De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Over de onzin van duurza­am investeren.

Bij Sto­ic ben ikzelf degene die recen­telijk het​“Cer­tifi­cate in ESG Invest­ing” heeft behaald bij de CFA Soci­ety VBA Nether­lands. Inter­es­sante materie. Maar het behalen van dit papiert­je heeft me helaas ook de ogen geopend voor de onzin van duurza­am beleggen. want dat is vol­gens ons niets min­der dan een soort katholieke aflaat: het geeft de kop­er het gevoel dat ‑ie goed bezig is, maar men komt er helaas niet sneller mee in de hemel terecht. Uitein­delijk is het alleen de aan­bieder die er beter van wordt. Daarom hebben we bij Sto­ic besloten om niet mee te doen aan de hype ron­dom duurza­am beleggen. En als u de wereld écht een beet­je beter wilt mak­en, dan zou u dat ook niet moeten doen. In dit blog leggen we pre­cies uit hoe dat zit.

First things first: begri­jp ons niet ver­keerd! Bij Sto­ic staan we in onze omgev­ing juist als relatief pro­gressief’ te boek, als het gaat om de kli­maatveran­der­ing en een betere wereld voor iedereen. We zijn ervan over­tu­igd dat de men­sheid er alles aan moet doen om de onder­linge ver­houdin­gen te ver­beteren en kli­maatveran­der­ing af te rem­men. We rij­den als Part­ners zelf bijvoor­beeld elek­trisch. We proberen zo veel mogelijk meet­ings online te doen, waar­door we die elek­trische auto’s zo min mogelijk hoeven te gebruiken. En we ver­bruiken prin­cip­ieel zo weinig mogelijk papi­er: samen met de glazen bol (in ons vocab­u­laire sym­bool voor het feit dat veel beheerders de beurs proberen te voor­spellen) staat bij ons de print­er bij het oud vuil. Echter, nadat ik mezelf met een stoï­ci­jnse blik op de studie voor het ESG Invest­ing cer­ti­fi­caat heb gestort, ben ik tot de con­clusie gekomen dat duurza­am beleggen weliswaar goed klinkt, maar dat de feit­en bewi­jzen dat het een wassen neus is.

Het idee achter​‘duurza­am beleggen’ is sim­pel: u besluit als indi­vidu om uw geld sim­pel­weg niet te beleggen in bedri­jven die een slechte rep­u­tatie hebben op het gebied van milieu, maatschap­pij of bestu­ur. Immers, als we dat met z’n allen doen, dan neemt de vraag naar aan­de­len in dergelijke bedri­jven schrik­barend af. Gevolg: kelderende koersen. Dat wil geen enkel bedri­jf natu­urlijk; het uit­gangspunt is immers dat men juist méér waarde wil creëren voor de aan­deel­houd­ers in plaats van min­der. Het des­be­tr­e­f­fende bedri­jf zal dus alles in het werk stellen om wél te kun­nen vol­doen aan aller­lei duurza­amhei­ds­doel­stellin­gen, zodat de koers weer gaat sti­j­gen. En zo red­den we met onze invester­ingskeuzes de wereld van de onder­gang. Fan­tastisch toch?

Helaas is de prak­tijk wat weer­barstiger dan de the­o­rie.
Het prob­leem zit​‘m namelijk in het karak­ter van de finan­ciële markt, waar moraliteit (helaas) schit­tert in afwezigheid: de markt is puur gefo­cust op waarde­v­er­meerder­ing, dat is een feit. Stel dat de duurzame beleg­gingstrend inder­daad aanslaat: daar­door daalt de vraag naar bijvoor­beeld het vervuilende’ aan­deel Shell, wat lei­dt tot een lagere aan­de­lenko­ers. Onder­tussen maakt het oliebedri­jf wel gewoon een dikke winst waarmee het een mooi div­i­dend aan haar aan­deel­houd­ers uit­keert. Omdat​‘de markt’ zoals gezegd geen moreel oordeel velt en puur op zoek is naar waarde­v­er­meerder­ing, zullen de aan­de­len Shell daar­door alsnog gretig gekocht gaan wor­den. Voor iedereen die zijn aan­deel Shell uit moreel oog­punt verkoopt staat een gretige kop­er klaar: men kan immers voor een lage koers een mooie winst kopen! Dit is pre­cies wat we dagelijks zien gebeuren en daarmee gaat het duurza­am beleg­gersef­fect helaas meteen in rook op. 

