De stoïcijnse blik 7 minuten lezen

Wanneer moet ik instappen?”

Toen in maart 2020 de corona­cri­sis uitbrak, gingen de finan­ci­ële markten keihard onderuit. Maar nog geen jaar later hebben de beurzen zich alweer hersteld. Door deze snelle opeen­vol­ging van gebeur­te­nis­sen krijgen we bij Stoic logi­scher­wijs heel vaak de vraag gesteld: wanneer moet ik nu precies instap­pen? Nu’ lijkt een slecht moment te zijn, want de beurzen kunnen eigen­lijk alleen nog maar omlaag, nietwaar? Bij Stoic gaan we voorbij aan deze waan van de dag. We hanteren een zeer sto­ï­cijnse kijk op de zaak en die vertelt ons dat anytime een goed moment kan zijn om in te stappen. Niet meteen weg­klik­ken nu, want de uitleg is fas­ci­ne­rend: het hangt namelijk niet zozeer af van de hoogte van de beurs­koer­sen, maar van de looptijd van uw beleg­gin­gen. Hier­on­der leggen we in het kort uit hoe dat zit.

Op de vraag wanneer men moet instap­pen’ in aandelen, stellen we bij Stoic eigen­lijk altijd meteen een tegen­vraag, namelijk: wanneer heeft u uw geld weer nodig? De eco­no­mi­sche historie vertelt ons dat het gemid­deld genomen zo’n 10 jaar duurt totdat de beurs is hersteld van een crisis. Dat is een feit. Bij de corona­cri­sis duurde het herstel dus een maand of 9. Bij de beruchte beurs­crash van 1929 duurde dat 14 jaar: dat is de langste her­stel­pe­ri­ode ooit gemeten. 

Dit betekent dat het gedeelte van uw geld dat u langer dan het gemid­delde van 10 jaar kunt missen, u gewoon op dit moment in alle aandelen wereld­wijd kunt instap­pen. In het aller slecht­ste geval maakt uw geld in deze periode een enorme crisis door. Gewoon sto­ï­cijns blijven zitten’ is dan het devies, want op basis van his­to­ri­sche data is de kans levens­groot dat uw geld over zo’n 10 jaar weer minimaal evenveel waard als nu. 

Maar aan de hand van dit doem­sce­na­rio bedenkt u zich wellicht: In het slecht­ste geval heb ik dus niks verloren, maar ook niks gewonnen. Kan ik mijn geld dan niet beter op een spaar­re­ke­ning zetten? Dan weet ik ook zeker dat het geld er over 10 jaar nog staat…” Dat klopt, mits de bank niet omvalt, natuur­lijk (wat in 2008 met een aantal banken gewoon is gebeurd). Maar u kunt het ook anders bekijken: in het slecht­ste scenario eindigt het vermogen dat belegd is in aandelen op het­zelfde niveau als op de spaar­re­ke­ning. Dat is wel een gitzwart scenario, want gemid­deld genomen ontvangt u op uw aandelen dividend, waardoor u toch een paar procent per jaar meer verdient dan op uw spaar­re­ke­ning. Op 1 januari 2021 bedroeg het divi­dend­per­cen­tage op de wereld­wijde aan­de­len­in­dex 2%, terwijl de rente op de spaar­re­ke­ning 0% of zelfs negatief was. 

Daar­naast bescher­men aandelen u tegen het verlies van koop­kracht, want de waarde van aandelen groeit één-op-één mee met de inflatie. Dit in tegen­stel­ling tot uw spaar­re­ke­ning, daar wordt uw geld gedu­rende de loop van de tijd alleen maar minder waard. En wat u vooral niet moet vergeten: door het geld op een spaar­re­ke­ning te zetten ontzegt u zichzelf bij voorbaat de groei van de wereld­eco­no­mie, want daar doet u niet aan mee op uw spaar­re­ke­ning. Kortom: als u uw geld langer dan 10 jaar kunt missen, dan doet u er ver­stan­dig aan om dit te beleggen in aandelen wereld­wijd en verder niets te doen. 

De rol van uw emoties 

Het probleem is natuur­lijk dat bij beleggen de emoties angst’ en hebzucht’ bij iedereen een hele grote rol spelen. Stel: u neemt onze uitleg ter harte en u besluit om nu in te stappen. Ver­vol­gens ontstaat er over 6 maanden een gigan­ti­sche nieuwe crisis op de beurs. Een goede kennis van u grijpt de kans en besluit om op dat moment al zijn of haar geld in aandelen wereld­wijd te beleggen. Als u en uw kennis ver­vol­gens beiden op het­zelfde moment in de verre toekomst uit­stap­pen, dan heeft uw kennis logi­scher­wijs meer ren­de­ment gemaakt dan u. Dat is de keiharde waarheid. En die heb­zuch­tige, maar o zo men­se­lijke gedachte doet u nu pijn. Dat gevoel zorgt ervoor dat u nu denkt: ik wacht nog even’. Maar is dat verstandig?

Als echte Sto­ï­cij­nen zijn wij ervan over­tuigd dat het zinloos is om te proberen gebeur­te­nis­sen te con­tro­le­ren waar men geen enkele invloed op heeft. De beurs­koers is bij uitstek een fenomeen waar u als individu geen enkele controle heeft: het gaat zoals het gaat. Ons advies is dus om het hypo­the­ti­sche verschil in ren­de­ment tussen u en uw kennis gewoon voor lief te nemen. Het alter­na­tief is namelijk nog veel slechter voor uw geld. 

