De stoïcijnse blik 4 minuten lezen

Wat te doen als de econo­mische groei stopt?

Als u Stoic een beetje volgt, dan weet u inmiddels dat onze stoïcijnse beleg­gings­stra­tegie volledig is gebaseerd op het feit dat afzon­der­lijke koersen volstrekt onvoor­spelbaar zijn, maar dat de wereld­eco­nomie op de langere termijn altijd groeit. Daarom spreiden wij uw vermogen in alle aandelen wereldwijd, waardoor uw geld rustig meegroeit met de wereld­eco­nomie. Maar wat nu als er een einde aan de groei blijkt te zijn? 

Grenzen aan de groei’, zo luidde de titel van het beroemde rapport uit 1972 van de Club van Rome, waarin voor het eerst concrete zorgen werden geuit over de toekomst van de aarde. Het is nu meer dan ooit een populair inzicht in progres­sieve kringen: we kunnen niet meer op de oude voet doorgaan, want dan vernie­tigen we de aarde en daarmee onszelf. Het econo­mische systeem moet op de schop. We moeten overscha­kelen van een op relentless growth’ gebaseerde kapita­lis­tische wereldorde, naar een cyclische economie die bijvoor­beeld afwis­selend groeit en krimpt, net zoals in de natuur zomer en winter elkaar afwis­selen. Econo­misch antro­poloog Jason Hickel werd hierover recen­telijk nog in dit artikel in De Volks­krant geïnterviewd.

Stel dat het als mensheid inderdaad lukt om een postka­pi­ta­lis­tische samen­leving te creëren die draait om authen­tieke mense­lijke behoeften en ecologie in plaats van enkel de accumu­latie van kapitaal: werkt onze stoïcijnse beleg­gings­fi­lo­sofie dan nog wel? Die is immers gebaseerd op continue groei van de wereldeconomie. 

Welnu: stel dat de wereld­eco­nomie niet meer zou groeien, of zelfs zou krimpen, dan klopt het inderdaad dat uw vermogen (dat bij ons altijd gespreid wordt in alle aandelen wereldwijd) geen rendement meer reali­seert dat gebaseerd is op een gemid­delde koers­stijging van al die aandelen. Echter, u profi­teert nog steeds van de dividend­uit­ke­ringen die worden gedaan. Da’s één.

En ten tweede: door uw geld om te zetten in aandelen bent u beschermd tegen inflatie en daarmee in zekere zin ook tegen deflatie. Dat zit zo: inflatie treed op bij een overver­hitte economie die (te) hard groeit. Alles wordt duurder. Daarmee stijgt echter ook de prijs van uw aandelen en op die manier groeit uw belegde vermogen mee met de inflatie. Zo kunt u in de toekomst hetzelfde kopen met uw vermogen als u nu kunt doen. Staat uw geld daaren­tegen op een spaar­re­kening, dan wordt door inflatie uw geld juist (veel) minder waard, waarmee uw koopkracht daalt.

Echter, als de economie stagneert of zelfs krimpt, dan stagneert of krimpt ook uw vermogen dat u in aandelen heeft belegd, want de aande­len­koersen dalen immers mee. Spaargeld wordt in deze situatie juist meer waard: bij een krimpende economie kunt u met hetzelfde spaar­bedrag immers méér kopen. Mocht de economie gaan krimpen, dan levert sparen dus het meeste voordeel op. 

Daarbij moeten we echter wel een belang­rijke kantte­kening maken: uw in aandelen belegde vermogen daalt weliswaar in absolute waarde, maar u kunt er na een periode van deflatie gewoon nog steeds hetzelfde mee kopen. Niet alleen uw aandelen, maar alles is immers in waarde gedaald, waardoor uw relatieve koopkracht niet afneemt. Hieronder hebben we een en ander in een schema­tisch overzichtje gezet:

Koopkracht sparen versus beleggen bij inflatie en deflatie
Koopkracht sparen versus beleggen bij inflatie en deflatie


Conclusie:
Als u wilt gokken op de Apocalyps of op een iets minder desastreuze vorm van econo­mische krimp, dan moet u zeker niet gaan beleggen in aandelen, maar dan moet u juist gaan sparen. Wees alleen wél bewust van het feit dat als uw scenario geen werke­lijkheid wordt, dat u dan de groei hebt gemist. Weet ook dat zelfs in geval van deflatie uw beleg­gingen in aandelen er toch nog voor zorgen dat uw koopkracht gehand­haafd blijft, terwijl dat omgekeerd met sparen bij inflatie niet het geval is.

Bij Stoic zijn we ervan overtuigd dat niemand de toekomst kan voorspellen, zeker niet in deze tijden als deze, waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Beter beteu­gelen we als echte stoïcijnen de hebberige’ emoties en nemen we in het slechtste geval gewoon genoegen met de handhaving van de koopkracht. Daar wordt helemaal niemand slechter van, toch?

Lees meer over onze aanpak.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.