De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Over de onzin van duurzaam investeren.

Bij Stoic ben ikzelf degene die recen­te­lijk het​“Cer­ti­fi­cate in ESG Inves­ting” heeft behaald bij de CFA Society VBA Nether­lands. Inte­res­sante materie. Maar het behalen van dit papier­tje heeft me helaas ook de ogen geopend voor de onzin van duurzaam beleggen. want dat is volgens ons niets minder dan een soort katho­lieke aflaat: het geeft de koper het gevoel dat ‑ie goed bezig is, maar men komt er helaas niet sneller mee in de hemel terecht. Uit­ein­de­lijk is het alleen de aan­bie­der die er beter van wordt. Daarom hebben we bij Stoic besloten om niet mee te doen aan de hype rondom duurzaam beleggen. En als u de wereld écht een beetje beter wilt maken, dan zou u dat ook niet moeten doen. In dit blog leggen we precies uit hoe dat zit.

First things first: begrijp ons niet verkeerd! Bij Stoic staan we in onze omgeving juist als relatief pro­gres­sief’ te boek, als het gaat om de kli­maat­ver­an­de­ring en een betere wereld voor iedereen. We zijn ervan over­tuigd dat de mensheid er alles aan moet doen om de onder­linge ver­hou­din­gen te ver­be­te­ren en kli­maat­ver­an­de­ring af te remmen. We rijden als Partners zelf bij­voor­beeld elek­trisch. We proberen zo veel mogelijk meetings online te doen, waardoor we die elek­tri­sche auto’s zo min mogelijk hoeven te gebrui­ken. En we ver­brui­ken prin­ci­pi­eel zo weinig mogelijk papier: samen met de glazen bol (in ons voca­bu­laire symbool voor het feit dat veel beheer­ders de beurs proberen te voor­spel­len) staat bij ons de printer bij het oud vuil. Echter, nadat ik mezelf met een sto­ï­cijnse blik op de studie voor het ESG Inves­ting cer­ti­fi­caat heb gestort, ben ik tot de con­clu­sie gekomen dat duurzaam beleggen wel­is­waar goed klinkt, maar dat de feiten bewijzen dat het een wassen neus is.

Het idee achter​‘duurzaam beleggen’ is simpel: u besluit als individu om uw geld sim­pel­weg niet te beleggen in bedrij­ven die een slechte repu­ta­tie hebben op het gebied van milieu, maat­schap­pij of bestuur. Immers, als we dat met z’n allen doen, dan neemt de vraag naar aandelen in der­ge­lijke bedrij­ven schrik­ba­rend af. Gevolg: kel­de­rende koersen. Dat wil geen enkel bedrijf natuur­lijk; het uit­gangs­punt is immers dat men juist méér waarde wil creëren voor de aan­deel­hou­ders in plaats van minder. Het des­be­tref­fende bedrijf zal dus alles in het werk stellen om wél te kunnen voldoen aan allerlei duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen, zodat de koers weer gaat stijgen. En zo redden we met onze inves­te­rings­keu­zes de wereld van de onder­gang. Fantastisch toch?

Helaas is de praktijk wat weer­bar­sti­ger dan de theorie.
Het probleem zit​‘m namelijk in het karakter van de finan­ci­ële markt, waar mora­li­teit (helaas) schit­tert in afwe­zig­heid: de markt is puur gefocust op waar­de­ver­meer­de­ring, dat is een feit. Stel dat de duurzame beleg­gings­trend inder­daad aanslaat: daardoor daalt de vraag naar bij­voor­beeld het ver­vui­lende’ aandeel Shell, wat leidt tot een lagere aan­de­len­koers. Onder­tus­sen maakt het olie­be­drijf wel gewoon een dikke winst waarmee het een mooi dividend aan haar aan­deel­hou­ders uitkeert. Omdat​‘de markt’ zoals gezegd geen moreel oordeel velt en puur op zoek is naar waar­de­ver­meer­de­ring, zullen de aandelen Shell daardoor alsnog gretig gekocht gaan worden. Voor iedereen die zijn aandeel Shell uit moreel oogpunt verkoopt staat een gretige koper klaar: men kan immers voor een lage koers een mooie winst kopen! Dit is precies wat we dage­lijks zien gebeuren en daarmee gaat het duurzaam beleg­ger­s­ef­fect helaas meteen in rook op. 

