De stoïcijnse blik 5 minuten lezen

Sorry, maar stock picking werkt gewoonweg niet.

In het café, op ver­jaar­dags­feest­jes en borrels is het een veel­be­spro­ken onder­werp: dat ene beurs­ge­no­teerde bedrijf waarvan de aan­de­len­koers alleen nog maar gaat stijgen. Zit u er al in? Zo niet: meteen doen! De waarde van bij­voor­beeld het aandeel Tesla is daarmee tot onge­kende hoogtes gestegen. Immers, elek­tri­sche auto’s hebben de toekomst, toch? Zo hopen veel beleg­gers met een selectie van precies die snel stij­gende aandelen een super-ren­de­ment te behalen. In vak­ter­men noemen we dat de markt verslaan’; een beter ren­de­ment behalen dan het gemid­delde ren­de­ment van de hele markt. Maar helaas: het werkt gewoon­weg niet. In dit artikel leggen we aan de hand van de weten­schap uit waarom niet.

De keuze om in spe­ci­fieke aandelen te beleggen noemen we stock picking’. Heel veel mensen geloven hierin. Volgens de gedrags­psy­cho­lo­gie kan de popu­la­ri­teit van stock picking ver­klaard worden door iets wat in gedrags­we­ten­schap­pe­lijke termen de over­con­fi­dence bias’ heet, oftewel: overmoed’. Daar is sprake van als mensen de kans op een posi­tieve uitkomst over­schat­ten en de kans op een slechte uitkomst onder­schat­ten. Bij stock picking is men heilig over­tuigd van het eigen idee over waarom dit ene aandeel gaat knallen. De kans op verlies? Daar staat men eigen­lijk niet zo bij stil. En dat gaat dus heel vaak fout. Laten we bekijken waarom, op basis van de feiten.

De feiten op een rij:

Beleggen in aandelen is intrin­siek risi­co­vol­ler dan bij­voor­beeld beleggen in een staats­obli­ga­tie. Een staats­obli­ga­tie is immers niets anders dan dat u een geld­le­ning ver­strekt, waarvoor u een vooraf afge­spro­ken rente terug ontvangt van een partij die nagenoeg altijd kan betalen: de staat (bana­nen­re­pu­blie­ken uit­ge­zon­derd). Beleggen in een aandeel is iets totaal anders, namelijk: u inves­teert uw geld op basis van uw ver­wach­ting dat het betref­fende bedrijf gaat groeien, waarmee de waarde van het bedrijf en daarmee de waarde van het aandeel stijgt. Maar u weet op het moment van instap­pen nog niet zeker of dit gaat gebeuren of niet. Daarmee neemt u dus meer risico. En daarom is de poten­ti­ële ver­goe­ding die u daarvoor krijgt ook groter. Immers: omdat een aandeel risi­co­vol­ler is, moet het ren­de­ment hoger zijn om u te ver­lei­den dat risico te nemen. 

Welnu, het risico dat u neemt is in feite tweeledig:

1. een systemisch risico. 

Het risico dat de vol­le­dige aan­de­len­beurs daalt, waarbij uw aandeel mee daalt. Dit risico kan niet door diver­si­fi­ca­tie ‑het spreiden van uw geld in meerdere aandelen- gecom­pen­seerd worden. Maar daarom wordt u dan ook beloond met een hoger ren­de­ment, als de koersen stijgen. 

2. een non-systemisch risico. 

Het risico dat de waarde van uw aandeel in een bedrijf om een of andere reden sterk daalt. Door te beleggen in een spe­ci­fiek aandeel, neemt u dus een extra risico bovenop het sys­te­mi­sche risico. U krijgt alleen geen extra com­pen­sa­tie voor dit extra risico dat u neemt bovenop het systemische risico.

Met andere woorden: met stock picking neemt u een extra risico, zonder dat u daarvoor gecom­pen­seerd wordt! Deze een­vou­dige uit­een­zet­ting bewijst: er is geen enkele rati­o­nele basis voor deze manier van beleggen. En de weten­schap onderbouwt dit:

De Effi­ci­ënte markthypothese

De effi­ci­ënte markt­hy­po­these is de theorie in de finan­ci­ële weten­schap dat in de prijs van effecten zoals aandelen alle publieke infor­ma­tie en toe­komst­ver­wach­tin­gen verwerkt zitten. Pro­fes­sor Eugene Fame ont­wik­kelde deze theorie eind jaren 1960 en publi­ceerde het in mei 1970 in de Journal of Finance onder de titel Effi­cient Capital Markets: A Review of Theory and Empi­ri­cal Work. Een van de belang­rijk­ste con­clu­sies van de theorie is dat het onmo­ge­lijk is om struc­tu­reel betere beleg­gings­re­sul­ta­ten te behalen dan gemid­deld, behalve door geluk. En wel om de volgende redenen: alle bekende infor­ma­tie in de markt zou al in de prijzen verwerkt zijn. De toe­kom­stige ont­wik­ke­lin­gen zijn de facto onvoor­spel­baar, want niemand kan de toekomst voor­spel­len. Als er nieuws bekend­ge­maakt wordt, zullen alle actoren in de markt hun ver­wach­tin­gen aan­pas­sen. Sommigen zullen te opti­mis­tisch zijn en anderen te pes­si­mis­tisch, maar de markt als geheel zal volgens de hypo­these altijd gelijk hebben. 

