De stoïcijnse blik 1 minuten lezen

Ren­de­menten uit het verleden en hun gebrekkige garantie voor de toekomst.

Het is weer het einde van het jaar. Tra­di­tiegetrouw wor­den er dan ook in de wereld van ver­mo­gens­be­heer lijst­jes gemaakt van de beste ver­mo­gens­be­heerders die de markt hebben ver­sla­gen’. Dat zijn immers de hoogvliegers die een beter ren­de­ment hebben behaald dan het ren­de­ment dat gegenereerd zou zijn met het sim­pel­weg vol­gen van de markt. En wie wil nou geen klant wor­den bij zo’n tal­entvolle ver­mo­gens­be­heerder? Maar helaas bieden deze ren­de­menten nage­noeg nooit een garantie voor de toekomst…

Want wat blijkt? Die top-presterende ver­mo­gens­be­heerders doen het in de jaren daarop juist slechter dan de markt. Echt waar? Jazek­er. Recen­telijk kwa­men we dit artikel tegen over een groot weten­schap­pelijk onder­zoek bij pen­sioen­fond­sen, dat dit bewijst. 

Van een ver­mo­gens­be­heerder wordt verwacht dat deze een zo hoog mogelijk ren­de­ment realiseert. Pen­sioen­fond­sen verwacht­en logis­cher­wi­js pre­cies het­zelfde van de Asset Man­agers die zij aan­nemen om het pen­sioen­ver­mo­gen te beheren. In de regel ontslaan pen­sioen­fond­sen Asset Man­agers die in de afgelopen drie jaar slechte ren­de­menten hebben behaald. Daar tegen­over staat dat ze Asset Man­agers aan­nemen die de afgelopen 3 jaar juist hele sterke ren­de­menten hebben. Klinkt logisch, toch?

Helaas blijkt dat dit pre­cies het ver­keerde beleid is. Want across the board behalen de net aangenomen Asset Man­agers in de daarop vol­gende jaren gemid­deld slechtere resul­tat­en, ter­wi­jl de ontsla­gen Asset Man­agers juist beter gaan presteren! Kor­tom: als pen­sioen­fond­sen ergens goed in zijn, dan is het in het aan­nemen van pre­cies de ver­keerde Asset Man­agers, op basis van hun recente presta­ties. Blijk­baar bewi­jzen de presta­ties gedurende de afgelopen drie jaar toch niet zoveel. 

Dit komt overeen met onze visie: vol­gens ons is hele­maal nie­mand in staat om koersen con­se­quent goed te voor­spellen. Waarzeg­ger­ij, of het nu met behulp van een glazen bol of zoge­naamde tech­nis­che analyse’ is, bestaat sim­pel­weg niet. Natu­urlijk kan een Asset Man­ag­er bij een pen­sioen­fonds of uw eigen ver­mo­gens­be­heerder een keert­je goed gokken, maar daar staan de andere jaren tegen­over waarin men de markt niet kon ver­slaan of zelfs veel slechter presteerde dan de markt. 

Kor­tom, waarom kiezen voor de onzek­er­heid van een actieve ver­mo­gens­be­heerder in de hoop op een kleine kans dat hij of zij de markt weet te ver­slaan, ter­wi­jl u ook sim­pel­weg de markt kan vol­gen? Dit onder­zoek laat wederom zien dat de mark­ten vol­strekt onvoor­spel­baar zijn gewor­den. Daarom vol­gen we bij Sto­ic gewoon de markt, door uw geld te sprei­den in de hele werelde­conomie. Dat is op de lan­gere ter­mi­jn veel beter voor uw geld.

Lees meer over onze aanpak:

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.