Vergelijk het maar met kled­ing kopen bij een Fast Fash­ion keten. Iedereen weet dat die lage pri­jzen alleen mogelijk zijn door­dat ze het niet zo nauw nemen met de arbei­d­som­standighe­den van de pro­duc­tiemedew­erk­ers in lagelo­nen­lan­den. Moreel gezien moeten we in feite alle­maal gewoon stop­pen met het kopen van kled­ing bij dergelijke Fast Fash­ion ketens. Dat is alleen tot op heden nog niet gebeurd. Dat komt omdat het aan­bod – zeer modieuze kled­ing voor een extreem lage pri­js – gewoon té aantrekke­lijk is voor de meeste mensen. Tja…

Daar­naast speelt er nog een ander belan­grijk issue ron­dom duurza­am beleggen: is uw duurzame beleg­gingsport­fo­lio wel daad­w­erke­lijk duurza­am? De prob­lematiek waar we mee te mak­en hebben is der­mate com­plex, dat op het eerste oog duurzame beleg­gin­gen op andere cri­te­ria ineens een stuk min­der duurza­am blijken te zijn. Tes­la is bijvoor­beeld een fab­rikant van elek­trische auto’s en lijkt daarmee een fan­tastisch duurzame beleg­ging te zijn. Maar hoe wordt de grond­stof kobalt gewon­nen, die nodig is voor de bat­ter­i­jen? Is daar­bij sprake geweest van kinder­ar­beid? Wat doen al die kobalt­mi­j­nen met het milieu? En wat vin­den we van al het extra fijn­stof dat door Tesla’s wordt ver­spreid, omdat het hoge gewicht van deze auto’s voor extra wrijv­ing van de ban­den op het wegdek zorgt? 

Ander­som geldt: door een bedri­jf als Shell uit te sluiten, negeren we ook Shell’s niet onaanzien­lijke investerin­gen in milieu­vrien­delijke water­stoftech­nolo­gie en zon­neen­ergie; is dat wel hand­ig? Shell heeft immers wel de ben­odigde finan­ciële mid­de­len om dergelijke tech­nolo­gie te kun­nen versnellen. 

Dit zijn hele sim­pele voor­beelden die wat ons betre­ft goed illus­tr­eren hoe vre­selijk ingewikkeld het is om écht inzicht te kri­j­gen in de duurza­amheid van volledi­ge pro­duc­tieketens. Daarmee wordt duidelijk dat het voor een indi­vidu­ele beleg­ger onmo­gelijk is om te beo­orde­len of er wel de juiste keuze wordt gemaakt bij duurza­am beleggen. 

Samengevat: als indi­vidu duurza­am gaan beleggen door foute’ bedri­jven uit te sluiten heeft dus totaal geen zin. Enerz­i­jds omdat de markt sim­pel­weg zo niet werkt en anderz­i­jds omdat er eigen­lijk nog geen enkel beursgeno­teerd bedri­jf bestaat dat 100% duurza­am is, waarmee vraagtekens gezet kun­nen wor­den bij het daad­w­erke­lijk duurzame karak­ter van een zoge­naamd duurza­am beleggingsportfolio’. 

Maar wat moet u dan wél doen met uw geld, om de wereld toch een beet­je te ver­beteren?
Feit­elijk kunt u veel beter het tegen­overgestelde doen van uit­sluit­ing’: koop juist aan­de­len in bedri­jven die het op het gebied van duurza­amheid momenteel slecht presteren. Fol­low This is bijvoor­beeld een ini­ti­atief dat mensen bij elka­ar brengt die met elka­ar in grote hoeveel­he­den aan­de­len Shell opkopen. Door hun col­lec­tiviteit creëren ze een krachtige stem op de jaar­lijkse aan­deel­houd­er­sver­gader­ing van Shell. Zo proberen ze Shell van bin­nenu­it te ver­du­urza­men: CEO’s zijn immers ver­plicht uit te voeren wat de groep aan­deel­houd­ers besluiten en daar heeft Fol­low This een steeds grotere stem in. Dat zet dus wél zoden aan de dijk.