Dat zit zo: bij Stoic komen we regel­ma­tig mensen tegen die vanuit de hier­bo­ven geschetste hebzucht’ (een hele men­se­lijke en begrij­pe­lijke emotie, net als angst’ ove­ri­gens) al jaren en jaren aan het wachten zijn op het juiste moment. Toen er een crisis uitbrak was het wereld­nieuws dermate negatief, dat het toch iets te angstig voelde om op dat moment in te stappen. En een tijdje later stond de beurs alweer hoger, dus dan toch maar weer wachten op een volgend moment. En zo gingen de jaren voorbij. Al die tijd stond dat geld zijn koop­kracht te ver­lie­zen op een spaar­re­ke­ning met nau­we­lijks rente (we rea­li­se­ren ons dat door de 2% rente die men vroeger nog ontving op een spaar­re­ke­ning het wellicht niet zo voelde, maar toen was de inflatie een stuk hoger dan vandaag de dag, waardoor men per saldo toch koop­kracht verloor). Was men gewoon wel in aandelen gestapt, dan had men in het aller slecht­ste geval na 10 jaar toch een ren­de­ment gemaakt, maar ook dividend uit­ge­keerd gekregen en was men beschermd tegen de inflatie. Begrijpt u ons punt?

Beleggen met een kortere looptijd

Wat nu als u niet 10 jaar kunt wachten op uw geld? Dan kijken we bij Stoic naar welk deel van uw vermogen u eerder wilt aan­spre­ken en welk deel u wél 10 jaar kunt missen. Stelt u zich voor dat u uw bedrijf heeft verkocht en daardoor een mooi bedrag van 1 miljoen euro op de bank­re­ke­ning heeft staan. U wilt daar echter tus­sen­tijds ook van leven. We rekenen dan samen met u uit hoeveel geld u nodig heeft om van te leven. We komen bij­voor­beeld uit op een bedrag van 400.000 euro. De 600.000 euro die over­blijft kunt u gedu­rende 10 jaar missen en daarom stellen wij voor om dat volledig in aandelen wereld­wijd te beleggen. Bij ons is dat het Stoic 60 profiel: 60% aandelen en 40% obligaties. 

U denkt over ons voorstel na. Maar, zoals dat gaat bij belang­rijke beslis­sin­gen, neemt u daar ruim de tijd voor. Wat wil het geval: twee maanden nadat we ons Stoic 60 profiel aan u hebben voor­ge­steld, wordt er een oplos­sing gevonden voor de wereld­wijde kool­stof­di­oxi­de­ver­vui­ling. Door alle euforie in de wereld schiet de beurs 30% omhoog. U belt ons op met de vraag: Wat nu? Ben ik nu te laat? Moet ik nu nog steeds in het Stoic 60 profiel instappen?”

Aan­ge­zien de beurs zojuist met 30% ongekend is gestegen, weten we op basis van his­to­ri­sche data dat het langer kan duren totdat, in geval van een toe­kom­stige crisis, de waarde weer hoger is dan het huidige moment van instap­pen. We zetten die periode om die reden nu op 12 jaar. De vraag aan u is dan of u die 600.000 euro 12 jaar kunt missen in plaats van 10 jaar? Zo ja, dan blijven we het Stoic 60 profiel hanteren. Maar u bedenkt dat 12 jaar net iets te lang duurt voor uw situatie. U wilt de 600.000 euro nu verdelen in 400.000 euro die u na 12 jaar opneemt en 200.000 euro die u al na 10 jaar opneemt. We stellen nu voor om slechts 400.000 euro te beleggen in aandelen en de overige 600.000 euro (400.000 plus 200.000) in obli­ga­ties: het Stoic 40 profiel dus.

Kortom:

  • Kunt u langer dan 10 jaar uw geld missen: dan is anytime een goed moment om in aandelen wereld­wijd te stappen. 
  • Heeft u binnen 3 jaar uw geld weer nodig, houd het dan cash aan, mits het bedrag dermate hoog is dat het niet onder het depo­si­to­ga­ran­tie­stel­sel valt. Beter belegt u alle bedragen hoger dan 100.000 euro in obligaties. 
  • Heeft u binnen 5 jaar een gedeelte van het geld nodig, beleg dan het geld wat u nodig heeft in obli­ga­ties en de rest in aandelen. 
  • Heeft u binnen 4 en 9 jaar al uw geld nodig, beleg het dan in voor het over­grote gedeelte in obligaties. 

Nog even over obligaties:

Obli­ga­ties vormen dus het vei­lig­heids­ge­deelte’ in uw beleg­gings­por­te­feuille. Dit deel zorgt ervoor dat uw geld er nog staat als u het opneemt, het is er voor de return of the money en dus niet zozeer voor return on the money. Maar veel mensen vragen zich af of ze dat gedeelte niet net zo goed op een spaar­re­ke­ning kunnen laten staan? Ons antwoord luidt nee. 

En wel om de volgende reden: het obli­ga­tie­ge­deelte dekt het bank­ri­sico af. Ten eerste hebben we in 2008 gezien dat grote banken gewoon kunnen omvallen. U bent dan al uw geld kwijt. Had u uw geld in waar­de­pa­pie­ren zoals veilige staats­obli­ga­ties gestoken dan had u die altijd kunnen verkopen. Veel veiliger dus. Daar­naast verliest uw spaar­geld zijn koop­kracht door de inflatie. Dat vangen wij op in ons obli­ga­tie­ge­deelte door naast staats­obli­ga­ties een deel van uw geld te beleggen in goud, de grond­stof die één-op-één mee­be­weegt met de inflatie. En we beleggen een ander deel in zoge­naamde inflatie obli­ga­ties: dat zijn obli­ga­ties waarvan de rente mee­be­weegt met de inflatie. Het obli­ga­tie­ge­deelte in onze portfolio’s is dus veel veiliger en beter voor uw geld dan de spaar­re­ke­ning. Vandaar. Hier leest u meer over obligaties.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.