Kortom: je kunt het alleen beter doen dan de markt, door puur geluk. Daarmee is het is voor stock pickers onmo­ge­lijk om het con­se­quent, op de langere termijn, voort­du­rend beter te doen dan de markt. Stock picking is puur rati­o­neel bezien dus een hele slechte keuze, maar deze kan dus wel een positief resul­taat hebben, in geval van geluk. Dat maakt het alleen nog geen goede keuze. 

Andere feiten die stock pickers niet vertellen

In Do Stocks Out­per­form Treasury Bills?”, een paper gepu­bli­ceerd door Hendruk Bes­sem­bin­der van de Arizona State Uni­ver­sity in 2018, lezen we het volgende:

  • Bes­sem­bin­der bestu­deerde de ren­de­men­ten van indi­vi­du­ele Ame­ri­kaanse aandelen vanaf 1926 tot 2018.
  • 60% van alle aandelen die hij bestu­deerde leverden gedu­rende de vol­le­dige looptijd een lager ren­de­ment op dan een Ame­ri­kaanse Treasury Bill’ (een soort kortlopende obligatie).
  • Dat betekent dat men vanaf 1926 tot nu met de risi­co­vrije Treasury Bills meer ren­de­ment gere­a­li­seerd zou hebben, dan met 60% van de Amerikaanse aandelen. 
  • Bes­sem­bin­der con­clu­deerde dat deze data bewijzen waarom stock picking stra­te­gieën meestal slechter pres­te­ren dan de marktgemiddelden. 
  • Al moet gezegd worden dat 4% van de Ame­ri­kaanse aandelen ver­ant­woor­de­lijk bleek voor 100% van de opbreng­sten op de Ame­ri­kaanse beurs vanaf 1926

Het is dui­de­lijk: ook Bes­sem­bin­der laat zien dat stock picking een grotere kans heeft om minder te pres­te­ren dan een risi­co­vrije beleg­ging, dan de kans dat het de markt verslaat. Maar stock pickers zullen naar aan­lei­ding van Bes­sem­bin­ders onder­zoek het punt maken dat het er nu juist om gaat om precies die door Bes­sem­bin­der genoemde 4% van super­goed pres­te­rende aandelen te vinden. Het probleem is alleen dat het onmo­ge­lijk is om van tevoren te weten welke aandelen dat zijn. We kunnen dit enkel achteraf con­clu­de­ren. De legen­da­ri­sche index investor Jack Bogle omschreef zijn stra­te­gie om hiermee om te gaan als volgt: zoek niet naar de speld in de hooiberg. Koop gewoon de hele hooiberg.” Wat zich laat vertalen als: koop geen indi­vi­du­ele aandelen, koop gewoon de hele markt. 

Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren?

Het ergste wat een stock picker kan over­ko­men is dat het aandeel van hun keuze naar waarde 0 zakt. Dit gebeurt zelden, maar het gebeurt wel: denk maar aan het beurs­ge­no­teerde Lehman Brothers of Enron: beide bedrij­ven zijn er niet meer. Maar de kans hierop is vrij klein. Echter, de kans dat een stock picker het meren­deel van zijn / haar geld verliest is aanzienlijk: 

Een onder­zoek van J.P. Morgan uit 2014 onder­zocht de aandelen van alle Ame­ri­kaanse beurs­ge­no­teerde bedrij­ven vanaf 1980. Wat bleek: 40% van de 13.000 onder­zochte aandelen daalden 70% ten opzichte van hun hoogste waarde en keerden nooit meer terug naar dit prijs­ni­veau. Kortom: als u kiest voor indi­vi­du­ele aandelen, dan is het meest waar­schijn­lijke scenario dat u geld verliest. Zonde toch?

Daarom houden we ons bij Stoic verre van stock picking. Wij spreiden het geld van onze klanten altijd zoveel mogelijk in de hele markt. Want afzon­der­lijke koersen schom­me­len onvoor­spel­baar, maar de wereld­eco­no­mie groeit op de langere termijn altijd. Zo een­vou­dig kan het zijn. 

Meer over onze visie op beleggen:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.