De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Wat te doen als de economis­che groei stopt?

Als u Sto­ic een beet­je vol­gt, dan weet u inmid­dels dat onze stoï­ci­jnse beleg­gingsstrate­gie volledig is gebaseerd op het feit dat afzon­der­lijke koersen vol­strekt onvoor­spel­baar zijn, maar dat de werelde­conomie op de lan­gere ter­mi­jn alti­jd groeit. Daarom sprei­den wij uw ver­mo­gen in alle aan­de­len wereld­wi­jd, waar­door uw geld rustig mee­groeit met de werelde­conomie. Maar wat nu als er een einde aan de groei blijkt te zijn? 

Gren­zen aan de groei’, zo luid­de de titel van het beroemde rap­port uit 1972 van de Club van Rome, waarin voor het eerst con­crete zor­gen wer­den geuit over de toekomst van de aarde. Het is nu meer dan ooit een pop­u­lair inzicht in pro­gressieve krin­gen: we kun­nen niet meer op de oude voet door­gaan, want dan verni­eti­gen we de aarde en daarmee onszelf. Het economis­che sys­teem moet op de schop. We moeten over­schake­len van een op relent­less growth’ gebaseerde kap­i­tal­is­tis­che werel­dorde, naar een cyclis­che economie die bijvoor­beeld afwis­se­lend groeit en krimpt, net zoals in de natu­ur zomer en win­ter elka­ar afwis­se­len. Economisch antropoloog Jason Hick­el werd hierover recen­telijk nog in dit artikel in De Volk­skrant geïnterviewd.

Stel dat het als men­sheid inder­daad lukt om een postkap­i­tal­is­tis­che samen­lev­ing te creëren die draait om authen­tieke menselijke behoeften en ecolo­gie in plaats van enkel de accu­mu­latie van kap­i­taal: werkt onze stoï­ci­jnse beleg­gings­filosofie dan nog wel? Die is immers gebaseerd op con­tin­ue groei van de wereldeconomie. 

Wel­nu: stel dat de werelde­conomie niet meer zou groeien, of zelfs zou krimpen, dan klopt het inder­daad dat uw ver­mo­gen (dat bij ons alti­jd gespreid wordt in alle aan­de­len wereld­wi­jd) geen ren­de­ment meer realiseert dat gebaseerd is op een gemid­delde koerssti­jging van al die aan­de­len. Echter, u prof­i­teert nog steeds van de div­i­den­duitk­erin­gen die wor­den gedaan. Da’s één.

En ten tweede: door uw geld om te zetten in aan­de­len bent u bescher­md tegen inflatie en daarmee in zekere zin ook tegen deflatie. Dat zit zo: inflatie treed op bij een overver­hitte economie die (te) hard groeit. Alles wordt duur­der. Daarmee sti­jgt echter ook de pri­js van uw aan­de­len en op die manier groeit uw belegde ver­mo­gen mee met de inflatie. Zo kunt u in de toekomst het­zelfde kopen met uw ver­mo­gen als u nu kunt doen. Staat uw geld daar­ente­gen op een spaar­reken­ing, dan wordt door inflatie uw geld juist (veel) min­der waard, waarmee uw koop­kracht daalt.

Echter, als de economie stag­neert of zelfs krimpt, dan stag­neert of krimpt ook uw ver­mo­gen dat u in aan­de­len heeft belegd, want de aan­de­lenko­ersen dalen immers mee. Spaargeld wordt in deze sit­u­atie juist meer waard: bij een krimpende economie kunt u met het­zelfde spaarbedrag immers méér kopen. Mocht de economie gaan krimpen, dan lev­ert sparen dus het meeste voordeel op. 

Daar­bij moeten we echter wel een belan­grijke kant­teken­ing mak­en: uw in aan­de­len belegde ver­mo­gen daalt weliswaar in absolute waarde, maar u kunt er na een peri­ode van deflatie gewoon nog steeds het­zelfde mee kopen. Niet alleen uw aan­de­len, maar alles is immers in waarde gedaald, waar­door uw relatieve koop­kracht niet afneemt. Hieron­der hebben we een en ander in een schema­tisch overzicht­je gezet:

Koopkracht sparen versus beleggen bij inflatie en deflatie
Koop­kracht sparen ver­sus beleggen bij inflatie en deflatie


Con­clusie:
Als u wilt gokken op de Apoc­a­lyps of op een iets min­der desas­treuze vorm van economis­che krimp, dan moet u zek­er niet gaan beleggen in aan­de­len, maar dan moet u juist gaan sparen. Wees alleen wél bewust van het feit dat als uw sce­nario geen werke­lijkheid wordt, dat u dan de groei hebt gemist. Weet ook dat zelfs in geval van deflatie uw beleg­gin­gen in aan­de­len er toch nog voor zor­gen dat uw koop­kracht gehand­haafd bli­jft, ter­wi­jl dat omge­keerd met sparen bij inflatie niet het geval is.

Bij Sto­ic zijn we ervan over­tu­igd dat nie­mand de toekomst kan voor­spellen, zek­er niet in deze tij­den als deze, waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Beter beteuge­len we als echte stoï­ci­j­nen de heb­berige’ emoties en nemen we in het slecht­ste geval gewoon genoe­gen met de hand­hav­ing van de koop­kracht. Daar wordt hele­maal nie­mand slechter van, toch?

Lees meer over onze aanpak.

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.