De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Over de vei­lig­heid van ETF’s.

De vei­lig­heid van Exchange Traded Funds (ETF’s) is momen­teel onder­werp van dis­cus­sie. ETF’s worden veel gebruikt door ver­mo­gens­be­heer­ders die aan het zoge­naamde index­be­leg­gen’ of passief beleggen’ doen. Bij Stoic beleggen we extreem passief en gebrui­ken we ook ETF’s. Door het recente nieuws rondom bepaalde ETF’s ontstaat de indruk dat ze zouden kunnen zorgen voor pro­ble­men – beleg­gers kunnen bij­voor­beeld niet zomaar uit­stap­pen op het moment dat men dat wil. De ver­kla­ring ligt in het feit dat er ver­schil­lende soorten ETF’s bestaan: veilige en risi­co­volle. Hoe dat precies zit en welke ETF’s we bij Stoic gebrui­ken leest u in dit artikel.


Een Exchange Traded Fund (ETF) is in feite niks meer dan een mandje’ aandelen. ETF’s maken handelen op de beurs mak­ke­lij­ker en goed­ko­per: met bij­voor­beeld een AEX-ETF kopen klanten in één keer alle op de AEX ver­han­delde aandelen. Dit wordt ook wel een tracker’ genoemd, omdat je met deze ETF in feite de koers van de AEX volgt (‘tracked’). Zo’n ETF is gemak­ke­lij­ker en goed­ko­per, want men hoeft immers niet meer stuk voor stuk losse aandelen met de bij­be­ho­rende trans­ac­tie­kos­ten te kopen. Win-win, dus. 

Echter, uit een artikel in het Finan­ci­ële Dagblad van 1 maart 2021 (zit achter een betaal­muur: voor degenen zonder abon­ne­ment hier­on­der het artikel uit de krant) blijkt dat een bepaalde ETF van het bedrijf Ark Invest voor liqui­di­teits­pro­ble­men zorgt: mensen die uit deze ETF willen stappen kunnen sim­pel­weg niet betaald worden, dus men kan niet uit­stap­pen. Niet best, natuur­lijk. Hoe komt dat nou?

Vlaggenfonds van de innovatie 'loopt groot risico met liquiditeit'.
Artikel in het FD van maandag 1 maart 2021.

Een ETF zoals die van Ark Invest is dus niet een mandje met aandelen van een complete beurs of, zoals bij Stoic, van alle aandelen in de wereld. Het gaat hier om een mandje met zeer spe­ci­fieke aandelen in inno­va­tieve bedrij­ven, zowel klein als groot in omvang. Zo’n mandje past bij een hele actieve beleg­gings­stra­te­gie: de poging om precies die aandelen te vinden die out per­for­men’.

Enfin, dat hele actieve’ mandje met spe­ci­fieke aandelen inno­va­tieve bedrij­ven pres­teert leuk en er willen steeds meer beleg­gers in dat mandje stappen. Doordat binnen dat mandje het geld dus zowel naar de grote en de kleine bedrij­ven gaat worden de kleine bedrijf­jes over­spoeld met geld, terwijl er maar weinig aandelen voor­han­den zijn. Daardoor rijzen de koersen van de indi­vi­du­ele aandelen de pan uit. Leuk, maar dit gegeven werkt helaas ook de andere kant op: als veel mensen beslui­ten uit te stappen, dan zakken de koersen in elkaar als een slecht gebakken taart. Dat is op zich al slecht nieuws. Maar daar komt bij dat, doordat er weinig aandelen voor handen zijn, een snelle verkoop min of meer onmo­ge­lijk is. Gevolg: beleg­gers die zo snel mogelijk uit willen stappen omdat de koersen dalen, kunnen in zo’n situatie sim­pel­weg niet uit­stap­pen, of alleen tegen fors lagere koersen. Het gevolg van dit soort prak­tij­ken is dat veel mensen het fenomeen ETF als een gevaar­lijk instru­ment gaan zien. Bij Stoic gebrui­ken we ook ETF’s als instru­ment en we merken dat sommige klanten zich afvragen of ze bij ons dan wél op elk moment kunnen uitstappen. 

Het korte antwoord is: bij ons kunt u altijd uit­stap­pen, als u dat wilt. 

En de uitleg daarbij luidt als volgt: de ETF’s die wij gebrui­ken zijn mandjes met alle aandelen van de hele wereld erin. Dat doen we, omdat wij van mening zijn dat koersen zich helemaal niet laten voor­spel­len. Daarom spreiden we uw vermogen in alle aandelen ter wereld, waardoor uw geld een­vou­dig­weg mee­groeit met de wereld­eco­no­mie. Hiermee rea­li­se­ren we in feite de ultieme sprei­ding. Kleine bedrij­ven maken wel onder­deel uit van dit mandje, maar altijd naar rato: omdat we bewust geen enkele voor­spel­ling willen doen, is ons mandje een soort carbon copy van de wereld­eco­no­mie: grote bedrij­ven nemen een grote plek in en kleine bedrij­ven een kleine. 

Enfin, de ETF’s die risi­co­vol zijn, zijn mandjes met hele spe­ci­fieke aandelen van onder andere kleinere bedrij­ven die passen bij een zeer actieve beleg­gings­stra­te­gie. Als er dan in die spe­ci­fieke sector of bedrij­ven iets misgaat zoals hier­bo­ven omschre­ven, dan ontstaat er dus een spreek­woor­de­lijke Tsunami, waaraan het haast onmo­ge­lijk is om te ont­snap­pen. Bij onze Wereld-ETF’s werkt dat compleet anders: als er ergens een koers daalt of een bepaalde sector heel slecht pres­teert, dan is dat bij onze ETF’s geen Tsunami, maar slechts een rim­pe­ling in het water­op­per­vlak. Daarom kunt u bij ons altijd uit­stap­pen, op elk moment.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.