De stoïcijnse blik 7 minuten lezen

Sorry, maar stock picking werkt gewoonweg niet.

In het café, op verjaar­dags­feestjes en borrels is het een veelbe­sproken onderwerp: dat ene beurs­ge­no­teerde bedrijf waarvan de aande­len­koers alleen nog maar gaat stijgen. Zit u er al in? Zo niet: meteen doen! De waarde van bijvoor­beeld het aandeel Tesla is daarmee tot ongekende hoogtes gestegen. Immers, elektrische auto’s hebben de toekomst, toch? Zo hopen veel beleggers met een selectie van precies die snel stijgende aandelen een super-rendement te behalen. In vaktermen noemen we dat de markt verslaan’; een beter rendement behalen dan het gemid­delde rendement van de hele markt. Maar helaas: het werkt gewoonweg niet. In dit artikel leggen we aan de hand van de weten­schap uit waarom niet.

De keuze om in speci­fieke aandelen te beleggen noemen we stock picking’. Heel veel mensen geloven hierin. Volgens de gedrags­psy­cho­logie kan de popula­riteit van stock picking verklaard worden door iets wat in gedrags­we­ten­schap­pe­lijke termen de overcon­fi­dence bias’ heet, oftewel: overmoed’. Daar is sprake van als mensen de kans op een positieve uitkomst overschatten en de kans op een slechte uitkomst onder­schatten. Bij stock picking is men heilig overtuigd van het eigen idee over waarom dit ene aandeel gaat knallen. De kans op verlies? Daar staat men eigenlijk niet zo bij stil. En dat gaat dus heel vaak fout. Laten we bekijken waarom, op basis van de feiten.

De feiten op een rij:

Beleggen in aandelen is intrinsiek risico­voller dan bijvoor­beeld beleggen in een staats­obli­gatie. Een staats­obli­gatie is immers niets anders dan dat u een geldlening verstrekt, waarvoor u een vooraf afgesproken rente terug ontvangt van een partij die nagenoeg altijd kan betalen: de staat (bananen­re­pu­blieken uitge­zonderd). Beleggen in een aandeel is iets totaal anders, namelijk: u inves­teert uw geld op basis van uw verwachting dat het betref­fende bedrijf gaat groeien, waarmee de waarde van het bedrijf en daarmee de waarde van het aandeel stijgt. Maar u weet op het moment van instappen nog niet zeker of dit gaat gebeuren of niet. Daarmee neemt u dus meer risico. En daarom is de poten­tiële vergoeding die u daarvoor krijgt ook groter. Immers: omdat een aandeel risico­voller is, moet het rendement hoger zijn om u te verleiden dat risico te nemen. 

Welnu, het risico dat u neemt is in feite tweeledig:

1. een syste­misch risico. 

Het risico dat de volledige aande­len­beurs daalt, waarbij uw aandeel mee daalt. Dit risico kan niet door diver­si­fi­catie ‑het spreiden van uw geld in meerdere aandelen- gecom­pen­seerd worden. Maar daarom wordt u dan ook beloond met een hoger rendement, als de koersen stijgen. 

2. een non-syste­misch risico. 

Het risico dat de waarde van uw aandeel in een bedrijf om een of andere reden sterk daalt. Door te beleggen in een specifiek aandeel, neemt u dus een extra risico bovenop het syste­mische risico. U krijgt alleen geen extra compen­satie voor dit extra risico dat u neemt bovenop het syste­mische risico.

Met andere woorden: met stock picking neemt u een extra risico, zonder dat u daarvoor gecom­pen­seerd wordt! Deze eenvoudige uiteen­zetting bewijst: er is geen enkele rationele basis voor deze manier van beleggen. En de weten­schap onder­bouwd dit:

De Efficiënte markthypothese

De efficiënte markt­hy­po­these is de theorie in de finan­ciële weten­schap dat in de prijs van effecten zoals aandelen alle publieke infor­matie en toekomst­ver­wach­tingen verwerkt zitten. Professor Eugene Fame ontwik­kelde deze theorie eind jaren 1960 en publi­ceerde het in mei 1970 in de Journal of Finance onder de titel Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Een van de belang­rijkste conclusies van de theorie is dat het onmogelijk is om struc­tureel betere beleg­gings­re­sul­taten te behalen dan gemiddeld, behalve door geluk. En wel om de volgende redenen: alle bekende infor­matie in de markt zou al in de prijzen verwerkt zijn. De toekom­stige ontwik­ke­lingen zijn de facto onvoor­spelbaar, want niemand kan de toekomst voorspellen. Als er nieuws bekend­ge­maakt wordt, zullen alle actoren in de markt hun verwach­tingen aanpassen. Sommigen zullen te optimis­tisch zijn en anderen te pessi­mis­tisch, maar de markt als geheel zal volgens de hypothese altijd gelijk hebben. 

