Nieuwsupdate 16 april 2020 1 minuten lezen

Sto­ic op TV: waarom?

Vanaf eind april is Sto­ic op de Ned­er­landse TV te zien met een TV com­mer­cial. Hieron­der kunt u ons film­p­je bek­ijken, met in de hoof­drol onze blauwe stip op de hori­zon, die onze focus op uw beleg­gings­doel op de lange ter­mi­jn sym­bol­iseert. Wij zijn er best trots op, maar miss­chien gaan bij u de wenkbrauwen nu omhoog: Sto­ic probeert de kosten toch alti­jd zo laag mogelijk te houden? En dan gaan ze nu dure TV com­mer­cials uitzen­den? Of miss­chien stelt u vraagtekens bij de tim­ing, zo mid­den in de coro­nacri­sis? Van­daar dat we hieron­der niet alleen de com­mer­cial lat­en zien, maar ook even wat toelicht­ing geven.

We hebben besloten om op TV te gaan’, omdat we bij Sto­ic een zo groot mogelijke groep klanten willen bedi­enen. Dat past bij onze belofte, want: hoe grot­er onze klanten­groep, hoe lager de kosten per per­soon kun­nen wor­den. En dat is natu­urlijk goed nieuws voor uw rendement.


Nu wil het geval dat de kosten voor reclamezendti­jd op dit moment extreem laag zijn. De oorza­ak daar­van is inder­daad de coro­nacri­sis: veel grote bedri­jven die op TV advert­eren trekken namelijk hun adver­ten­tiecam­pagnes terug. Daar­door wordt het voor een klein maar ambitieus merk zoals Sto­ic nu inter­es­sant om uit te proberen wat het effect van een TV cam­pagne is voor de aan­was van nieuwe klanten en daarmee voor ons busi­ness mod­el. Die kans pakken we graag.

Maar mak­en we daarmee mis­bruik van de coro­nacri­sis, voor veel mensen een zeer aan­gri­jpende gebeurte­nis? Wij denken van niet: juist nu, in deze tijd waarin mensen veel geld ver­liezen op de beurs, heeft onze kalme, stoï­ci­jnse manier van ver­mo­gens­be­heer een duidelijke toegevoegde waarde. Daarom is het een goede zaak dat zoveel mogelijk mensen in Ned­er­land op de hoogte zijn van onze manier van ver­mo­gens­be­heer: Calm Cap­i­tal Con­trol – ver­mo­gens­be­heer zon­der de poespas.

De TV com­mer­cial wordt de gedurende twee weken uit­ge­zon­den op NPO 1, 2 en 3. We horen graag van u wat u van deze stap vin­dt. En delen mag natu­urlijk ook :-).

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.