De stoïcijnse blik 8 minuten lezen

Over de zin en onzin van duurzaam investeren.

Bij Stoic ben ikzelf degene die recen­telijk het Certi­ficate in ESG Investing” heeft behaald bij de CFA Society VBA Nether­lands. Dat certi­ficaat is het bewijs dat we bij Stoic alles weten van ESG Investing, wat ook wel duurzaam beleggen’ wordt genoemd in het Neder­lands. U kunt bij ons dan ook duurzaam uw vermogen laten beheren. De hamvraag is natuurlijk: helpt dit daadwer­kelijk om de wereld te verduur­zamen? Als u de markt mag geloven wel. De ene vermo­gens­be­heerder buitelt over de ander heen om klanten over te halen om ook duurzaam te gaan beleggen. In dit artikel schijnen we ons nuchtere en stoïcijnse licht over deze beleggerstrend.

Het idee achter ESG Investing’ annex duurzaam beleggen’ is simpel: u besluit om uw geld simpelweg niet te beleggen in bedrijven die een slechte reputatie hebben op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur. Immers, als we dat met z’n allen doen, dan neemt de vraag naar aandelen in derge­lijke bedrijven schrik­barend af. Gevolg: kelde­rende koersen. Dat wil geen enkel bedrijf; het uitgangspunt is immers dat men juist méér waarde wil creëren voor de aandeel­houders in plaats van minder. Dus zal het desbe­tref­fende bedrijf alles in het werk stellen om wél te kunnen voldoen aan allerlei duurzaam­heids­doel­stel­lingen. En zo redden we met onze inves­te­rings­keuzes de wereld van de ondergang. Fantas­tisch toch?

Helaas is de praktijk wat weerbar­stiger dan de theorie. 

Het probleem zit m namelijk in de finan­ciële markt, die helemaal niet rondom een moreel oordeel draait, maar puur gefocust is op waarde­ver­meer­dering. Dat is een feit. Stel nu dat de duurzame beleg­gings­trend aanslaat: het gevolg is dat er dan bijvoor­beeld veel minder vraag is naar het aandeel Shell, dat daardoor fors in waarde daalt. Onder­tussen maakt het oliebe­drijf wel gewoon een prettige winst waarmee het een mooi dividend aan haar aandeel­houders uitkeert. Omdat de markt’ zoals gezegd geen moreel oordeel velt en puur op zoek is naar waarde­ver­meer­dering, zullen de aandelen Shell daardoor alsnog gretig gekocht gaan worden. Men kan immers voor een lage koers­prijs een mooie winst kopen! Dit is precies wat we dagelijks zien gebeuren en daarmee gaat het duurzaam beleg­ger­s­effect helaas meteen in rook op. 

Vergelijk het maar met kleding kopen bij een Fast Fashion’ keten. Iedereen weet dat die lage prijzen alleen mogelijk zijn doordat ze het niet zo nauw nemen met de arbeids­om­stan­dig­heden van de produc­tie­me­de­werkers. Moreel gezien moeten we in feite allemaal gewoon stoppen met het kopen van kleding bij derge­lijke Fast Fashion ketens. Dat is alleen tot op heden dus nog niet gebeurd. Dat komt omdat het aanbod – zeer modieuze kleding voor een extreem lage prijs – gewoon té aantrek­kelijk is voor de meeste mensen. 

Daarnaast speelt er nog een ander issue bij duurzaam beleggen: is uw duurzame beleg­gings­port­folio wel daadwer­kelijk duurzaam? De duurzaam­heids­pro­ble­matiek waar we mee te maken hebben is dermate complex, dat ogenschijnlijk hele duurzame beleg­gingen op andere criteria ineens een stuk minder duurzaam kunnen blijken te zijn. Tesla is bijvoor­beeld een fabrikant van elektrische auto’s en lijkt daarmee een fantas­tisch duurzame belegging te zijn. Maar waar komt het staal van die auto’s vandaan? En wat vinden we van al het extra fijnstof dat door Tesla’s wordt verspreid, omdat het hoge gewicht van deze auto’s voor extra wrijving van de banden op het wegdek zorgt? Andersom geldt: door een bedrijf als Shell uit te sluiten, negeren we ook Shell’s niet onaan­zien­lijke inves­te­ringen in milieu­vrien­de­lijke water­stof­tech­no­logie en zonne-energie; is dat wel handig?

