houdt zich aan de regels.

We staan immers onder toezicht van de AFM en DNB. Hieronder vindt u antwoord op vragen over privacy, klachtenafhandeling, ons beloningsbeleid en duurzaamheid. Beleggen kent risico’s. U kunt uw geld deels verliezen.

Privacy reglement.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Stoic heeft een wettelijke plicht om uitgebreide gegevens bij haar klanten op te vragen. Dit is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht. De gegevens zijn nodig om de persoonlijke wensen en mogelijkheden af te stemmen op de juiste beleggingsproducten en bijbehorende risico’s. En we verwerken uw persoonsgegevens omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Stoic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van ons informatiepakket of beleggingsvoorstel; u op de hoogte te houden van onze rendementen; u de mogelijkheid te bieden klant bij Stoic te worden; om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Bij wie moet ik zijn binnen Stoic met vragen omtrent privacy?

Stoic Capital B.V., gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 109-115 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Contactgegevens:
[email protected]

Onze privacy officer is Henk Kras. Hij is te bereiken via e-mail op: [email protected] en via telefoon op 06-24739262.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stoic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Stoic verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite ten behoeve van een correcte advisering en informatie omtrent haar dienstverlening en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over de diensten van Stoic. Dit gebeurt uitsluitend nadat u zelf een verzoek hiertoe hebt ingediend, bijvoorbeeld door een beleggingsvoorstel of een informatiepakket aan te vragen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer; IP-adres; gegevens over uw activiteiten op onze website; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals uw inkomens- en vermogenspositie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een rekening via Stoic te openen of een Stoic beleggingsvoorstel aan te vragen - zowel via correspondenties als telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Welke rechten heb ik als bezoeker van de Stoic website of als klant van Stoic?

Elke bezoeker of klant van Stoic heeft rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht om vergeten te worden;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

Indien u gebruik wil maken van een van de bovengenoemde rechten, dan kunt u uw verzoek richten aan de functionaris gegevensbescherming via het mailadres [email protected]. Deze neemt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 weken contact met u op.

Indien u klant van Stoic bent kunnen sommige rechten beperkt worden door de wettelijke plicht die erop financiële dienstverleners rust persoonsgegevens te bewaren.

Hoe lang bewaart Stoic persoonsgegevens?

Stoic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Afhandeling klachten.

Hoe werkt de klachten procedure bij Stoic?

Aan een persoonlijke en service gerichte manier van zaken doen hechten wij bij Stoic grote waarde. Mocht u niet tevreden zijn over het product en/of de service, dan horen wij dit vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk. Wij zullen dan zo snel mogelijk naar een passende oplossing zoeken.

Waar kan ik mij melden bij Stoic met een klacht?

Indien u een klacht heeft handel dan als volgt:

Meld uw klacht bij uw contactpersoon bij Stoic Capital B.V. Deze kan u snel en accuraat helpen; Bent u nog steeds niet tevreden met de oplossing, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij:

Stoic Capital B.V.
t.a.v. de directie
Gustav Mahlerplein 109-115
1082 MS Amsterdam
Nederland

Dit kan uiteraard kosteloos.

Hoe gaat Stoic vervolgens om met een ingediende klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen wordt deze in behandeling genomen door de klachten functionaris. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie hoe wij omgaan met de afhandeling van uw klacht en de door ons voorgestelde oplossing. Wij streven ernaar onze reactie binnen 2 weken te geven.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de afhandeling van een klacht door Stoic?

Indien uw klacht niet naar tevredenheid door de directie van Stoic Capital B.V. wordt opgelost, dan kunt u terecht bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509AG Den Haag
Tel: 0900-355 22 48
Website: www.kifid.nl

Over ons beloningsbeleid.

Waarop is het beloningsbeleid van Stoic gebaseerd?

Stoic heeft een Beloningsbeleid dat is gebaseerd op de vereisten uit de Wet op het financieel toezicht en geldende Europese regelgeving. Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Stoic, inclusief de directieleden.

Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de dienstverlening aan cliënten (gedragsperspectief) én de soliditeit van Stoic zelf (prudentieel perspectief).

Waarmee houdt Stoic rekening met betrekking tot het beloningsbeleid?

Ons beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van onze medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de dienstverlening aan klanten én de financiële soliditeit van Stoic zelf. Medewerkers ontvangen een vast marktconform salaris.

Voor zover wij variabele beloningen toekennen zijn deze discretionair bepaald en in verhouding beperkt van omvang. De beloningen bestaan uitsluitend uit vergoedingen die niet zijn gekoppeld aan het behalen van onze commerciële resultaten. Wij maken dan ook geen gebruik van sales gedreven targets of iets dergelijks.

Wij zijn daarom van mening dat onze manier van belonen geen prikkels bevatten die medewerkers zouden kunnen uitnodigen of aanzetten tot (voor klanten) schadelijk of maatschappelijk onverantwoord gedrag of het nemen van onverantwoorde risico’s waaronder ten aanzien van duurzaamheid (mens, milieu en maatschappij). Hierin speelt mee dat onze manier van beleggen ook niet uitnodigt tot het nemen van dergelijke risico’s. Ons beloningsbeleid is daarmee ook in lijn gebracht.