Alleen heeft een deel­name aan een dergelijk ini­ti­atief natu­urlijk niets te mak­en met uw ver­mo­gen veilig lat­en ren­deren voor lat­er – dat wat we bij Sto­ic doen. Het zijn gewoon twee ver­schil­lende takken van sport. Maar natu­urlijk kunt u besluiten om een deel van uw ver­mo­gen vanu­it moreel oog­punt onder te bren­gen bij een activis­tisch ini­ti­atief zoals Fol­low This en het andere deel veilig te lat­en ren­deren bij Sto­ic. Als u zo’n besluit neemt, dan zullen we dat bij Sto­ic alleen maar toejuichen.

Daar­naast kunt u heel sim­pel meer prak­tis­che ini­ti­atieven omar­men: zon­nepan­e­len op uw dak, bijvoor­beeld. Of u maakt met uw gezin de afspraak dat er geen Fast Fash­ion troep meer wordt gekocht. U stopt met elke dag vlees eten. U gaat min­der vliegen. U gaat elek­trisch rij­den (de issue met fijn­stof van de ban­den daar gelat­en…). Of u doneert aan Green­peace bijvoorbeeld.

Wat wij bij Sto­ic nu zo sterk vin­den: dit is pre­cies hoe de oude Griekse stoï­ci­j­nen het zouden doen. De Stoï­ci­j­nen willen zich namelijk​‘bevri­j­den’ van emoties om zo met een grote seren­iteit door het lev­en te kun­nen gaan. Een belan­grijk onderdeel daar­van is het loslat­en van zak­en waarop men geen invloed heeft. Dit lei­dt immers maar tot emoties zoals frus­tratie. In plaats daar­van richt men zich puur op dat­gene wat men wél zelf kan beïnvloeden. 

In dit stoï­ci­jnse licht bezien moet u op het gebied van duurza­amheid dus vooral doen wat bin­nen uw invloeds­feer ligt. Dat kun­nen zon­nepan­e­len op uw dak zijn. Of uw deel­name aan een activis­tisch aan­deel­houd­er­sini­ti­atief. Maar op voor­hand bepaalde bedri­jven uit­sluiten op basis van zeer moeil­ijk vast te stellen duurza­amhei­d­scri­te­ria, dat is geen échte invloed. 

We hebben net aange­toond dat uit­sluit­ing’ juist con­trapro­duc­tief is. Daarmee ver­schilt het eigen­lijk niet veel van een katholieke aflaat: een prod­uct dat is bedacht om u een goed gevoel te geven, maar wat feit­elijk hele­maal niets doet. Alleen de ver­mo­gens­be­heerder die u een dergelijk prod­uct verkoopt wordt er beter van. Want u moet natu­urlijk wel begri­jpen dat een duurza­am beleg­gingsport­fo­lio iets meer kost dan een reg­uliere beleggingsportefeuille… 

Hoe gaan we dan bij Sto­ic om met​‘duurza­am beleggen’?
Wij zijn er om uw ver­mo­gen veilig naar de toekomst toe te lat­en ren­deren. Niets meer en niets min­der. Onze rol is puur gebaseerd op de werk­ing van de finan­ciële markt: zoals u weet speelt moraliteit daar (helaas) geen rol. Wij sprei­den uw ver­mo­gen sim­pel­weg in de hele werelde­conomie, om het ver­vol­gens rustig mee te lat­en groeien. Echter, het is daar­bij wellicht een troost­rijke gedachte dat als de duurza­amhei­d­strend daad­w­erke­lijk doorzet, dit automa­tisch weer­spiegeld wordt in uw wereld­wi­jde beleg­gingsport­fo­lio. Kor­tom: als u met Sto­ic ultra­passief in de volledi­ge werelde­conomie belegt en de gewen­ste duurza­amhei­d­strend zet door, dan wordt u vanzelf een duurzame beleg­ger. Mooi idee toch?

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.