Dit zijn twee hele simpele voorbeelden die wat ons betreft goed illustreren hoe vreselijk ingewikkeld het is om écht inzicht te krijgen in de duurzaamheid van volledige produc­tie­ketens. Daarmee wordt duidelijk dat het voor een indivi­duele inves­teerder onmogelijk is om te beoor­delen of er wel de juiste keuze wordt gemaakt bij duurzaam beleggen. Daarom spreken we bij Stoic liever niet meer over duurzaam beleggen’, maar over verant­woord beleggen’. Het is immers nog maar de vraag wat écht duurzaam is, maar het is wel een feit dat u uw verant­woor­de­lijkheid neemt. En als echte stoïcijnen houden we het graag bij de feiten. 

Maar wat moet u dan wél doen met uw geld, om de wereld toch een beetje te verbe­teren?

Welnu: bij Stoic nemen we graag de stoïcijnse filosofie als uitgangspunt. De Stoïcijnen willen zich bevrijden’ van emoties om zo met een grote sereniteit door het leven te kunnen gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het loslaten van zaken die men niet kan beïnvloeden. Dit leidt immers maar tot emoties zoals frustratie. In plaats daarvan richt men zich puur op datgene wat men wél zelf kan beïnvloeden. In dit stoïcijnse licht bezien is het voor u als individu een prima keuze om verant­woord te gaan beleggen. U focust zich immers op zaken die u zelf kunt beïnvloeden en u neemt hiermee verant­woor­de­lijkheid voor uw eigen daden: dat zouden meer mensen moeten doen. 

Alleen zou u dat volgens de stoïcijnse filosofie niet mogen zien als een spreek­woor­de­lijke katho­lieke aflaat’: het idee dat u met deze actie uw steentje heeft bijge­dragen aan het verbe­teren van de wereld. We hebben u hierboven immers de feiten verteld: het gewenste effect treedt lang niet altijd op. Als u de wereld daadwer­kelijk wilt verbe­teren op een manier die binnen uw invloeds­sfeer valt, dan zou u daarnaast ook zonne­pa­nelen op uw dak moeten overwegen of met uw gezin de afspraak maken dat er geen fast fashion meer wordt gekocht. U zou er ook goed aan doen om te stemmen op de juiste politieke partij of om te doneren aan duurzame niet-gouver­ne­mentele organi­saties (NGO’s), zoals Milieu­de­fensie (recen­telijk hier in het nieuws). Volgens ons ligt het morele vraagstuk over hoe onze samen­leving moet functi­o­neren namelijk niet bij de finan­ciële markten, maar bij de overheid en iedere organi­satie die daar invloed op probeert uit te oefenen. 

Hoe gaan we bij Stoic om met verant­woord beleggen’?

Bij Stoic kunt u er vanzelf­sprekend gewoon zelf voor kiezen om verant­woord’ te gaan beleggen. We hebben een verant­woord beleg­gings­port­folio voor u klaar staan. Dit is dus uw persoon­lijke keuze en dat kunnen we vanuit moreel oogpunt alleen maar toejuichen. 

Maar als vermo­gens­be­heerder houden we ons verder niet actief bezig met het verbe­teren van de wereld – simpelweg omdat we er als echte stoïcijnen ons bewust van zijn dat dit buiten onze invloedsfeer als kleine onafhan­ke­lijke vermo­gens­be­heerder ligt. Onze rol is puur gebaseerd op de werking van de finan­ciële markt: we zorgen er enkel voor dat uw vermogen goed en veilig rendeert. 

We zullen u dan ook de feiten vertellen, namelijk dat u met een keuze voor een verant­woord beleg­gings­port­folio in feite niet meer ultrap­assief in de volledige wereld­eco­nomie belegt (wat in de basis onze dienst­ver­lening is), maar slechts in een deel daarvan. Dat kan gevolgen hebben voor uw rendement: het zou lager uit kunnen vallen dan het rendement dat beleggen in de volledige wereld­eco­nomie oplevert. Of juist hoger – wij wagen ons nooit aan voorspel­lingen hierom­trent. Het is vervolgens aan u of u nog steeds verant­woord wilt beleggen: volgens onze filosofie is dat niet onze, maar uw persoon­lijke keuze. 

Als u er dan toch voor kiest om niet verant­woord’ maar juist in de volledige wereld­eco­nomie te beleggen, dan is het wellicht een troost­rijke gedachte dat als de duurzaam­heids­trend daadwer­kelijk doorzet (bijvoor­beeld doordat er eindelijk succesvol strengere regel­geving wordt doorge­voerd door verschil­lende overheden), dit automa­tisch weerspiegeld wordt in uw wereld­wijde beleg­gings­port­folio. Kortom: als u met Stoic ultra-passief in de volledige wereld­eco­nomie belegt en de gewenste duurzaam­heids­trend zet door, dan wordt u vanzelf een duurzame belegger. Mooi idee toch?

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.