Wordt het beloningsbeleid geëvalueerd?

Jaarlijks wordt ons beloningsbeleid geëvalueerd. Niet alleen om te beoordelen het nog voldoet aan de eisen vanuit wet- en regelgeving, maar ook om te zien of uit de manier van belonen ongewenste prikkels zijn ontstaan.

Duurzaamheid.

Waar staat de term 'duurzaamheid' voor in de financiële wereld?

Duurzaamheid.

Per 10 maart 2020 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Stoic transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid en bij hun dienstverlening aan cliënten rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u.

Als er gesproken wordt over duurzaamheid valt vaak de term ESG. Dit is een afkorting voor Environment, Social en Governance.

Environmental (E) staat voor milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering, CO2-uitstoot, afvalverwerking en watergebruik.

Social (S) staat voor maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, mensenrechten en toegang tot zorg.

Governance (G) staat voor ondernemingsbestuur. Dit gaat over zaken als diversiteit in het bestuur, beloningsbeleid, naleving wet- en regelgeving en aandeelhoudersbescherming.

Hoe kunnen duurzaamheidsvoorkeuren worden ingevuld?

Een belegger kan duurzaamheidsvoorkeuren hebben. Deze kunnen worden ingevuld aan de hand van voorkeuren voor drie type beleggingen:

1. Ecologische duurzame belegging
Dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering en voldoen aan door de wetgever vastgestelde strenge criteria;

2. Duurzame belegging
Dit zijn beleggingen in bedrijven die helpen bij het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling waarbij het bedrijf praktijken van goed ondernemingsbestuur (zoals integer gedrag, hoog niveau van transparantie en verantwoording) volgt;

3. Belegging die negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meeweegt.

Hoe kijkt Stoic tegen het onderwerp duurzaamheid aan?

Hoewel wij een meer duurzame samenleving ondersteunen richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wij bieden daarom geen dienstverlening of producten aan die zich specifiek richten op duurzaamheid.

Hoe gaat Stoic om met duurzaamheidsrisico's?

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Een belegging in een onderneming die aan olie en gaswinning doet kan risicovoller worden naarmate er meer alternatieve energiebronnen gebruikt gaan worden in de wereldwijde economie om het klimaat te beschermen. Een belegging in een olie onderneming kan daardoor minder waard worden.

Wij erkennen dat er risico’s zijn bij beleggen. Wij bij Stoic geloven echter niet in voorspellingen en zijn van mening dat risico’s niet op voorhand op een juiste manier ingeschat kunnen worden. Wij geloven daarom in een brede spreiding van beleggingen om risico’s te mitigeren en vinden dat beleggingsrisico’s, waaronder ook duurzaamheidsrisico’s, niet relevant zijn bij het selecteren van beleggingen

Hoe gaat Stoic om met de negatieve effecten op duurzaamheid?

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat gebeurtenissen op ESG-gebied mogelijk van negatieve invloed kunnen zijn op de waarde van beleggingen. Dit worden ook wel duurzaamheidsrisico’s genoemd. Andersom kunnen beleggingen ook een ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

Wij houden in ons beleggingsproces geen rekening met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat wij bij de selectie van beleggingen niet bekijken in hoeverre de beleggingen negatieve effecten kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren.

De reden hiervoor is simpel. Net zoals het uitermate lastig is om factoren te voorspellen die iets zeggen over de toekomstige winstgevendheid van een bedrijf, is het ook uitermate lastig om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen ten aanzien van duurzaamheid vast te kunnen stellen. Data omtrent de effecten zijn ook nog uitermate onzeker en schaars.

Door op voorhand alle bedrijven te kopen en geen selectie vooraf te maken is de kans zeer groot dat naarmate de tijd verstrijkt ook de duurzaamheidsfactoren zich gaan etaleren in de wereldwijde portefeuille. Simpel gesteld, het kan zo zijn dat over een aantal jaren de wereldwijde portefeuille een stuk meer gewicht toekent aan bedrijven die goed scoren op duurzaamheidsfactoren.

Kan ik nog meer toelichting krijgen waarom Stoic geen rekening houdt met duurzaamheidsfactoren?

Wij hebben een blogartikel geschreven waarin dieper ingaan op de redenen waarom wij bij Stoic geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Klik hier om het blogartikel te lezen.

Over wet- en regelgeving.

Kunnen de mensen van Stoic aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. Geld kan alleen maar worden geboekt naar een door uzelf opgegeven rekeningnummer op naam van uzelf. Anders gezegd: U houdt altijd volledig de controle over uw geld en uw effecten. De mensen van Stoic kunnen enkel de beleggingen wijzigen binnen de grenzen van het beleggingsprofiel dat met u is afgesproken.

