De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Wat te doen als de eco­no­mi­sche groei stopt?

Als u Stoic een beetje volgt, dan weet u inmid­dels dat onze sto­ï­cijnse beleg­gings­stra­te­gie volledig is geba­seerd op het feit dat afzon­der­lijke koersen vol­strekt onvoor­spel­baar zijn, maar dat de wereld­eco­no­mie op de langere termijn altijd groeit. Daarom spreiden wij uw vermogen in alle aandelen wereld­wijd, waardoor uw geld rustig mee­groeit met de wereld­eco­no­mie. Maar wat nu als er een einde aan de groei blijkt te zijn? 

Grenzen aan de groei’, zo luidde de titel van het beroemde rapport uit 1972 van de Club van Rome, waarin voor het eerst concrete zorgen werden geuit over de toekomst van de aarde. Het is nu meer dan ooit een populair inzicht in pro­gres­sieve kringen: we kunnen niet meer op de oude voet doorgaan, want dan ver­nie­ti­gen we de aarde en daarmee onszelf. Het eco­no­mi­sche systeem moet op de schop. We moeten over­scha­ke­len van een op relent­less growth’ geba­seerde kapi­ta­lis­ti­sche wereld­orde, naar een cycli­sche economie die bij­voor­beeld afwis­se­lend groeit en krimpt, net zoals in de natuur zomer en winter elkaar afwis­se­len. Eco­no­misch antro­po­loog Jason Hickel werd hierover recen­te­lijk nog in dit artikel in De Volkskrant geïnterviewd.

Stel dat het als mensheid inder­daad lukt om een post­ka­pi­ta­lis­ti­sche samen­le­ving te creëren die draait om authen­tieke men­se­lijke behoef­ten en ecologie in plaats van enkel de accu­mu­la­tie van kapitaal: werkt onze sto­ï­cijnse beleg­gings­fi­lo­so­fie dan nog wel? Die is immers geba­seerd op continue groei van de wereldeconomie. 

Welnu: stel dat de wereld­eco­no­mie niet meer zou groeien, of zelfs zou krimpen, dan klopt het inder­daad dat uw vermogen (dat bij ons altijd gespreid wordt in alle aandelen wereld­wijd) geen ren­de­ment meer rea­li­seert dat geba­seerd is op een gemid­delde koers­stij­ging van al die aandelen. Echter, u pro­fi­teert nog steeds van de divi­dend­uit­ke­rin­gen die worden gedaan. Da’s één.

En ten tweede: door uw geld om te zetten in aandelen bent u beschermd tegen inflatie en daarmee in zekere zin ook tegen deflatie. Dat zit zo: inflatie treed op bij een over­ver­hitte economie die (te) hard groeit. Alles wordt duurder. Daarmee stijgt echter ook de prijs van uw aandelen en op die manier groeit uw belegde vermogen mee met de inflatie. Zo kunt u in de toekomst het­zelfde kopen met uw vermogen als u nu kunt doen. Staat uw geld daar­en­te­gen op een spaar­re­ke­ning, dan wordt door inflatie uw geld juist (veel) minder waard, waarmee uw koopkracht daalt.

Echter, als de economie stag­neert of zelfs krimpt, dan stag­neert of krimpt ook uw vermogen dat u in aandelen heeft belegd, want de aan­de­len­koer­sen dalen immers mee. Spaar­geld wordt in deze situatie juist meer waard: bij een krim­pende economie kunt u met het­zelfde spaar­be­drag immers méér kopen. Mocht de economie gaan krimpen, dan levert sparen dus het meeste voordeel op. 

Daarbij moeten we echter wel een belang­rijke kant­te­ke­ning maken: uw in aandelen belegde vermogen daalt wel­is­waar in absolute waarde, maar u kunt er na een periode van deflatie gewoon nog steeds het­zelfde mee kopen. Niet alleen uw aandelen, maar alles is immers in waarde gedaald, waardoor uw rela­tieve koop­kracht niet afneemt. Hier­on­der hebben we een en ander in een sche­ma­tisch overzichtje gezet:

Koopkracht sparen versus beleggen bij inflatie en deflatie
Koop­kracht sparen versus beleggen bij inflatie en deflatie


Con­clu­sie:
Als u wilt gokken op de Apo­ca­lyps of op een iets minder desa­streuze vorm van eco­no­mi­sche krimp, dan moet u zeker niet gaan beleggen in aandelen, maar dan moet u juist gaan sparen. Wees alleen wél bewust van het feit dat als uw scenario geen wer­ke­lijk­heid wordt, dat u dan de groei hebt gemist. Weet ook dat zelfs in geval van deflatie uw beleg­gin­gen in aandelen er toch nog voor zorgen dat uw koop­kracht gehand­haafd blijft, terwijl dat omge­keerd met sparen bij inflatie niet het geval is.

Bij Stoic zijn we ervan over­tuigd dat niemand de toekomst kan voor­spel­len, zeker niet in deze tijden als deze, waarin alles op losse schroe­ven lijkt te staan. Beter beteu­ge­len we als echte sto­ï­cij­nen de heb­be­rige’ emoties en nemen we in het slecht­ste geval gewoon genoegen met de hand­ha­ving van de koop­kracht. Daar wordt helemaal niemand slechter van, toch?

Lees meer over onze aanpak.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.