij de beruchte beurs­crash van 1929 duurde dat 14 jaar: dat is de langste herstel­pe­riode ooit gemeten. 

In het aller slechtste geval maakt uw geld in de periode dat u het op de beurs belegt een enorme crisis door. Gewoon stoïcijns​‘blijven zitten’ is dan het devies, want op basis van histo­rische data is de kans dus levens­groot dat uw geld over zo’n 10 jaar weer minimaal evenveel waard als nu. En daar bovenop heeft u tussen­tijds natuurlijk wel alle dividend­uit­ke­ringen ontvangen. 

Bij Stoic zeggen we dan ook: maakt u zich niet druk om hoge rende­menten. Die laten zich namelijk toch niet voorspellen. Zorg in plaats daarvan voor extreem lage kosten en maak handig gebruik van uw looptijd, dan volgt de rest vanzelf. Kijk maar: onze rende­menten zijn veel beter dan die van de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder. Zo heeft u uitein­delijk toch wat u wilt.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.