Hoe veilig is mijn geld bij Saxo en wat gebeurt er met mijn vermogen als Saxo failliet gaat?

Als Saxo (of welke bank dan ook) failliet gaat heeft dat geen gevolg voor uw belegde vermogen. Effectenvermogens zijn namelijk ondergebracht in een apart bewaarbedrijf, zodat uw vermogen bij een faillissement van een bank altijd veilig is. Voor liquide vermogens (denk aan spaargeld en deposito’s) geldt het depositogarantiestelsel. Als Saxo failliet gaat, garandeert De Nederlandsche Bank een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000. Dit geldt voor alle banken met een vergunning in Nederland, dus ook voor Saxo.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Stoic failliet gaat?

Helemaal niets. Wij hebben uw beleggingen immers niet in bezit: uw beleggingen zijn in bewaring gegeven bij Saxo. U kunt er in het onfortuinlijke geval van ons faillissement voor kiezen om uw beleggingen zelf via Saxo, of via een andere bank, te gaan beheren. Of u kiest er voor om in zee te gaan met een andere vermogensbeheerder.

Heeft Stoic alle benodigde vergunningen?

Vanzelfsprekend. Stoic heeft als beleggingsonderneming een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarmee wij uw vermogen mogen beheren. De AFM is de officiële financiële toezichthouder in Nederland. Voor inzage in het register, klik hier.

Stoic valt daarnaast ook nog onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij zien toe op de soliditeit van de financiële sector.

Is Stoic aangesloten bij Kifid?

Ja, Stoic is aangesloten bij Kifid. Stoic heeft aanvaard dat uitspraken van Kifid bindend zijn. Het Kifid nummer van Stoic is: 400.000.358.

Waarom heb ik een LEI code nodig als ik een zakelijke rekening open?

Een LEI-code is een internationaal gestandaardiseerde code die (financiële) instellingen vanaf 3 januari 2018 in bezit dienen te hebben van hun zakelijke cliënten. De financiële instellingen dienen deze LEI-code te vermelden bij elke rapportage die zij over (financiële) transacties doen. De LEI-code wordt gebruikt om betrokken partijen te identificeren bij een financiële transactie (zoals het uitvoeren van beleggingstransacties). De Kamer van Koophandel (KvK) geeft in Nederland LEI-codes uit en registreert deze. Het toezicht op het verplichte gebruik van de LEI-code in Nederland vindt plaats door de AFM.

Hoe krijg ik een LEI code voor een zakelijke rekening?

Een LEI-code kan worden aangevraagd via de KvK. Nadat uw aanvraag binnen is ontvangt u een factuur. Wanneer de KvK de betaling binnen hebben ontvangt u de LEI-code binnen 10 werkdagen.

Is een actieve LEI-status noodzakelijk?

In het geval dat u een financiële onderneming heeft of handelt in derivaten is een actieve LEI-status noodzakelijk. Aangezien u (hoogstwaarschijnlijk) geen financiële onderneming heeft en Stoic ook niet handelt in derivaten op uw rekening, is het aanleveren van extra informatie en het verlengen van de LEI-registratie in uw geval niet nodig.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de LEI, anders wordt deze automatisch voor u verlengd. U ontvangt ongeveer zestig dagen voor de afloopdatum van uw LEI een e-mail van de KvK, waarmee u de LEI kunt opzeggen. In die e-mail kunt u kiezen voor de optie ‘beëindigen’ door het beëindigingsformulier van de KvK in te vullen. Als u kiest voor beëindigen, dan zal de status van de LEI naar ‘lapsed’ (verlopen) wijzigen. Onder MiFID II is dan nog altijd sprake van een geldige LEI.

Indien u naast Stoic ook nog portefeuilles aanhoudt bij andere vermogensbeheerders/banken dient u die te raadplegen of vanuit die activiteiten een actieve LEI-status wel verplicht is.

Welke documenten heb ik nodig bij het registratieproces om klant te worden?

U heeft een paspoort en een burgerservicenummer nodig. Daarnaast vragen we u om een financieel overzicht en andere informatie over uw inkomen. Weet dat u de aanmeldprocedure altijd kan pauzeren en later weer kan voortzetten, mocht u tijd nodig hebben om informatie te verzamelen.

Waarom vraagt Stoic of de depotbank nog extra informatie op nadat ik de registratie heb afgerond?

In verband met wet en regelgeving (witwassen en terrorisme financiering bijvoorbeeld) kunnen er extra vragen worden gesteld, bijvoorbeeld omtrent de herkomst van uw vermogen. Ook kan er aanvullende documentatie worden opgevraagd ter verificatie van uw vermogen, zoals een loonstrook, een belastingaangifte of akte van vererving.

Zijn mijn gegevens veilig bij Stoic?

100%. Wij gebruiken uw informatie enkel om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om aan de wettelijk geldende verplichtingen voor financiële organisaties te voldoen. We delen uw informatie verder met niemand en we voldoen volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.