Kortom: je kunt het alleen beter doen dan de markt, door puur geluk. Daarmee is het is voor stock pickers onmogelijk om het conse­quent, op de langere termijn, voort­durend beter te doen dan de markt. Stock picking is puur rationeel bezien dus een hele slechte keuze, maar deze kan dus wel een positief resultaat hebben, in geval van geluk. Dat maakt het alleen nog geen goede keuze. 

Andere feiten die stock pickers niet vertellen

In Do Stocks Outperform Treasury Bills?”, een paper gepubli­ceerd door Hendruk Bessem­binder van de Arizona State University in 2018, lezen we het volgende:

  • Bessem­binder bestu­deerde de rende­menten van indivi­duele Ameri­kaanse aandelen vanaf 1926 tot 2018.
  • 60% van alle aandelen die hij bestu­deerde leverden gedurende de volledige looptijd een lager rendement op dan een Ameri­kaanse Treasury Bill’ (een soort kortlo­pende obligatie).
  • Dat betekent dat men vanaf 1926 tot nu met de risico­vrije Treasury Bills meer rendement gerea­li­seerd zou hebben, dan met 60% van de Ameri­kaanse aandelen. 
  • Bessem­binder conclu­deerde dat deze data bewijzen waarom stock picking strate­gieën meestal slechter presteren dan de marktgemiddelden. 
  • Al moet gezegd worden dat 4% van de Ameri­kaanse aandelen verant­woor­delijk bleek voor 100% van de opbrengsten op de Ameri­kaanse beurs vanaf 1926

Het is duidelijk: ook Bessem­binder laat zien dat stock picking een grotere kans heeft om minder te presteren dan een risico­vrije belegging, dan de kans dat het de markt verslaat. Maar stock pickers zullen naar aanleiding van Bessem­binders onderzoek het punt maken dat het er nu juist om gaat om precies die door Bessem­binder genoemde 4% van supergoed preste­rende aandelen te vinden. Het probleem is alleen dat het onmogelijk is om van tevoren te weten welke aandelen dat zijn. We kunnen dit enkel achteraf conclu­deren. De legen­da­rische index investor Jack Bogle omschreef zijn strategie om hiermee om te gaan als volgt: zoek niet naar de speld in de hooiberg. Koop gewoon de hele hooiberg.” Wat zich laat vertalen als: koop geen indivi­duele aandelen, koop gewoon de hele markt. 

Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren?

Het ergste wat een stock picker kan overkomen is dat het aandeel van hun keuze naar waarde 0 zakt. Dit gebeurt zelden, maar het gebeurt wel: denk maar aan het beurs­ge­no­teerde Lehman Brothers of Enron: beide bedrijven zijn er niet meer. Maar de kans hierop is vrij klein. Echter, de kans dat een stock picker het merendeel van zijn / haar geld verliest is aanzienlijk: 

een onderzoek van J.P. Morgan uit 2014 onder­zocht de aandelen van alle Ameri­kaanse beurs­ge­no­teerde bedrijven vanaf 1980. Wat bleek: 40% van de 13.000 onder­zochte aandelen daalden 70% ten opzichte van hun hoogste waarde en keerden nooit meer terug naar dit prijs­niveau. Kortom: als u kiest voor indivi­duele aandelen, dan is het meest waarschijn­lijke scenario dat u geld verliest. Zonde toch?

Daarom houden we ons bij Stoic verre van stock picking. Wij spreiden het geld van onze klanten altijd zoveel mogelijk in de hele markt. Want afzon­der­lijke koersen schom­melen onvoor­spelbaar, maar de wereld­eco­nomie groeit op de langere termijn altijd. Zo eenvoudig kan het zijn. 

Meer over onze visie op beleggen:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.