Ver­ge­lijk het maar met kleding kopen bij een Fast Fashion keten. Iedereen weet dat die lage prijzen alleen mogelijk zijn doordat ze het niet zo nauw nemen met de arbeids­om­stan­dig­he­den van de pro­duc­tie­me­de­wer­kers in lage­lo­nen­lan­den. Moreel gezien moeten we in feite allemaal gewoon stoppen met het kopen van kleding bij der­ge­lijke Fast Fashion ketens. Dat is alleen tot op heden nog niet gebeurd. Dat komt omdat het aanbod – zeer modieuze kleding voor een extreem lage prijs – gewoon té aan­trek­ke­lijk is voor de meeste mensen. Tja…

Daar­naast speelt er nog een ander belang­rijk issue rondom duurzaam beleggen: is uw duurzame beleg­gings­port­fo­lio wel daad­wer­ke­lijk duurzaam? De pro­ble­ma­tiek waar we mee te maken hebben is dermate complex, dat op het eerste oog duurzame beleg­gin­gen op andere criteria ineens een stuk minder duurzaam blijken te zijn. Tesla is bij­voor­beeld een fabri­kant van elek­tri­sche auto’s en lijkt daarmee een fan­tas­tisch duurzame beleg­ging te zijn. Maar hoe wordt de grond­stof kobalt gewonnen, die nodig is voor de bat­te­rijen? Is daarbij sprake geweest van kin­der­ar­beid? Wat doen al die kobalt­mij­nen met het milieu? En wat vinden we van al het extra fijnstof dat door Tesla’s wordt ver­spreid, omdat het hoge gewicht van deze auto’s voor extra wrijving van de banden op het wegdek zorgt? 

Andersom geldt: door een bedrijf als Shell uit te sluiten, negeren we ook Shell’s niet onaan­zien­lijke inves­te­rin­gen in mili­eu­vrien­de­lijke water­stof­tech­no­lo­gie en zon­ne­en­er­gie; is dat wel handig? Shell heeft immers wel de beno­digde finan­ci­ële middelen om der­ge­lijke tech­no­lo­gie te kunnen versnellen. 

Dit zijn hele simpele voor­beel­den die wat ons betreft goed illu­stre­ren hoe vre­se­lijk inge­wik­keld het is om écht inzicht te krijgen in de duur­zaam­heid van vol­le­dige pro­duc­tie­ke­tens. Daarmee wordt dui­de­lijk dat het voor een indi­vi­du­ele belegger onmo­ge­lijk is om te beoor­de­len of er wel de juiste keuze wordt gemaakt bij duurzaam beleggen. 

Samen­ge­vat: als individu duurzaam gaan beleggen door foute’ bedrij­ven uit te sluiten heeft dus totaal geen zin. Ener­zijds omdat de markt sim­pel­weg zo niet werkt en ander­zijds omdat er eigen­lijk nog geen enkel beurs­ge­no­teerd bedrijf bestaat dat 100% duurzaam is, waarmee vraag­te­kens gezet kunnen worden bij het daad­wer­ke­lijk duurzame karakter van een zoge­naamd duurzaam beleggingsportfolio’. 

Maar wat moet u dan wél doen met uw geld, om de wereld toch een beetje te ver­be­te­ren?
Fei­te­lijk kunt u veel beter het tegen­over­ge­stelde doen van uit­slui­ting’: koop juist aandelen in bedrij­ven die het op het gebied van duur­zaam­heid momen­teel slecht pres­te­ren. Follow This is bij­voor­beeld een ini­ti­a­tief dat mensen bij elkaar brengt die met elkaar in grote hoe­veel­he­den aandelen Shell opkopen. Door hun col­lec­ti­vi­teit creëren ze een krach­tige stem op de jaar­lijkse aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring van Shell. Zo proberen ze Shell van bin­nen­uit te ver­duur­za­men: CEO’s zijn immers ver­plicht uit te voeren wat de groep aan­deel­hou­ders beslui­ten en daar heeft Follow This een steeds grotere stem in. Dat zet dus wél zoden aan de dijk.

Alleen heeft een deelname aan een der­ge­lijk ini­ti­a­tief natuur­lijk niets te maken met uw vermogen veilig laten renderen voor later – dat wat we bij Stoic doen. Het zijn gewoon twee ver­schil­lende takken van sport. Maar natuur­lijk kunt u beslui­ten om een deel van uw vermogen vanuit moreel oogpunt onder te brengen bij een acti­vis­tisch ini­ti­a­tief zoals Follow This en het andere deel veilig te laten renderen bij Stoic. Als u zo’n besluit neemt, dan zullen we dat bij Stoic alleen maar toejuichen.

Daar­naast kunt u heel simpel meer prak­ti­sche ini­ti­a­tie­ven omarmen: zon­ne­pa­ne­len op uw dak, bij­voor­beeld. Of u maakt met uw gezin de afspraak dat er geen Fast Fashion troep meer wordt gekocht. U stopt met elke dag vlees eten. U gaat minder vliegen. U gaat elek­trisch rijden (de issue met fijnstof van de banden daar gelaten…). Of u doneert aan Greenpeace bijvoorbeeld.

Wat wij bij Stoic nu zo sterk vinden: dit is precies hoe de oude Griekse sto­ï­cij­nen het zouden doen. De Sto­ï­cij­nen willen zich namelijk​‘bevrij­den’ van emoties om zo met een grote sere­ni­teit door het leven te kunnen gaan. Een belang­rijk onder­deel daarvan is het loslaten van zaken waarop men geen invloed heeft. Dit leidt immers maar tot emoties zoals frus­tra­tie. In plaats daarvan richt men zich puur op datgene wat men wél zelf kan beïnvloeden. 

In dit sto­ï­cijnse licht bezien moet u op het gebied van duur­zaam­heid dus vooral doen wat binnen uw invloeds­feer ligt. Dat kunnen zon­ne­pa­ne­len op uw dak zijn. Of uw deelname aan een acti­vis­tisch aan­deel­hou­ders­ini­ti­a­tief. Maar op voorhand bepaalde bedrij­ven uit­slui­ten op basis van zeer moeilijk vast te stellen duur­zaam­heids­cri­te­ria, dat is geen échte invloed. 

We hebben net aan­ge­toond dat uit­slui­ting’ juist con­tra­pro­duc­tief is. Daarmee ver­schilt het eigen­lijk niet veel van een katho­lieke aflaat: een product dat is bedacht om u een goed gevoel te geven, maar wat fei­te­lijk helemaal niets doet. Alleen de ver­mo­gens­be­heer­der die u een der­ge­lijk product verkoopt wordt er beter van. Want u moet natuur­lijk wel begrij­pen dat een duurzaam beleg­gings­port­fo­lio iets meer kost dan een reguliere beleggingsportefeuille… 

Hoe gaan we dan bij Stoic om met​‘duurzaam beleggen’?
Wij zijn er om uw vermogen veilig naar de toekomst toe te laten renderen. Niets meer en niets minder. Onze rol is puur geba­seerd op de werking van de finan­ci­ële markt: zoals u weet speelt mora­li­teit daar (helaas) geen rol. Wij spreiden uw vermogen sim­pel­weg in de hele wereld­eco­no­mie, om het ver­vol­gens rustig mee te laten groeien. Echter, het is daarbij wellicht een troost­rijke gedachte dat als de duur­zaam­heids­trend daad­wer­ke­lijk doorzet, dit auto­ma­tisch weer­spie­geld wordt in uw wereld­wijde beleg­gings­port­fo­lio. Kortom: als u met Stoic ultrap­as­sief in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie belegt en de gewenste duur­zaam­heids­trend zet door, dan wordt u vanzelf een duurzame belegger. Mooi idee toch?

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.